Zasady PPP

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 8  w Goleniowie oraz Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie dla których organem prowadzącym jest Zespół Szkół Prywatnych "Szkolna 13" w Goleniowie,  Sp. z o.o.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 r. poz. 1082)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. Z 2020 r. poz. 1309)

 

Część I

§ 1.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i  czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu, szkoły oraz w środowisku społecznym.
 2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole wynika w szczególności:
 1. z niepełnosprawności;
 2. z niedostosowania społecznego;
 3. z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 4. z zaburzeń zachowania lub emocji;
 5. ze szczególnych uzdolnień;
 6. ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 7. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 8. z choroby przewlekłej;
 9. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. z niepowodzeń edukacyjnych;
 11. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 12. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom.

§ 2.

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 3.

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.
 2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami".
 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 1. rodzicami uczniów;
 2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami";
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 1. Dyrektor szkoły uzgadnia z podmiotami wskazanymi w ust. 3. warunki współpracy, o której mowa w ust. 3.

§ 4.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

 1. ucznia;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarki szkolnej;
 6. poradni;
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomocy nauczyciela;
 9. pracownika socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§ 5.

 1. W oddziale przedszkolnym, jeśli w danym roku szkolnym jest prowadzony, pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
  1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
  2. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  3. zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
  4. porad i konsultacji;
 2. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
 3. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 4. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 5. zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 6. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
 7. porad i konsultacji;
 8. warsztatów.
 1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 2. Dyrektor szkoły organizuje wspomaganie szkoły w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 6.

Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

§ 7.

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się organizuje się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się.

§ 8.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

§ 9.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

§ 10.

Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych.

§ 11.

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.

§ 12.

Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły.

§ 13.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu uzupełniają działania szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

§ 14.

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 prowadzi się przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy.
 3. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

§ 15.

 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia, zwane dalej "zindywidualizowaną ścieżką", są organizowane dla uczniów, którzy mogą uczęszczać do szkoły, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć edukacyjnych wspólnie z oddziałem szkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
 2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne, które są realizowane:
  1. wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym oraz
  2. indywidualnie z uczniem.
 3. Objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia ucznia pomocą w tej formie.
 4. Uczeń objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w szkole programy nauczania, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
 5. Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia dyrektor szkoły ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 3, tygodniowy wymiar godzin zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie z uczniem, uwzględniając konieczność realizacji przez ucznia podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania ucznia w szkole.
 7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:
  1. uczniów objętych kształceniem specjalnym,
  2. uczniów objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo indywidualnym nauczaniem.

§ 16.

 1. Do zadań nauczycieli i specjalistów w szkole należy w szczególności:
  1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
  2. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
  3. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ogra­niczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły;
  4. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
  5. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
 2. Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą w szczególności:
 1. w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 2. w przypadku uczniów klas 1. szkoły podstawowej i starszych, obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

        - trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I-III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i je­go zainteresowań,

        - szczególnych uzdolnień,

 1. wspomaganie uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu w trakcie bieżącej pracy z uczniami.
 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem w porozumieniu ze szkolnym koordynatorem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę klasy, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 pkt. 1-6, informuje o tym dyrektora szkoły, który ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.
 4. Przy ustalaniu wymiaru poszczególnych form udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom tej pomocy, o którym mowa w odrębnych przepisach.
 5. Wychowawca klasy oraz nauczyciele, wychowawcy lub specjaliści, planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami ucznia albo pełnoletnim uczniem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4.
 6. W przypadku uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną specjaliści udzielający uczniom tej pomocy wspierają nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych ucznia.
 7. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi w formach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 oraz ust. 2 pkt. 1-6 oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia.
 8. W przypadku gdy z wniosków, o których mowa w ust. 9., wynika, że mimo udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania,  dyrektor szkoły, za zgodą rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia, występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia.
 9. Dyrektor szkoły może wyznaczyć ko­ordynatora do spraw udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, współpracującego z wychowawcami klas.
 10. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, z tym że przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

§ 17.

 1. Szkoła organizuje wychowanie i opiekę dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniając:
  1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
  2. warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;
  3. zajęcia specjalistyczne;
  4. inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
  5. integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;
  6. przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
 2. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z uczniem, zwany dalej "zespołem".
 4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
 5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
 1. do dnia 30 września roku szkolnego, w którym uczeń rozpoczyna od początku roku szkolnego kształcenie w oddziale przedszkolnym lub w szkole, albo
 2. 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 1. Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza uczeń.
 2. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
 3. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
  1. na wniosek dyrektora - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, lub pomoc nauczyciela,
  2. na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
 4. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności programu w zakresie, o którym mowa w ust. 2, oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców ucznia - z innymi podmiotami.
 5. Wielospecjalistyczne oceny, o których mowa w ust. 5 i 10 uwzględniają w szczególności:
  1. indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia ucznia;
  2. w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów lub pomocy nauczyciela,
  3. przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu ucznia, w tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo ucznia w życiu szkolnym oraz efekty działań podejmowanych w celu ich przezwyciężenia.
 6. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 5 i 10. Dyrektor szkoły zawiadamia pisemnie rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
 7. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:

1) wielospecjalistycznych ocen, o których mowa w ust. 5 i 10;

2) programu.

