Program wychowawczo - profilaktyczny w SP

 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda

w Goleniowie

Program wychowawczo-profilaktyczny 

na rok 2022/2023

Motto szkoły: Wiedza–Rozwój–Przyszłość

 

 

Podstawa prawna

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Konwencja o Prawach Dziecka.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 3).

 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023 ( nie dotyczy)
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie
 2. Misja szkoły
 3. Wizja szkoły
 4. Model absolwenta
 5. Cel ogólny i cele szczegółowe
 6. Ceremoniał i tradycje szkolne
 7. Diagnoza problemów i zagrożeń
 8. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok 2019/2020

1.Obszary działań

2. Zadania i formy realizacji programu

 1. Ewaluacja i monitorowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego
 2. Zadania organów odpowiedzialnych za uchwalenie i realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 

 1. Wprowadzenie

Celem naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i obywatelskiej oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjo­nalnego.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły, wspomagają ucznia w jego rozwoju, kształtują umiejętność samodzielnego myślenia, budują wzajemne zaufanie i uczą empatii wobec innych ludzi. Wskazują sposoby radzenia sobie z trudnościami, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi. Wprowadzają normy moralne, zasady zdrowego stylu życia, dają osobiste wsparcie.

Podstawą dla stworzenia Programu wychowawczo-profilaktycznego są m.in.: Ustawa i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej).

Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły opiera się na uniwersalnych wartościach takich jak prawda, dobro, piękno, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny, miłości do ojczyzny małej i dużej, a także dbałości o dobra ważne dla całej ludzkości, takie jak zdrowy tryb życia, dbałość o środowisko naturalne.

W związku z możliwym zagrożeniem epidemicznym

 

 1. Misja szkoły

   Misję szkoły im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wyznacza motto: "Wiedza – Rozwój – Przyszłość". Zakłada ono wyposażenie każdego ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli. Mają one  umożliwić uczniowi dalszy rozwój i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznych działaniach. Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia, nacisk nie będzie położony jedynie na jego rozwój umysłowy, ale stanie się on kompleksowo połączony z rozwojem emocjonalnym, społecznym i fizycznym i duchowym, gdyż tylko równowaga nad tymi sferami pozwoli na wykreowanie absolwenta prawidłowo funkcjonującego w społeczeństwie. W przyszłości uczniowie naszej szkoły, poprzez możliwość integralnego rozwoju osobowości, będą przygotowani do funkcjonowania w otaczającym świecie zarówno jeżeli chodzi o wybór własnej ścieżki kariery, jak i wypełnianie obowiązków rodzinnych oraz społecznych. Ponadto w naszej szkole kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności empatycznych oraz otwartości na drugiego człowieka.

               Najważniejsze zatem jest kształtowanie człowieka ciekawego świata, samodzielnie dążącego do wiedzy, widzącego w niej wartość oraz pożytek, empatycznego, kierującego się w życiu wartościami ze szczególnym uwzględnieniem demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, równości, a także obywatela odpowiedzialnego za swój kraj.

 

 

 1. Wizja szkoły i placówki
 • Jesteśmy szkołą nowoczesną pod względem technologicznym, co pozwala uczniom rozwijać zainteresowania i wspiera ich wszechstronny rozwój.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem różnorodnych form (lekcje w terenie, tablice interaktywne, metody aktywizujące).
 • Wspieramy uczniów w rozpoznawaniu swoich predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji (doradztwo zawodowe).
 • Wyrównujemy szanse poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania.
 • Kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa dzięki nowoczesnym formom zabezpieczeń (monitoring, blokada drzwi) oraz fachowej pomocy psychologicznej.
 • Rozwijamy postawę szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz poczucie przynależności do środowiska lokalnego i społeczności europejskiej.

