Regulamin

 PODSTAWA PRAWNA

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59) z późn. zmianami

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 1737).

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykracza­jące poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 • 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 • 3. Koło Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych oraz wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 • 4. Koło Wolontariatu jest wspólnotą niezależną politycznie, całkowicie bezinteresowną i ot­wartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym. Koło Wolontariatu działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

 • 5. Celem Koła Wolontariatu jest:
 1. zaangażowanie ludzi młodych do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu;
 2. rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności;
 3. aktywne działanie w obszarze pomocy społecznej, życia społecznego i środowiska naturalnego;
 4. stworzenie przestrzeni dla takiej służby poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy;
 5. wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz szkoły i środowiska szkolnego, łączenie na poziomie szkoły i jej otoczenia młodzieży chętnej do niesienia pomocy z osobami i środowiskami pomocy tej oczekującymi;
 6. przygotowanie młodzieży do podejmowania działań wolontariackich na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego;
 7. wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży;
 8. promocji idei wolontariatu w środowisku lokalnym;
 9. prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy.

 

Rozdział III

Wolontariusze

 • 6. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 • 7. Członkiem Koła może być każdy młody człowiek respektujący zasady Koła, po uprzednim przedstawieniu opiekunom pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 • 8. Działalność Koła opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 • 9. Członkowie Koła mogą podejmować pracę w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu.
 • 10. Każdy członek Koła:
 1. kieruje się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych;
 2. systematycznie wpisuje do Karty Pracy Wolontariusza (Załącznik 1) wykonane prace;
 3. uczestniczy w pracy Koła, a także w spotkaniach i warsztatach dla wolontariuszy;
 4. stara się aktywnie włączyć w działalność Koła, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie;
 5. swoim postępowaniem stara się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 • 11. Każdy członek Koła przestrzega zasad zawartych w Regulaminie Koła.

 

Rozdział IV

Struktura Koła Wolontariatu

 • 12. Koło Wolontariatu nie posiada szczególnie rozbudowanej struktury organizacyjnej.
 • 13. Na czele Koła Wolontariatu stoi Zespół Koordynatorów Wolontariatu, w tym Opiekun koła.

 

Rozdział V

Obszary działania

 • 14. Aktywność wolontariuszy uczestniczących w Kole ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).
 • 15. Organizowanie pomocy koleżeńskiej i akcji wolontariatu w środowisku lokalnym:
 1. praca np. w Domu Pomocy Społecznej, schronisku dla zwierząt;
 2. współpraca np. z Centrum Usług Społecznych w Goleniowie w zakresie pomocy w organizo­waniu spotkań i imprez dla dzieci i osób niepełnosprawnych;
 3. współpraca z instytucjami i agendami samorządowymi, np. Centrum Usług Społecznych w Goleniowie;
 4. działalność w każdym miejscu, gdzie wolontariusz może nieść pomoc.

 

Rozdział VI

Majątek i fundusze

 • 16. Wolontariusze nie wnoszą żadnych stałych składek z tytułu przynależności do Koła Wolontariatu. Wszelkie koszty związane z udziałem wolontariuszy w poszczególnych akcjach ponosi Koło Wolontariatu.
 • 17. Pozyskiwaniem wszelkich środków potrzebnych do przeprowadzenia akcji zajmuje się Zespół Koordynatorów Wolontariatu.
 • 18. Wszelkie środki finansowe będą przeznaczane wyłącznie na Koło Wolontariatu (np. działalność informacyjna, itp.).

 

Rozdział VII

Nagradzanie wolontariuszy

 

 • 19. Co najmniej raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność wolontariacką.
 • 20. Formy nagradzania:
 1. wyrażenie uznania słownego;
 2. pochwała na forum szkoły;
 3. umieszczenie nazwiska wolontariusza w sprawozdaniu organizacji, artykule na stronie WWW szkoły;
 4. wręczanie listów pochwalnych i dyplomów
 5. wpis na świadectwie ukończenia szkoły.
 • 21. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

 

Rozdział VIII

Zasady przyznawania punktów

 

 • 22. Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi i zwierząt, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego/lokalnego.
 • 23. Aby uzyskać ww. 3 punkty, uczeń szkoły podstawowej powinien zrealizować co najmniej 40 godzin systematycznej pracy wolontariackiej lub pracy na rzecz środowiska szkolnego/ lokalnego.
 • 24. Uczeń może realizować ww. godziny już od klasy 4. szkoły podstawowej.
 • 25. Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń może także przedstawiać swoje pomysły na określone akcje, które mogą być zorganizowane w szkole. W razie jakichkolwiek trudności ma możliwość zwrócenia się do opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu.
 • 26. By punkty zostały przyznane, uczeń ma obowiązek włączenia się w życie szkoły, angażowania się w działalność pomocową na rzecz drugiej osoby lokalnie.
 • 27. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie winno zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin (Załącznik 2). Zaświadczenie uczeń dostarcza do Opiekuna Szkolnego Koła Wolontariatu lub składa w sekretariacie szkoły.
 • 28. Przepracowane godziny odnotowuje się w KARCIE PRACY WOLONTARIUSZA prowadzonej przez opiekuna Koła, a następnie sumuje się na koniec etapu edukacyjnego (klasy 4-8).
 • 29. Ilość przepracowanych godzin ustala, na podstawie KARTY PRACY WOLONTARIUSZA,  Komisja, w skład której wchodzą: dyrektor szkoły, opiekun wolontariatu i wychowawca.
 • 30. Jeśli uczeń kończący klasę 8. wykazał się co najmniej 40 godzinami pracy wolontariackiej, w ciągu całego etapu edukacyjnego, wychowawca klasy w doku­mentacji przebiegu nauczania danego ucznia (arkusz ocen, świadectwo ukończenia szkoły) w wersie "Szczególne osiągnięcia" wpisuje adnotację: "Aktywność społeczna w formie wolontariatu – Szkolne Koło Wolontariatu".
 • 31. Uczniowie, którzy zmienili/zmieniają szkołę mogą otrzymać zaświadczenie o przepra­co­wanych godzinach (Załącznik 2), które podpisuje wychowawca klasy wraz z opiekunem Koła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1.

KARTA PRACY WOLONTARIUSZA

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko wolontariusza)

 

Data, ilość godzin pracy

Rodzaj wykonywanych czynności

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………                                 ……………………………………………………………………………….

podpis wolontariusza                                                                                                                 podpis opiekuna

Załącznik 2

 

……………………………………………………………………………………….

pieczęć placówki wystawiającej zaświadczenie

 

 

ZAŚWIADCZENIE

O ODBYTYM WOLONTARIACIE

 

 

Zaświadczam, że

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

 

 

w okresie

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wpisać datę/daty

 

 

zrealizował/a ………………………………………………………….……. godzin pracy na rzecz innych osób/zwierząt.

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

pieczątka i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem

wystawiającej zaświadczenie