 1. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste ucznia, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu, o których mowa w ust. 9.

§ 18.

 1. Nauczyciele i specjaliści udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami prawa.
 2. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia.
 3. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w któ­rym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor szkoły niezwłocznie informuje pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia,

 

CZĘŚĆ II

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 8 w Goleniowie

oraz  Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie

schemat organizacyjny – obieg informacji i dokumentów

z załącznikami

 

A.

 1. Zadania dyrektora szkoły:
 1. organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej (ppp), powołanie zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (Załącznik nr 8),
 2. uzgadnianie warunków  współpracy z rodzicami (Załącznik nr 6D i Załącznik nr 7A)/poradniami/organizacjami,
 3. organizacja wspomagania  w zakresie realizacji zadań polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej ppp,
 4. ustalenie tygodniowego wymiaru godzin zindywidualizowanej ścieżki – na podstawie opinii poradni,
 5. ustalenie wymiaru godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie arkusza organizacji.
 1. Zadania koordynatora ppp w szkole:
 1. prowadzenie ewidencji uczniów objętych ppp z wyszczególnieniem form pomocy, godzin, zgód rodziców (Załącznik 9),
 2. prowadzenie i monitorowanie teczek uczniów  z dokumentacją dotyczącą udzielania ppp ,
 3. monitorowanie obiegu dokumentacji: sekretariat-dyrektor-wychowawca-nauczyciele-rodzice,
 4. monitorowanie WOPFU i IPET,
 5. analiza sytuacji dydaktyczno-wychowawczej (Załącznik 10),
 6. dokumentowanie pracy zespołu ds. ppp.

B.

W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

Kto?

Dokumentacja

Nauczyciel, pedagog, specjalista/obserwacja, pomiar dydaktyczny, inne

- udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy z uczniem

- informuje wychowawcę klasy o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

 

Wychowawca klasy

- jeżeli stwierdzi taką potrzebę, we współpracy ze szkolnym koordynatorem ds. ppp informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z uczniem;

 

Karta pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla ucznia

Załącznik5 B

Notatki w teczce wychowawcy klasy, dzienniki zdw, wytwory ucznia z zajęć, konsultacji, inne

Udzielona pomoc przyniosła oczekiwane rezultaty:

TAK

nadal prowadzona jest obserwacja, pomiar/udzielanie uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy – w miarę potrzeb

 

 

NIE

kieruje się ucznia na badania do poradni psychologiczno – pedagogicznej lub specjalistycznej, lekarskie, inne, przy czym wniosek o:

- przeprowadzenie badania psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego dziecka

- wydanie opinii poradni

- opinii o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

- orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania składa do poradni rodzic/prawny opiekun we współpracy ze szkołą

 

Druki wskazane przez poradnię, np. w Goleniowie: http://www.poradniagoleniow.pl/15/rodzice.html

zgodnie z procedurami

http://www.poradniagoleniow.pl/37/procedury.html

 

Załączniki 1-4

 

Rodzic/prawny opiekun

- po otrzymaniu orzeczenia, opinii, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu składa je niezwłocznie w sekretariacie szkoły

-  w przypadku opinii poradni o potrzebie objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia składa w sekretariacie wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

 

 

 

Załącznik 5 A 1

Wniosek rodziców do dyrektora szkoły o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Sekretariat szkoły

- po otrzymaniu dokumentu opatruje go pieczęcią wpływu

- przekazuje niezwłocznie oryginał dokumentu dyrektorowi szkoły, który zapoznaje się z nim, a następnie odnotowuje ten fakt na  tym oryginale, zapisuje datę i składa swój podpis

- dyrektor szkoły przekazuje ww. dokument do sekretariatu

- sekretariat szkoły wykonuje kopię orzeczenia, przekazuje ją szkolnemu koordynatorowi ppp, a ten -  wychowawcy klasy

- archiwizuje oryginał orzeczenia

- przekazuje oryginał opinii poradni, zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu  szkolnemu koordynatorowi ppp, który archiwizuje go, a kopię przekazuje wychowawcy klasy

 

UWAGA: dokumenty, które wpłyną niezgodnie z ww. procedurą nie uzyskują statusu obowiązujących w szkole

 

Pieczęć dzienna i adnotacja w księdze pism przychodzących

Podpis dyrektora szkoły, data, adnotacja o zapoznaniu się z dokumentem

Wychowawca klasy

- na otrzymanej kopii orzeczenia, opinii lub innego dokumentu nanosi adnotację dotyczącą daty otrzymania dokumentu

 

Kopie dokumentów z adnotacjami o dacie wpływu – wychowawca klasy;

Oryginały lub kopie – koordynator ppp w szkole.