 

 

 1. Model absolwenta szkoły – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent?
 1. Model ucznia kończącego I etap edukacyjny - naukę w klasie trzeciej; absolwent klasy trzeciej powinien:
 • dobrze orientować się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w szkole,
 • poprawnie komunikować się w języku polskim; znać podstawowe zwroty języka obcego,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia matematyczne w życiu codziennym,
 • sprawnie posługiwać się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym,
 • w kontaktach z innymi ludźmi stosować podstawowe zasady komunikowania i kultury osobistej,
 • szanować i akceptować odmienność innych ludzi,
 • wykazywać się tolerancją i wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • korzystać z nowych źródeł wiedzy i umieć zastosować ją w praktyce,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowego odżywiania,
 • rozróżniać zachowania złe od dobrych; rozumieć konieczność postępowania zgodnie z przyjętymi normami dobrego zachowania,
 • zgodnie i z zaangażowaniem  pracować w zespole, stosować techniki mediacyjne,
 • wykazywać się aktywnością społeczną.

 

 1. Model absolwenta szkoły: absolwent klasy ósmej powinien:
 • samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i funkcje; podejmować aktywność społeczną, 
 • sprawnie posługiwać się językiem polskim oraz językiem obcym, także przed publicznością,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia matematyczne w życiu codziennym,
 • traktować naukę jako coś oczywistego;  czuć potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,
 • umiejętnie prezentować własne zdanie, jednocześnie szanując odmienność  podglądów  innych osób; wykazywać się tolerancją i empatią w stosunku do każdego człowieka,
 • korzystać z nowoczesnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych, jednocześnie zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu,
 • umieć funkcjonować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej; stosować techniki mediacyjne, 
 • przewidywać skutki swoich działań i ponosić konsekwencje swoich czynów,
 • selekcjonować, porządkować zdobywane informacje i oceniać ich wiarygodność i przydatność,
 • szanować zasady bezpieczeństwa i higieny  oraz umiejętnie stosować je w swoim codziennym zachowaniu,
 • znać (i w miarę możliwości) stosować zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
 • szanować tradycje i symbole  narodowe oraz zwyczaje i tradycje swojej szkoły; wyrażać szacunek poprzez estetyczny i schludny strój, zwłaszcza podczas uroczystości szkolnych.

 

 

 1. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Celem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest dążenie do tego, by każdy uczeń, kończąc kolejny etap edukacyjny, reprezentował pewne wartości, dysponował wiedzą i umiejętnościami, które pozwolą mu prawidłowo funkcjonować wśród rówieśników, dorosłych i w środowisku lokalnym. Chcemy, aby uczniowie świadomie i od­powiedzialnie wybierali swoją nową drogę rozwoju w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności, doświadczenia.

W roku szkolnym 2022/2023, kładziemy także nacisk na realizację kierunków polityki oświatowej państwa przewidzianych na bieżący rok szkolny (str. 2), a dzięki uczestnictwu w programie "Laboratoria przyszłości", i wyposażeniu sali do techniki i plastyki w nowe narzędzia, m.in. drukarki 3 d, nacisk ten zostanie położony na rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

 

 1. Cele i  działania wychowawcze szkoły:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 • wyposażanie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności, pozwalający w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
 • jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, argumentowania i wnioskowania,
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, tolerancji i przyjaznej atmosfery w szkole,
 • budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców;
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 • wychowanie do wrażliwości naprawdę, dobro i piękno; kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 1. Cele i działania profilaktyczne szkoły:
 • tworzenie środowiska do rozwoju poczucia własnej warości u uczniów, a także tworzenia pozytywnych relacji rówieśniczych; przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej,
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się,
 • profilaktyka uzależnień – pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy, Internetu,
 • poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych,
 • udzielenie wsparcia dla uczniów, u których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie rozwoju, również w sferze edukacji,
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa,
 • zwiększenie motywacji uczniów do roztropnego korzystania w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych przez modelowanie właściwym doborem metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

 1. Ceremoniał i tradycje szkolne

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ma swojego patrona, logo i sztandar. Szkoła przyjęła za cel wszechstronny rozwój ucznia ze szczególnym naciskiem na kształtowanie sfery poznawczej, kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych i społecznych ucznia. Szkoła kładzie nacisk na nauczanie szacunku do symboli i barw narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych. Ważną rolę odgrywa także kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce, a także umiejętności współdziałania na rzecz środowiska lokalnego.

