Zakres zadań wicedyrektorów

Goleniów, 8 stycznia 2020 r.

 

Pan

Piotr Cudziło

I  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

 

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8   im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pana zakres zadań, kompetencji  i odpowiedzialności od 8 stycznia 2020 r.:

 

I.                   Zakres zadań:

 1. Administrowanie stroną internetową szkoły (www.szkolna13.pl), dbałość o aktualność oprogramowania użytkowanego w szkole i stosowanie go zgodnie z posiadanymi licencjami.
 2. Administrowanie dziennikiem elektronicznym, prowadzenie kart monitoringu w zakresie prawidłowości jego użytkowania zgodnie z odrębnymi przepisami  oraz przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie jego użytkowania. Niezwłoczne informowanie dyrektora szkoły o stwierdzonych nieprawidłowościach  w tym obszarze (przypadkach nieodnotowywania tematyki zrealizowanych zajęć, danych o uczniach, braku rytmiczności oceniania uczniów zgodnie zapisami WSO).
 3. Zgłaszanie w porozumieniu z II wicedyrektorem uczniów SP 8 oraz PLO w serwisie internetowym SIOEO do  zewnętrznych egzaminów.
 4. Zgłaszanie w porozumieniu z II wicedyrektorem uczniów SP 8 oraz PLO do próbnych egzaminów.
 5. Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli realizujących zajęcia komputerowe.
 6. Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.
 7. Przeprowadzanie w terminach wskazanych przez dyrektora szkoły wraz ze wskazanymi pracownikami w ramach zespołu inwentaryzacyjnego okresowej inwentaryzacji środków trwałych oraz prowadzenie właściwej dokumentacji w tym zakresie.
 8. Zamawianie środków czystości oraz sprzętów (wyposażenia) z zastosowaniem odrębnych przepisów dotyczących zamówień publicznych, przepisów sanitarno-epidemiologicznych oraz zasad ergonomii.
 9. Każdego roku sporządzanie planu remontów oraz bieżące monitorowanie stanu technicznego i higienicznego budynku szkolnego i otoczenia ,a także sporządzanie protokołów przeglądu budynku i otoczenia pod kątem bhp po każdej co najmniej dwutygodniowej przerwie w działalności szkoły.
 10. Dbanie o terminowość przeglądów technicznych budynku szkolnego oraz prowadzenie dokumentacji zgodnej z odrębnymi przepisami.
 11. Sporządzanie i aktualizowanie dokumentacji HACAP.
 12. Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.
 13. Przydział szafek metalowych poszczególnym oddziałom uczniowskim.
 14. Koordynowanie przygotowań do "Dnia Wyróżnień".
 15. Sporządzanie każdego roku planu działań promujących szkoły prowadzone przez ZSP "Szkolna 13" w Goleniowie, Sp. z o.o.
 16. Sporządzanie dokumentacji powypadkowej uczniów zgodniej z odrębnymi przepisami.
 17. Kontrolowanie do 8. dnia każdego miesiąca liczby uczniów w e-dzienniku celem przekazywania do organów dotujących prawidłowej informacji.
 18. Nadzorowanie rozliczenia się pracowników odchodzących z pracy z powierzonego sprzętu poprzez egzekwowanie karty obiegowej.
 19. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji pracy świetlicy.
 20. Odbieranie od nauczycieli / wychowawców do końca czerwca dzienników: pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć rewalidacyjnych, świetlicy, biblioteki, dodatkowych zajęć języka polskiego dla obcokrajowców oraz innych zajęć pozalekcyjnych, a po zweryfikowaniu przekazanie do końca czerwca sekretarzowi szkoły celem archiwizacji.
 21. Przyjmowanie od nauczycieli ocenionych, spakowanych oraz opisanych w paczce sprawdzianów celem przechowania do 31 sierpnia danego roku szkolnego.
 22. Przygotowywanie projektów aktualizacji procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 23. Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.
 24. Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych zadań.

