OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 8, Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie, reprezentowany przez dyrektora szkoły. Kontakt pod numerem telefonu: 91 407 10 75 i adresem e-mail: sekretariat@szkolna13.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy się kontaktować z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail:poczta@szkolna13.pl lub pod numerem telefonu: 91 407 10 75.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych, tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 8, Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym powierzonego Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę Podstawową Nr 8, Publiczne Liceum Ogólnokształcące, Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 1. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku  naruszenia przepisów Rozporządzenia.
 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Szkole Podstawowej Nr 8, Publicznym Liceum Ogólnokształcącym, Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie, przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

  10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).