 

Na stałe kalendarz imprez szkolnych będzie obejmował:

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Dzień Edukacji Narodowej, uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych,
 • Dzień Patrona Szkoły,
 • Święto Niepodległości,
 • kiermasz świąteczny,
 • spotkania wigilijne i jasełka,
 • Bal karnawałowy dla klas 1-3,
 • Bal Hiszpański, Bal Narodów,
 • Dzień Tapas,
 • Dzień otwarty szkoły
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
 • English Day,
 • Dzień eksperymentu,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • konkursy: mitologiczny; "Mądra główka"; recytatorski; Mam talent*; Międzyszkolny konkurs informatyczny Młodszy Ekspert IT).
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 1. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

Diagnoza problemów i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym została oparta o:

 • dotychczasowe doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej, 
 • analizę sytuacji wychowawczych,
 • opinie  rodziców i nauczycieli nt. problemów w szkole i w środowisku lokalnym (ankiety, zgłoszenia),
 • ankiety przeprowadzone wśród uczniów w czerwcu 2022r. i związany z nimi raport europejskiego Centrum Rozwoju Kadr (załącznik nr 1 do PWP)

W oparciu o ww.  źródła wyróżniliśmy następujące potrzeby i zagrożenia :

 • problemy okresu dojrzewania (brak akceptacji wyglądu, zmiany nastrojów, trudności w wyrażaniu emocji, strach przed przyszłością, koniecznością wyboru kształcenia i zawodu);
 • problemy w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym (brak umiejętności w komunikacji, kształtowanie umiejętności  budowania relacji, agresja;
 • problemy związane z procesem edukacyjnym i wychowaniem do wartości (problemy z nauką, brak umiejętności uczenia się, nieumiejętność dysponowania czasem; konieczność propagowania czytelnictwa; moralności i uczciwości w kontekście :"ściągania" na sprawdzianach, pobierania z Internetu treści bez koncesji, plagiatu, pożyczania cudzej własności bez wiedzy właściciela),
 • problemy związane ze środowiskiem rodzinnym (rozbite rodziny, przemoc w rodzinie, niedostatek, uzależnienia, brak kontroli rodziców nad sposobem spędzania wolnego czasu przez dzieci; brak jasno ustalonych zasad i obowiązków w domu),
 • zagrożenia związane z używkami (nikotyna, alkohol, energetyki, dopalacze, narkotyki), konieczność przeszkolenia kadry nauczycielskiej oraz zwiększenia liczby lekcji tematycznych na godzinach wychowawczych;
 • zagrożenia związane z uzależnieniem od Internetu i cyberprzemocą (szczególnie rozpoznawania i zgłaszania przypadków agresji w Internecie, brak kontroli rodzicielskiej)

 

 1. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok 2022/2023

1. Obszary działań

 • Rozwój osobisty ucznia (rozwój intelektualny, psychiczny, moralny, duchowy), wychowanie do wartości.
 • Rozwój społeczny ucznia.
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie; dbałość o tradycje szkoły i środowiska lokalnego.
 • Życie w rodzinie.
 • Edukacja prozdrowotna.
 • Edukacja ekologiczna.
 • Diagnoza i terapia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.

 

 

2. Zadania i formy realizacji programu

Sfera

rozwoju

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne za wykonanie

Termin

PSYCHICZNA

1. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, w tym ucznia z niepełnosprawnością.

1.1. Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania.

Dyrekcja, nauczyciele prowadzący

Wg zgłoszeń

1.2. Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty).

Wytypowani nauczyciele pod nadzorem koordynatora  (przewodniczący zespołów przedmiotowych)

Wg terminów

1.3. Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć rozwijających.

