Zasady rekrutacji

Zasady Rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie na rok szkolny 2024/2025

dla absolwentów szkół podstawowych


 

§ 1. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900)
 2. Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, … na rok szkolny 2024/2025 w województwie zachodniopmorskim.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.
 2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna:
 • podaje informację o warunkach rekrutacji,
 • przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie oraz zgodnie z harmonogramem rekrutacji wskazanym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty,
 • ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, wraz z liczbą punktów, która uprawnia do przyjęcia,
 • ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego,
 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§ 4. Dokumenty

  • Wniosek wydrukowany ze strony internetowej szkoły bądź pobrany z sekretariatu szkoły o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna.
  • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii winna być adnotacja: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.
  • 2 fotografie.
 1. Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać):
  • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,
  • zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6),
  • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,
  • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,
  • opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu.

 

§ 5. Zasady ogólne rekrutacji

 1. Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły zgodnie z harmonogramem rekrutacji podpisane przez siebie oraz rodziców (prawnych opiekunów) wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędnymi kopiami wymaganych oraz dodatkowych dokumentów.
 2. We wniosku kandydat określa profil klasy, do której się ubiega,
 3. Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego oddziału lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,
 4. Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,
 5. Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do danego oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.
 6. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów.
 7. Rodzice kandydata umieszczonego na liście przyjętych potwierdzają wolę podjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.
 8. Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.
 9. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum (w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc).
 10. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.
 11. O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.
 12. Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 ust. 1 lit. a) i b) spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 ust. 2 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.
 13. Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.
 14. O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 15. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.
 16. Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 20 miejsc.
 17. W terminie 7 dni od ogłoszenia listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.
 18. W terminie 5 dni od złożenia wniosku Szkolna Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 19. Organ prowadzący może nie wyrazić zgody na utworzenie oddziału, do którego nie zrekrutowano co najmniej 15 uczniów.


 § 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,
 • kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną lub niepełnosprawnością w rodzinie,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią wyłącznie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

§ 7. Zasady punktacji


 

Klasa

Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej

Przedmioty zaliczane
do punktacji ogólnej

I A
J
ęzykowa


 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski / drugi język w zakresie poszerzonym:  hiszpański lub niemiecki do wyboru
 

j. polski,
j. angielski 

matematyka

geografia

I B
Biologiczno – chemiczna

biologia, chemia, język angielski lub język niemiecki

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

* spośród przedmiotów zaliczanych do punktacji ogólnej komisja wybiera dwa z najwyższymi ocenami

1. Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

a) wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez 0,35

b) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 .

2. Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

• celujący –18 punktów;

• bardzo dobry –17 punktów;

• dobry –14 punktów;

• dostateczny –8 punktów;

• dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

 1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decydują poniższe kryteria:
  1. Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyznaje: maks. 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  2. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

a) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

-  tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

-  tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

-  tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

b) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

- tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

- tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

- tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

c) Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

- dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

d) Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

- dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

- dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

- dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

e) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

- międzynarodowym – 4 punkty

- krajowym – 3 punkty

- wojewódzkim – 2 punkty

- powiatowym – 1 punkt

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

6. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

7. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;


Goleniów, dnia 07 lutego 2024 r.                                     dyr. Remigiusz Podstawczuk