 

II. Zakres kompetencji:

1.      Prawo do posługiwania się pieczęcią "Wicedyrektor Szkoły" w zakresie powierzonych zadań.

2.      Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.

 

 

III. Zakres odpowiedzialności:

1.      Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej  z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.

 

                                                                                                                                                   

 

 

 

Goleniów, 8 stycznia 2020 r.

 

Pani

Sylwia Gerwatowska

II  Wicedyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 8 w Goleniowie,

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie,

 

Zgodnie z brzmieniem § 19 ust. 6 regulaminu pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8   im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym  im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie określam Pani zakres zadań, kompetencji  i odpowiedzialności od dnia  8 stycznia 2020 r.:

 

I.                   Zakres zadań:

 1. Pełnienie funkcji zastępcy przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego podczas zewnętrznych egzaminów.
 2. Zgłaszanie w porozumieniu z I wicedyrektorem w serwisie internetowym SIOEO uczniów do zewnętrznych egzaminów.
 3. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia arkuszy ocen uczniów zgodnie  z odrębnymi przepisami.
 4. Kontrolowanie prawidłowości prowadzenia rejestru druków ścisłego zarachowania – wydanych legitymacji i giloszy świadectw promocyjnych  i ukończenia szkoły.
 5. Realizowanie zadań wynikających z Planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, w tym przede wszystkim wspieranie nauczycieli rozpoczynających pracę w zawodzie.
 6. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły dokonywanie koniecznych zmian  w tygodniowym rozkładzie zajęć lekcyjnych.
 7. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zatwierdzanie kart wycieczek szkolnych sporządzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
 8. Sporządzanie semestralnego wykazu zajęć pozalekcyjnych i konsultacji.
 9. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli oraz wprowadzanie zmian w tym zakresie w dzienniku elektronicznym.
 10. Osobiste zastępowanie w ramach wynagrodzenia zasadniczego nieobecnych nauczycieli w przypadku wskazania takiej potrzeby przez dyrektora szkoły.
 11. Organizowanie szkolnych eliminacji konkursów przedmiotowych w szkole podstawowej.
 12. Sporządzanie decyzji o zwolnieniu uczniów z obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego na podstawie dostarczonych zaświadczeń lekarskich.
 13. Udzielanie nagród i kar statutowych uczniom.
 14. Reprezentowanie dyrektora szkoły na spotkaniach Rady Rodziców.
 15. Koordynowanie wraz z I wicedyrektorem szkoły przygotowań do Dnia Wyróżnień.
 16. Przekazywanie sekretarzowi szkoły danych statystycznych niezbędnych w serwisie internetowym SIO.
 17. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do dyrektora szkoły przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Urzędu Gminy i Miasta Goleniów, Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie).
 18. Bieżące śledzenie zmian w serwisach internetowych MEN w Warszawie, KO  w Szczecinie, CKE w Warszawie, OKE w Poznaniu.
 19. Sporządzanie raportów dla dyrektora szkoły, rady pedagogicznej i organu prowadzącego w zakresie wykonywanych obowiązków.
 20. Inne zadania związane z funkcjonowaniem szkół zlecone doraźnie przez dyrektora szkoły.
  1. II.                Zakres kompetencji:
 1. Prawo do posługiwania się pieczęcią "Wicedyrektor Szkoły" w zakresie powierzonych zadań.
 2. Zastępowanie dyrektora szkoły w przypadku jego nieobecności w zakresie ustalonego zakresu zadań.
  1. III.              Zakres odpowiedzialności:
 1. Odpowiedzialność służbowa w zakresie powierzonych zadań i kompetencji  za ich niewykonanie, nieprawidłowe wykonanie, podjęcie decyzji niezgodnej  z kompetencjami lub błędnej decyzji narażającej pracodawcę na straty - porządkowa, materialna, dyscyplinarna.