Dyrektor, nauczyciele zajęć

Cały rok

1.4. Różnicowanie zadań na lekcji, indywidualizowanie tempa pracy oraz form sprawdzania dla uczniów posiadających opinie PPP.

wszyscy nauczyciele

Cały rok

1.5. Tworzenie programów pomocy dla uczniów w oparciu o orzeczenia PPP w Goleniowie.

Wychowawcy, pedagog

IX

1.6.  Prowadzenie zajęć:

 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • logopedycznych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych.
 • języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy

Nauczyciele specjaliści:

Ilona Kaczmarek, A.Sudnik, M.Osińska S.Gerwatowska, nauczyciele j.polskiego

Cały rok

1.7.  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Koordynator-A.Sudnik

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

1.8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem,
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia,
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów

Pedagog specjalny

Cały rok

1.9. Prowadzenie lekcji z zakresu orientacji zawodowej.

M.Minda

Cały rok

2.1.Edukacja  matematyczno-przyrodnicza

2.1.2. Dzień Eksperymentu

M,Grabowska-Rojek

III 2023

2.1.3. Mądra Główka

K. Czech,

S. Gerwatowska

II PÓŁROCZE

2.1.4. Kangur matematyczny

S. Gerwatowska

III 2023

2.1.5. Młodszy Ekspert IT

P. Cudziło

I PÓŁROCZE

2.2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych

2.2.1. Dyktando dla uczniów całej szkoły

I.Jasielska

X 2022

2.2.2.Olimpus i Olimpusek

M. Bielczuk

III 2023

2.2.3. Konkurs recytatorski

I.Jasielska

A. Kamińska

III 2023

2.2.4. Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

O.Swirog

I.Jasielska

K.Wojda

II 2023

2.2.5. Konkurs czytelniczy dla klas 7-8

K.Wojda

III 2023

2.3. Rozwijanie zainteresowań historyczno-obywatelskich

2.3.1. Konkurs na najlepszego historyka (w przypadku niewyłonienia finalisty/laureata konkursu KO)

J. Cudziło

M. Wójcik

VI 2023

2.4. Propagowanie i rozwijanie wiedzy o świecie i kulturze  oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

2.4.1. Konkurs mitologiczny

O. Swirog

V 2023

2.4.2. Bal Narodów dla klas 1-3

M.Osińska

M.Cenkier

VI 2023

2.4.3. Bal Hiszpański

M.Osińska

M.Cenkier

XI 2023

2.4.4. Dzień Tapas

M.Osińska

M.Cenkier

I 2023

2.4.5. English Day

M.Kulczyńska

M. Jurczak

M.Osińska

M.Bielczuk

IV 2023

2.4.6. Baloniada dla klas 1-3

J.Rosiak

A.Kamińska

J.Owczarek

E.Sobańska

B.Nawrocka

01.06.2023

2.4.9.Bal Karnawałowy

Wychowawcy klas

I 2023

2.4.10. Konkurs Bożonarodzeniowy

A.Kamińska

J.Rosiak

E.Sobańska

XII 2022

2.4.12.  Konkurs Wielkanocny

A.Kamińska

J.Rosiak

E.Sobańska

 IV 2023

3.  Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających w ramach lekcji.

3.3. Wyjazdy do teatru, kina, ośrodków edukacyjnych, muzeów.

Wychowawcy klas

Cały rok

3.4. Rozwijanie wiedzy o życiu i kulturze (wycieczki do biblioteki, spotkania z ludźmi kultury).

Wychowawcy klas,

cały rok

3.5. Prowadzenie zajęć w ramach bloku przyrodniczo- technicznego dla klas Montessoriańskich.

E.Sobańska, P.Cudziło, O.Targosz, H. Banaś

Cały rok

4. Wprowadzenie  elementów Montessori  w nauczaniu klas pierwszych

4.1. Stosowanie elementów Montessori w nauczaniu klas pierwszych

Wychowawcy klas I-szych

Cały rok

SPOŁECZNA

1.Wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi.