Wychowawca klasy

analizuje otrzymaną dokumentację i w przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formach:

-a) w oddziale przedszkolnym: zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć specjalistycznych (korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz inne o charakterze terapeutycznym; zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego),

-b) w klasach szkoły podstawowej/LO: (zajęć rozwijających uzdolnienia; zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu; zindywidualizowanej ścieżki kształcenia);

 

- informuje pisemnie dyrektora szkoły o potrzebie organizacji takich zajęć dla ucznia

 

 

 

- zakłada Kartę pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia na dany rok szkolny;

 

- informuje innych nauczycieli i specjalistów o indywidualnych potrzebach ucznia (udostępnia kopię opinii lub zaświadczenia do wglądu, a nauczyciel/specjalista potwierdza podpisem fakt zapoznania się z jej treścią i zaleceniami)

 

Ponadto:

- w przypadku otrzymania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego powołuje zespół składający się z nauczycieli i specja­listów prowadzących zajęcia z uczniem, który:

 1. dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;
 2. opracowuje Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny  (IPET) uwzględniający wnioski z ww. oceny, diagnozy i zaleceń poradni opisanych w orzeczeniu:
 3. co najmniej dwa razy w roku szkolnym opracowuje okresową wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET i – w miarę potrzeb – modyfikuje go.

 

Wychowawca klasy przekazuje rodzicom ucznia lub pełnoletniemu uczniowi kopie:

-wielospecjalistycznych ocen;

- IPET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5A.

Wniosek wychowawcy klasy do dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w określone formie/formach.

 

Załącznik 5B

Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia

 

Załącznik 5 C

Potwierdzenie nauczycieli i specjalistów o zapoznaniu się z opinią/innym dokumentem

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6 A

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Załącznik 6 B

IPET

 

Załącznik 6 C

Modyfikacja IPET

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor szkoły

- w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - informuje rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o terminie spotkania zespołu i możliwości ich uczestniczenia w nim;

 

- ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane (na podstawie odrębnych przepisów);

 

- o ustalonych dla ucznia formach, okresie ich udzielania oraz wymiarze godzin informuje niezwłocznie pisemnie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia

 

Załącznik 6 C

Informacja dla rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia o terminie spotkania zespołu ds. Indywidualnego programu terapeutyczno – edukacyjnego.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 A

Informacja dyrektora szkoły o ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rodzice ucznia/pełnoletni uczeń

Wyrażają lub nie wyrażają zgody na udział dziecka w zaproponowa­nych przez dyrektora szkoły formach pomocy (nie dotyczy to zajęć rewalidacji indywidualnej). Formularz stanowiący załącznik 6A i B pozostaje w dokumentacji szkolnego koordynatora ppp, który informuje pedagoga szkolnego o ustalonych formach pomocy, z których uczeń będzie korzystał.

Zgoda rodzica oznacza obowiązek uczestniczenia dziecka w zajęciach zorganizowanej i udzielanej przez szkołę pomocy w danej formie.

 

Załącznik nr 7 B

Zgoda rodziców na ustalone dla ucznia formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

     

 

 

Spis załączników:

 1. Wzory pism opracowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie

 

Załącznik 1

Wniosek o przeprowadzenie badania.

Załącznik 2

Wniosek o wydanie opinii.

Załącznik 2A

Informacja szkoły o uczniu klas I-III dotycząca potrzeby badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Załącznik 2B

Informacja szkoły o uczniu dotycząca potrzeby badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (dotyczy uczniów od klasy IV szkoły podstawowej)

Załącznik 2B 1

Dotyczy uczniów klas starszych szkoły podstawowej zgłaszanych z powodu trudności w czytaniu i pisaniu (wypełnia nauczyciel polonista).

Załącznik 2 AB 2

Dotyczy uczniów z nasilonymi problemami wychowawczymi lub zaburzeniami zachowania.

