Plan nadzoru

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2023/2024

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie

na rok szkolny 2023/2024.

 I. Źródła planu:

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024;
 2. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2023/2024;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.  w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

 

II. Cele nadzoru: 

1.  Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

2.  Kontrola efektów pracy szkoły w wybranych obszarach oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3. Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 III. Formy realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 1. Obserwacje lekcji i innych zajęć.

2.   Analiza dokumentacji.

3.   Ankiety, wywiady.

IV. Kontrola wybranych obszarów pracy szkoły:

 1. efektywności nauczania matematyki w klasach II i III edukacji wczesnoszkolnej (XII 2023 r. i IV 2024 r.) oraz klasach VIII (X 2023 r. i III 2024 r. – odpowiedzialny II wicedyrektor). Uwaga! O wynikach badania efektywności nauczania matematyki wychowawcy winni informować rodziców podczas zebrań klasowych;
 2. efektywności kształcenia umiejętności czytania ze zrozumieniem na lekcjach języka polskiego w klasach VII i VIII (XI 2023 r. – odpowiedzialny II wicedyrektor);
 3. stopnia realizacji zadań programu wychowawczo – profilaktycznego ( I i V 2024 r. – odpowiedzialna – p. Anna Sudnik);
 4. działalności świetlicy szkolnej celem usprawniania i  promowania jej pracy (na bieżąco – odpowiedzialny I wicedyrektor);
 5. aktywności uczniów w zakresie uczestnictwa w zawodach i konkursach zewnętrznych (na bieżąco - odpowiedzialny I wicedyrektor);
 6. prawidłowości prowadzenia dokumentacji zgodnie z przepisami prawa – księga uczniów, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy,  zajęć pozalekcyjnych (XI 2023 r., IV 2024 r. – dyrektor szkoły);
 7. prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych (koordynator ds. ppp -  XI 2023 r.,  V 2024 r.);
 8. zgodności realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej (XII 2023 r. – odpowiedzialny                                  II wicedyrektor);
 9. realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, szczególnie w klasach ósmych  i licealnych (na bieżąco – odpowiedzialny I wicedyrektor);
 10.  frekwencji uczniów na zajęciach pozalekcyjnych (XI 2023 r. / III 2024 r. – odpowiedzialny dyrektor szkoły).

 

V. Prowadzenie działań rozwojowych poprzez organizowanie narad i szkoleń w ramach WDN:

 1. Szkolenia w zakresie użytkowania e-dziennika oraz wykorzystania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym (według potrzeb – p. PiotrCudziło).
 2. 40-godzinne szkolenie od 27 IX 2023 r.: "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców" (Program rekomendowany przez MENiS- prowadząca p. Anna Sudnik).

 

VI. Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2023/2024 w celu wspomagania pracy nauczycieli.- diagnoza w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz wychowanka, w tym pozostawiania porządku po zakończonej lekcji;
 2. Efektywności realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym, w tym w szczególności w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 3. Wdrażania innowacyjnych metod i form nauczania;
 4. Sposobów realizacji wniosków z zewnętrznych egzaminów;
 5. Kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych;
 6. Znajomości przez uczniów tabliczki mnożenia;
 7. Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 8. Wychowania do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
 9. Dbałości o poprawność językową uczniów, w tym kulturę słowa; częstotliwości dyktand ortograficznych;
 10. Aktywności dzieci / uczniów podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (formy pracy zespołowej);
 11. Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu   oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych;
 12. Rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
 13. Celowości zadawania i jakości sprawdzania zadań domowych;
 14. Wartości merytorycznej uwag i komentarzy do prac klasowych i sprawdzianów;
 15. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 16. Przestrzegania ustaleń oceniania wewnątrzszkolnego, w tym rytmiczności oceniania uczniów (liczba ocen za aktywność na lekcji, dyktanda ortograficzne, zadania domowe, kartkówki, sprawdziany)
 17. Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą.
 18. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów drugorocznych oraz przybyłych z zagranicy.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Zajęcia edukacyjne

Termin

Obserwujący

Magdalena Minda

Edukacja dla bezpieczeństwa w PLO

X 2023

Remigiusz Podstawczuk

Nina Pasikowska - Zaorska

Edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna / informatyczna

X 2023 / XII 2023

Remigiusz Podstawczuk / Piotr Cudziło

Jolanta Olobry

Zajęcia logopedyczne

XII 2023

Remigiusz Podstawczuk

Hanna Banaś

Zajęcia świetlicowe

XI 2023

Piotr Cudziło

Olga Swirog

Zebranie rodziców

III 2024

Remigiusz Podstawczuk

Aldona Pocętek - Drozd

Wychowanie fizyczne w PLO

X 2023

Remigiusz Podstawczuk

Ewa Sobańska

Edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna / edukacja informatyczna

XI 2023 / II 2024

Remigiusz Podstawczuk / Piotr Cudziło

Agata Kamińska

Edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna

II 2024

Remigiusz Podstawczuk

Marta Pach

Język niemiecki w SP

I 2024

Sylwia Gerwatowska

Beata Noworolska

Zajęcia pedagoga

X 2023 / IV 2024

Piotr Cudziło / Remigiusz Podstawczuk

Małgorzata Grabowska - Rojek

Fizyka w PLO

II 2024

Remigiusz Podstawczuk

Aleksandra Targosz

Biologia w PLO

III 2024

Remigiusz Podstawczuk

Maciej Wójcik

Historia i teraźniejszość

XI 2023

Remigiusz Podstawczuk

Małgorzata Rajewska

Edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna / edukacja informatyczna

XI 2023 / I 2024

Sylwia Gerwatowska / Piotr Cudziło

Kamila Czech

Matematyka w SP

XI 2023 / II 2024

Remigiusz Podstawczuk / Sylwia Gerwatowska

Julita Rosiak

Zajęcia świetlicowe

III 2024

Piotr Cudziło

Sylwia Gerwatowska

Matematyka w PLO

X 2023

Remigiusz Podstawczuk

Małgorzata Nazim

Matematyka

XII 2023

Sylwia Gerwatowska

Agata Markowicz - Narękiewicz

Matematyka

XI 2023

Sylwia Gerwatowska

Magdalena Kulczyńska

Język angielski w PLO

III 2024

Remigiusz Podstawczuk

Marta Osińska

Język hiszpański w PLO

II 2024

Remigiusz Podstawczuk

Justyna Owczarek

Edukacja wczesnoszkolna – edukacja matematyczna

III  2024

Sylwia Gerwatowska

Klaudia Wojda

Zebranie rodziców

III 2024

Sylwia Gerwatowska

 

 

 Goleniów, 12 września 2023 r.                           dyr. Remigiusz Podstawczuk