 

1.1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne.

Psycholog, pedagog

Cały rok

1.2. Tematyka na lekcjach wychowawczych:

 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach stresowych, problemowych, nowych itp.
 • Zasady dotyczące bezpiecznych zachowań  w związku z chorobami zakaźnymi.
 • Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej.
 • Warsztaty asertywności i negocjacji jako nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

Psycholog, nauczyciele

Wg rozkładu

 1. Pedagogizacja rodziców.

2.1. Prowadzenie spotkań i warsztatów tematycznych dla rodziców na wybrane tematy (sugerowane: budowanie  relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicami; trening poprawnej komunikacji, jak rozmawiać z trudnym dzieckiem, ustalanie zasad funkcjonowania w domu; zwiększenie kontroli nad czasem spędzanym w Internecie przez dziecko)

Wychowawcy klas

Wg planu spotkań z rodzicami

DUCHOWA

1. Kształcenie postaw szacunku i miłości do ojczyzny małej i dużej oraz poczucia wspólnoty narodowej.

1.1. Organizacja Święta Niepodległości.

J. Cudziło

10 XI

1.2. Organizacja Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

M. Wójcik

30 IV

1.3. Wpajanie uczniom znajomości symboli narodowych i szacunku dla nich.

Wszyscy nauczyciele przy każdej okazji

Cały rok

1.4 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy,

- realizacja poprzez lekcje, koła zainteresowań, imprezy szkolne, np. Bal Narodów

 J.Cudziło

M.Wójcik

Nauczyciele poloniści,

Nauczyciele języków obcych

Cały rok

2. Rozwijanie szacunku do historii regionalnej i wartości obywatelskich.

2.1. Dzień Praw Człowieka.

J. Cudziło

10 XII

2.2. Opieka nad poniemieckim cmentarzem w Żółwiej Błoci.

J.Cudziło

29 X 2022

3. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

3.1. Organizacja Dnia Patrona Szkoły i propagowanie wiedzy o jego czynach.

M. Onaszkiewicz

X

3.2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd z opiekunem

13.10.2022

3.3. Pasowanie pierwszoklasistów.

Dyrekcja, wychowawcy klas pierwszych

14 10.2022

3.5. Koncert dla nauczycieli: Śpiewamy pięknie naszym nauczycielom"

P.Kurdziel

13X

4.Kształtowanie postaw samorządności, demokracji.

4.1. Organizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 

M.Bielczuk

IX 2022

5. Zachęcanie uczniów do podejmowania własnych aktywności społecznych i wolontariatu.

5.1. Akcja "Paczka dla zwierzaczka" – zbieranie żywności i koców na rzecz schroniska dla zwierząt.

J.Cudziło

M.Jurczak

IX-X

1. Ukazywanie wartości rodzinnych, zadań rodzicielskich oraz kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich.

1.1. Lekcje wychowawcze.

Wychowawcy

Wg planu

1.2. Wdrożenie programu "Wychowanie do życia w rodzinie" od klasy IV.

M.Minda

Od X 2022

1.3. Pedagogizacja rodziców.

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

Wg planu spotkań z rodzicami

1.4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS-em, PCPR-em, Sądem Rodzinnym.

A. Sudnik, M. Bogumił

wychowawcy klas

pielęgniarka szkolna

Cały rok

FIZYCZNA

1. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 1. Przestrzeganie procedur – ewentualnie - w okresie zagrożenia epidemicznego.

1.2. Propagowanie zdrowego odżywiania się poprzez:

 • Program "Owoce w szkole".
 • Program "Mleko w szkole".
 • Lekcje wychowawcze nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.
 • Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez samodzielne wykonywanie posiłków (w ramach zajęć)

1.3. wdrożenie do przestrzegania higieny w szkole – lekcje wychowawcze (zmienianie obuwia na szkolne, mycie rąk po przyjściu z placu zabaw, szczotkowanie zębów, regularna zmiana odzieży, właściwe stosowanie środków higieny).

