Zasady rekrutacji

Zasady Rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego
im. Kardyna
ła Augusta Hlonda w Goleniowie na rok szkolny 2022/2023

dla absolwentów szkół podstawowych


 

§ 1. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 910 i 1378 oraz 2021 r. poz. 4)

 • Par 11 baa.1. rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz.U. z dnia 14 sierpnia 2020 r., poz. 1394)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z dnia 11 września 2019 r., poz. 1737)


 

§ 2. Postanowienia ogólne

 • Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie.

 • O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się absolwent szkoły podstawowej.

§ 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 • W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjną (w skrócie SKR), wyznacza jej przewodniczącego oraz określa zadania członków.


 

 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna:

 • podaje informację o warunkach rekrutacji,

 • przeprowadza postępowanie rekrutacyjne, zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym regulaminie,

 • ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia, oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

 • ogłasza listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (lub informację o liczbie wolnych miejsc) oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia,

 • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego.

 • Szkolna Komisja Rekrutacyjna podejmuje wszelkie decyzje związane z rekrutacją.

§ 4. Dokumenty

 • Wymagane:

 • Wniosek wydrukowany ze strony internetowej szkoły bądź pobrany z sekretariatu szkoły, o przyjęcie potwierdzony podpisem kandydata oraz rodzica/prawnego opiekuna.

 • Kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Na każdej stronie kopii winna być adnotacja: "Stwierdzam zgodność z oryginałem", data, pieczęć urzędowa szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienna dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby.


 

 • W przypadku podjęcia decyzji o wyborze szkoły:

 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu,

 • Karta zdrowia.

 • 2 fotografie.

 • Pisemne poświadczenie woli (potwierdzenie wyboru szkoły) przez kandydata, który znalazł się na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

 • Dodatkowe (tj. takie, które kandydat może dołączyć, jeśli chce z nich skorzystać)

 • Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,

 • Zaświadczenie o przysługujących preferencjach w przypadku jednakowej liczby punktów (§ 6),

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne wg ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,

 • Opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu uczni  z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

 • Dokumenty, o których mowa w pkt a) oraz pkt b) są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

 • Dokumenty, o których mowa w pkt a) oraz pkt b) mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 • Oświadczenia, o których mowa w pkt a) oraz pkt b) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 • Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego. W procesie rekrutacji uwzględniane będą tylko dokumenty złożone na pierwszym etapie rekrutacji.

§ 5. Zasady ogólne rekrutacji

 • Kandydaci do klas pierwszych składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z niezbędnymi kopiami zaświadczeń (kopie zaświadczeń muszą być potwierdzone przez szkoły, w których są one wymagane).

 • Szkoła przyjmuje wyłącznie wnioski podpisane przez kandydata i rodziców (prawnych opiekunów).

 • We wniosku:

 • Kandydat określa profil klasy, do której się ubiega,

 • Każdy z kandydatów zostaje przydzielony tylko do jednego oddziału lub nie zostaje przyjęty do żadnego oddziału, jeśli do żadnego ze wskazanych oddziałów nie uzyskał wystarczającej liczby punktów zapewniających mu przyjęcie,

 • Jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów - zostaje on przydzielony do tego i tylko do tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany,

 • Kandydat, który zostanie zakwalifikowany do przyjęcia do danego oddziału, nie będzie umieszczony na listach do przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów.

 • Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składając dokumenty, posługuje się kopiami świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczonymi przez dyrektora, do którego uczęszczał. Kandydat składa jedną kopię dokumentów.

 • Kandydat umieszczony na liście przyjętych składa oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w tej szkole oraz oryginały świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu.

 • Ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi w terminie ustalonym przez Kuratora Oświaty.

 • Warunkiem przyjęcia do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie jest złożenie pisemnego oświadczenia potwierdzającego wybór i dostarczenie oryginałów dokumentów w terminie określonym w terminarzu.

 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje uzyskana przez niego w wyniku postępowania rekrutacyjnego lokata na liście kandydatów do liceum (w przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc).

 • Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

 • O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor szkoły.

