Procedura wychowawcza

Procedura postępowania w przypadku ucznia sprawującego trudności wychowawcze

 

              Szkoła jest miejscem, które stwarza warunki do rozwoju dzieciom, rodzicom i nauczycielom. Niniejszy dokument jest opisem ścieżki reagowania w sytuacji powtarzających się zachowań ucznia, które utrudniają jemu i innym ten rozwój.

 1. W przypadku występowania u ucznia niewłaściwego zachowania nauczyciel, który je zauważył podejmuje interwencję (np. rozmowa indywidualna z uczniem, uwaga w dzienniku itp.)
 2. Jeśli uczeń nadal powtarza niewłaściwe zachowanie, sprawa jest przekazywana wychowawcy klasy, który stosuje środki zaradcze (np. rozmowa z uczniem, z rodzicami, uwaga w dzienniku, konsekwencje regulaminowe opisane w Statucie Szkoły:  rozdział VI, paragraf 29, pkt. 1- 15)
 3. Po wyczerpaniu środków zaradczych dostępnych wychowawcy klasy, w przypadku braku poprawy zachowania ucznia, wychowawca zgłasza sprawę pedagogowi szkolnemu.
 4. Pedagog rozpoznaje sprawę i decyduje o jej dalszym przebiegu ( powołanie Zespołu wychowawczego, powiadomienie dyrektora szkoły, spotkania z uczniem, rodzicami itp.). Ponadto stosuje inne metody pomagania uczniowi i rodzicom w zmianie zachowania; są to np.:

- badanie w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

- badanie lekarskie (np. neurologiczne, psychiatryczne)

- skierowanie sprawy do OPS

- skierowanie sprawy do PCPR

- skierowanie sprawy do PKPPwR (Niebieska Karta)

- skierowanie sprawy do Powiatowej Komendy Policji w Goleniowie

- skierowanie wniosku do Sądu Rodzinnego w sprawie wglądu w sytuację rodzinną

 1. W przypadku braku zmiany zachowania dziecka na lepsze, może być zastosowany środek w postaci listu dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły.
 2. Kroki opisane w pkt. 1 – 5 są odnotowywane i pozostają w dokumentacji:

a) pkt. 1 i 2 – wychowawcy klasy

b) pkt. 3 i 4 – pedagoga szkolnego

c) pkt. 5 – dyrektora szkoły

 1. Na każdym z wyżej wymienionych etapów jako środek zaradczy może zostać zastosowany kontrakt, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury. Jest on każdorazowo dostosowywany do sytuacji.
 2. W sytuacji gdy uczeń drastycznie narusza przepisy Statutu Szkoły sprawa niezwłocznie trafia do dyrektora szkoły.

 

 

 

 

 

 

KONTRAKT  Z UCZNIEM

Zawarty w dniu ............................................................................

pomiędzy uczniem…………………………………………………………………………………………………………………………….......................... , a szkołą , reprezentowaną przez wychowawcę klasy ...................................................................................................... oraz pedagoga szkolnego ............................................................................................................................................... .

 

Czas realizacji …………………………………………………………………………….

 

Kontrakt ma na celu pomoc i wsparcie ucznia w zmianie postawy do obowiązków szkolnych, a także poprawę zachowania oraz komunikacji w relacji nauczyciel-uczeń, uczeń-rówieśnicy.

 

Aby móc sprawnie i bezkonfliktowo funkcjonować w szkole , uczeń zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad :

 

Ja, …………………………………………………………………….. zgadzam się przestrzegać codziennie następujących zasad:

 1. Będę kulturalnie i spokojnie zachowywał się  na lekcjach i przerwach oraz w drodze do i ze szkoły  w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, innych uczniów i osób .
 2. Będę traktować z szacunkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
 3.  Nie będę używał wulgaryzmów i innych słów obraźliwych, które mogłyby naruszyć godność osobistą innych osób.
 4. Nie będę  komentował zachowań innych osób- nauczycieli, pracowników szkoły, kolegów i koleżanek.
 5. Nie będę agresywnie zachowywał się wobec osób, które mnie zaczepiają.
 6. Nie będę prowokował innych do zachowań agresywnych.
 7. Nie będę używał telefonu komórkowego ani żadnych innych urządzeń podczas zajęć lekcyjnych.
 8. Nie będę umieszczał na żadnych stronach internetowych, komunikatorach, itp. wulgarnych i obraźliwych wpisów.
 9. Będę przestrzegał wszystkich regulaminów i zasad panujących w szkole.
 10. Będę systematycznie uczęszczał na wszystkie zajęcia lekcyjne i nie będę się na nie spóźniał.
 11. Nie będę przeszkadzał nauczycielom w prowadzeniu lekcji.
 12. Nie będę rozmawiał, komentował, odwracał się, wstawał, bawił się rzeczami, dotykał rzeczy innych osób.
 13. Będę systematycznie przygotowywał się do lekcji- do odpowiedzi ustnych , kartkówek, sprawdzianów, prac klasowych.
 14. Będę zapisywał i odrabiał wszystkie wskazane przez nauczycieli zadania domowe oraz oddawał zadane prace w wyznaczonych terminach.
 15. Będę systematycznie poprawiał oceny negatywne .
 16. Będę szanował swoje podręczniki i przybory szkolne.
 17. Nie będę niszczył pomieszczeń ani sprzętu znajdującego się na terenie szkoły.

Jestem świadomy celowości tego kontraktu i znane są mi konsekwencje jego niedotrzymania, czyli liczę się z:

 • decyzją wychowawcy lub dyrektora szkoły o udzielenie mi upomnienia, nagany lub karnego przeniesienia do innej klasy,
 • oceną zachowania adekwatną do prezentowanej przeze mnie postawy ucznia,
 • koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody na własny koszt,
 • koniecznością wykonania pracy na rzecz szkoły,
 • ze skierowaniem wniosku do Sądu Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną,
 • skierowaniem przez dyrektora szkoły listu do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły.

Wychowawca i pedagog szkolny zobowiązują się do :

1.Udzielania uczniowi wszelkiej pomocy w zakresie dydaktycznym oraz wychowawczym.

2.Wsparcia psychicznego ucznia we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach .

3.Systematycznego kontaktu z rodziną oraz informowania o zachowaniu ucznia i postępach w nauce .

 

Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązują się do :

1.Wspierania ucznia we wszelkich podejmowanych przez niego działaniach.

2. Stosowania wobec dziecka zaleconych środków wychowawczych (nadanie obowiązków, konsekwencji i innych)

2.Systematycznego kontaktu ze szkołą oraz informowania wychowawcy o wszelkich zmianach w zachowaniu ucznia , mogących wpływać na jego funkcjonowanie w szkole.

3. Obecności podczas zebrań z rodzicami lub w przypadku nieobecności do osobistego kontaktu z wychowawcą w umówionym terminie.

3. Motywowania dziecka do przestrzegania ustalonych w kontrakcie zapisów.

4. Wcześniejszego powiadomienia szkoły o przewidywanej nieobecności dziecka.

5. Codziennego sprawdzania odrobionych przez dziecka lekcji.

 

W razie nie dotrzymania warunków kontraktu uczeń jest świadomy konsekwencji wynikających z regulaminu szkolnego oraz przepisów prawa.

 

Kontrakt został sporządzony w oparciu o przepisy zawarte w Statucie Szkoły: rozdział VI, paragraf 29, 30, 31.

 

Kontrakt spisano w obecności :

 

Ucznia.....................................................................................................

Rodziców ucznia....................................................................................

Wychowawcy klasy ..............................................................................

Pedagoga szkolnego ……………………………………........................................