1.4  Lekcje dotyczące tzw. "chorób cywilizacyjnych", wynikających z komputeryzacji i nowego stylu życia, np. alergie, skrzywienia kręgosłupa, cukrzyca, problemy ze wzrokiem.

1.5. Fluoryzacja zębów.

1.6.Sprawdzanie czystości głowy (za pisemną zgodą rodziców).

 Dyrektor, pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka szkolna

Cały rok

2. Profilaktyka uzależnień. Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami i dopalaczami oraz energetykami.

2.1 . Propagowanie aktywnego trybu życia:

 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego
 • Szkolny Turniej  Dwa Ognie
 • Mecz nauczyciele kontra uczniowie z okazji DEN

A.Winogrodzka

H. Banaś

XII 2022

21 III 2023

X 2022

2.2. Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie.

Dyrekcja, Rada pedagogiczna

Wg grafiku Sanepid

2.3. Przestrzeganie norm dotyczących zakazu spożywania zakazanych używek na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

Dyrekcja, wychowawcy klas

Cały rok

2.4.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (ankieta anonimowa).

Pedagog, psycholog

IX, X 2022

2.5. Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę i nauczycieli wybranych przedmiotów.

Wychowawcy klas

XI/XII 2022

2.6. Zabezpieczenie szkoły przed negatywnymi zjawiskami (monitoring).

Dyrekcja, nauczyciele dyżurujący

Cały rok

3. Profilaktyka przedwczesnej inicjacji seksualnej i chorób przenoszonych drogą płciową.

3.1. Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej (ciąża, zapobieganie ciąży, choroby przenoszone droga płciową, szukanie pomocy).

wychowawcy

Wg rozkładu

3.2. Prowadzenie lekcji WDŻ.

M. Minda

1 półrocze

4. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi.

4.1. Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu, smartfonu.

Pedagog, psycholog

Wychowawcy

IX/X

 1. Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu poprzez lekcje wychowawcze i spotkania (zapraszanie specjalistów).

Wychowawcy

Zaproszeni goście np.Policja)

XI

5. Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

Zwiększenie kompetencji rodziców dotyczących prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

5.1. Szkolenie nauczycieli w zakresie w zakresie metodyki prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

5.2. Udostępnienie rodzicom materiałów służących rozwijaniu rozeznania w sposobach prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych ich dzieci.

Wicedyrektor, nauczyciel informatyki

1. półrocze

6. Nauka właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

6.1. Prowadzenie lekcji EDB (zapoznanie z procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia, znajomość sygnałów alarmowych, pierwsza pomoc).

M. Minda

Cały rok

6.2. Zorganizowanie spotkań i szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy z pracownikami WOPR.

M. Wójcik

2. półrocze

SPOŁECZNA

1. Kształtowanie zachowań proekologicznych.

1.1. Organizacja Dnia Sprzątania Świata.

A.Targosz

IX

1.2. Organizacja Dnia Ziemi w klasach (1-3).

J. Owczarek

B. Nawrocka

22.04.2023

1.3. Segregacja śmieci (umieszczenie koszy do segregowania śmieci na każdym piętrze).

SU

Cały rok

1.4. Działalność edukacyjna:

 • Eksponowanie treści ekologicznych na lekcjach i propagowanie ich przy pomocy plakatów, rysunków, okolicznościowych akcji robionych przez uczniów.
 • Wycieczki o charakterze ekologicznym.
 • Spotkania z leśnikiem, weterynarzem.

Nauczyciel biologii, przyrody, geografii

Wg rozkładu materiału

1.5. Organizacja i udział w  konkursach ekologicznych na szczeblu szkoły, gminy

Nauczyciele przedmiotów

Zgodnie z kalendarzem konkursów

PSYCHICZNA

1.Rozwiązywanie i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów.