 • Niezłożenie w odpowiednim terminie któregokolwiek z wymaganych dokumentów określonych w § 4 pkt 1 spowoduje niedopuszczenie kandydata do postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku braku zaświadczeń i opinii, o których mowa w § 4 pkt 3 - nieuwzględnienie tych osiągnięć i uprawnień w procesie rekrutacyjnym.

 • Złożenie oryginału świadectwa i pozostałych dokumentów w terminie określonym w terminarzu jest potwierdzeniem wyboru Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie i podstawą do umieszczenia na liście przyjętych do szkoły.

 • Kandydaci w trakcie postępowania rekrutacyjnego otrzymują za swoje osiągnięcia liczbę punktów określoną w § 7.

 • O kolejności na liście kandydatów do liceum decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 • W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej liczby punktów stosuje się ustalenia zawarte w § 6.

 • Liczbę kandydatów przyjętych określa Dyrektor i SKR w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Przewiduje się w każdym z oddziałów po 20 miejsc.

 • W terminie 7 dni od ogłoszenia listy rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego oddziału.

 • W terminie 5 dni od złożenia wniosku Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia do danego oddziału. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.


 

§ 6. Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym pierwszeństwo mają:

 • kandydaci z rodzin wielodzietnych lub rodzin niepełnych,

 • kandydaci z orzeczoną niepełnosprawnością własną lub niepełnosprawnością w rodzinie,

 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia, potwierdzonymi opinią wyłącznie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,  w tym publicznej poradni specjalistycznej,

 • sieroty i wychowankowie domów dziecka, rodzinnych domów dziecka i rodzin zastępczych.

§ 7. Zasady punktacji


 

Klasa

Przedmioty realizowane
wg podstawy rozszerzonej

Przedmioty zaliczane w 2021/2022 r.
do punktacji ogólnej

I A
J
ęzykowa


 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język angielski / j. hiszpański /j. niemiecki
 

j. polski,
j. angielski 

matematyka

geografia

I B
Matematyczno – informatyczna


 

matematyka, informatyka, język angielski/język niemiecki
 

j. polski, matematyka, informatyka
j. angielski

I C
Biologiczno – chemiczna

biologia, chemia, język angielski / język niemiecki

j. polski, matematyka,
biologia, chemia

* spośród przedmiotów zaliczanych do punktacji ogólnej komisja wybiera dwa z najwyższymi ocenami

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty

a)wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego oraz matematyki mnoży się przez 0,35

b)wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 .

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

celujący –18 punktów;

bardzo dobry –17 punktów;

dobry –14 punktów;

dostateczny –8 punktów;

dopuszczający –2 punkty.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem 7 punktów.

 • O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decydują poniższe kryteria:

Kandydat może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów. Szkolna komisja rekrutacyjna przyznaje: maks. 100 punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego, przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć:

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty:

a) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów

b) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów

c) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytuł finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów

b) tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 punkty

c) tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

d) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

f) tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty

Zawody wiedzy będące konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 punktów,

b) dwa lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

c) dwa lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 2 punkty;

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – 4 punkty

b) krajowym – 3 punkty

c) wojewódzkim – 2 punkty

d) powiatowym – 1 punkt

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły podstawowej O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej.

Przeliczanie na punkty ocen z języka polskiego i matematyki wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty:

a) za ocenę celującą po 35 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą po 30 punktów

c) za ocenę dobrą po 25 punktów

d) za ocenę dostateczną po 15 punktów

e) za ocenę dopuszczającą po 10 punktów

Z języka obcego nowożytnego:

a) za ocenę celującą - 30 punktów

b) za ocenę bardzo dobrą - 25 punktów

c) za ocenę dobrą - 20 punktów

d) za ocenę dostateczną - 10 punktów

e) za ocenę dopuszczającą - 5 punktów

Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności do publicznej szkoły ponadpodstawowej, szkoły ponadpodstawowej sportowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej* * W przypadku szkoły lub oddziału sportowego konieczne jest uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej;

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych – wyniki sprawdzianu kompetencji językowych, do klas wstępnych – wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych – wyniki prób sprawności fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.


Goleniów, dnia 28 lutego 2022 r.

Dyrektor Szkoły