1.1. Realizacja wybranego przez nauczycieli programu promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień  ze szczególnym wskazaniem programów rekomendowanych przez MEiN (www.programyrekomendowane.pl)

Dyrektor, nauczyciele

I półrocze

1.1. Rozpoznanie zakresu i skali potrzeb poprzez przeprowadzenie wstępnej diagnozy.

Wychowawcy klas, pedagog

Wg potrzeb

1.2. Skierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wychowawca we współpracy z pedagogiem

Jw.

1.3. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem.

wychowawcy

Jw.

1.5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wszyscy nauczyciele

Jw.

1.6. Konsultacje przedmiotowe w terminach ustalonych przez nauczyciela.

Dyrektor

Zgodnie z planem

1.7. Organizowanie wsparcia dla uczniów drugorocznych i promowanych z 1 oc. niedostateczną

Dyrektor

Wg potrzeb uczniów

1.8. Organizowanie wsparcia dla uczniów uczących się wcześniej za granicą, którzy uczęszczają do naszej szkoły.

Dyrektor

Wg potrzeb

2.Pomoc dla uczniów przybyłych z zagranicy

1. 1. Organizacja dotykowych zajęć z języka polskiego

Dyrektor

 

 

 

 

 

 1. Ewaluacja i monitorowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji w zależności od zaistniałych potrzeb poprzez:

 1. Osobę wyznaczoną do monitorowania realizacji zadań i form umieszczonych w planie: Anna Sudnik.
 2. Ankiety, wywiady, analizę dokumentacji pracy wychowawców, pielęgniarki i pedagoga.
 3. Przeprowadzenie diagnozy zagrożeń pod koniec roku szkolnego, potrzeb i wartości (diagnoza dla uczniów, rodziców i nauczycieli) w celu ustalenia programu na kolejny rok szkolny.
 4. Wyniki klasyfikacji i frekwencji uczniów w poszczególnych klasach.
 5. Wyniki osiągnięć uczniów w konkursach i imprezach.
 6. Zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

 1. Działania  osób odpowiedzialnych za realizację programu

 

 RADA PEDAGOGICZNA:

 1. NAUCZYCIELE:
 • Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu.
 • Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje.
 • Współpracują z pedagogiem szkolnym i instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, PCPR, sąd rodzinny.
 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 • Reagują i zgłaszają do pedagoga  przejawy niedostosowania społecznego u dzieci.
 • Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania.
 • Realizują Program wychowawczo-profilaktyczny.
 • Doskonalą się zawodowo.
 1. WYCHOWAWCY:
 • Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy.
 • Wychowawcy prowadzą pedagogizację rodziców na wybrane przez nich tematy.
 • Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności, realizują program Empatia na lekcjach wychowawczych.
 • Wspólnie z dyrektorem szkoły zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • W miarę możliwości poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 • Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • Wzmacniają poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

 

 1. PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY:
 • Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły.
 • Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych.
 • Propaguje treści i programy profilaktyczne.
 • Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki.
 • Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych.
 • Odpowiada za pedagogizację rodziców.
 • Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.
 • W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, Komenda Powiatowa Policji, PCPR, Sanepid, sąd rodzinny itp.

 

 1. DYREKCJA:
 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 • Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w kursach pedagogicznych.

 

 1. RODZICE:
 • Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka.
 • Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
 • Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im.
 • Stanowią wzór osobowy dla dziecka.
 • Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.
 • Ukierunkowują uczniów ku wartościom.

 

 1. RADA RODZICÓW:
 • Opiniuje projekt, wprowadzają poprawki, a  następnie  uchwala szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.
 • Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
 • Współuczestniczy w opracowaniu i zatwierdzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
 • Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły.
 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycję.
 • Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

Powyższy Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracował zespół w składzie:

Joanna Cudziło

Izabela Jasielska

Agata Kamińska

Magdalena Minda

Justyna Owczarek

Julia Rosiak

Anna Sudnik

Załączniki:

 1. Raport z ewaluacji PWP 2021-2022.
 2. Diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły na rok 2022/2023.