Załącznik 3

Wniosek o wydanie opinii o objęciu ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Załącznik 3A

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Załącznik 4

Wniosek o wydanie orzeczenia

Załącznik 4A

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Załącznik 4B

Informacja szkoły o uczniu ubiegającym się o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Załącznik 4C

Zaświadczenie lekarskie ; dotyczy wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wzory pism wewnątrzszkolnych:

 

Załącznik nr 5A

Wniosek wychowawcy klasy do dyrektora szkoły o udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w określone formie/formach

Załącznik 5 A 1

Wniosek rodziców do dyrektora szkoły o objęcie ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

Załącznik 5B

Karta pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla ucznia

Załącznik 5 C

Potwierdzenie nauczycieli i specjalistów o zapoznaniu się z opinią/innym dokumentem

Załącznik 6A

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

Załącznik 6B

IPET

Załącznik 6C

Modyfikacja IPET

Załącznik 6D

Informacja dla rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia o terminie spotkania zespołu ds. Indywidualnego programu terapeutyczno – edukacyjnego

Załącznik nr 7A

Informacja dyrektora szkoły o ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 7B

Zgoda rodziców na ustalone dla ucznia formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Załącznik nr 8

Powołanie zespołu do spraw pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Załącznik nr 9

Ewidencja uczniów, którym udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Załącznik nr 10

Analiza sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole

 

 

Dokument zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2021 r.

 

Przewodniczący RP – Remigiusz Podstawczuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  1

 

PORADNIA

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA w GOLENIOWIE ul. Maszewska 2

WNIOSEK

Proszę o przeprowadzenie badania: psychologicznego, pedagogicznego, logopedycznego* z powodu: ……………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mojego dziecka:

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Adres domowy ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Numer/y telefonu ………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..

Imiona rodziców lub opiekunów ……………………………………………………….……………….…………………………………………………………………………

Szkoła (nazwa, adres) ……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… klasa …………..……

Nazwisko wychowawcy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* właściwe podkreślić

 • Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zbieranych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., póz. 926 z późniejszymi zmianami), do celów związanych z przeprowadzeniem diagnozy, terapii, orzecznictwa, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Poradni z obowiązków sprawozdawczych.
 • Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie

 

 •  

czytelny podpis wnioskodawcy

 

 

Załącznik 2

 

Imię i nazwisko wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania:

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

Telefon:……………………………………..……………………………..

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Maszewska 2

72-100 Goleniów

 

 

WNIOSEK O WYDANIE OPINII

 

IMIONA I NAZWISKO DZIECKA/UCZNIA:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA I MIEJSCE URODZENIA: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

PESEL: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

ADRES ZAMIESZKANIA: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

NAZWA I ADRES PLACÓWKI DO KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO/UCZEŃ: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… GRUPA/KLASA: ………………

 

OPINIA W SPRAWIE:

 1. wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 2. odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
 3. zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego,
 4. objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej,
 5. dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
 6. specyficznych trudnościach w uczeniu się,
 7. udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 8. przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy,
 9. pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej,
 10. zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu,
 11. braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 12. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 13. objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce oświatowej, o której mowa w art. 16 ust. 10 pkt l ustawy o systemie oświaty,
 14. innych określonych w odrębnych przepisach.

 

 

UZASADNIENIE DOTYCZĄCE WYDANIA OPINII

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że wcześniej wykonywane było  –  nie było*  (właściwe podkreślić*) badanie w innej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej:

 

ROK BADANIA ………………………………      NAZWA PORADNI …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

DO WNIOSKU DOŁĄCZAM NASTĘPUJĄCĄ DOKUMENTACJĘ:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………….………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 • opinię odbiorę osobiście
 • proszę o przesłanie kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko
 • proszę o przesłanie opinii na ww. adres

 

 

Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych zbieranych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., póz. 926 z późniejszymi zmianami), do celów związanych z przeprowadzeniem diagnozy, terapii, orzecznictwa, a także w zakresie niezbędnym do wywiązania się Poradni z obowiązków sprawozdawczych.

Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, przetwarzanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Goleniowie

 

 

             ……………………………………………………

czytelny podpis wnioskodawcy

 

Załącznik 2 A

Pieczęć szkoły

 

Goleniów, dnia ……………………………………………

Informacja szkoły o uczniu klas I-III

dotycząca potrzeby badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno — Pedagogicznej

 

I. Dane personalne

 1. Nazwisko i imiona ucznia …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 4. Imiona i nazwiska rodziców, nr telefonu: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….
 6. Klasa …………….  Szkoła    ……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

II. Powody, dla których istnieje potrzeba badania ucznia w Poradni:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Czy uczeń był wcześniej badany w Poradni? (jeżeli tak proszę podać nr dokumentu) ………………………………………………………………

 

III. Sytuacja szkolna ucznia

 1. Do obecnej szkoły uczęszcza od …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. Czy powtarzał klasę ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. W jaki sposób udzielana była pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych (w tym realizacja zaleceń Poradni)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Stosunek do obowiązków szkolnych (odrabianie zadań domowych, przygotowanie się do lekcji, motywacja do nauki, frekwencja, itp.)......................................................
 2.  
 3. Wiadomości i umiejętności szkolne (osiągnięcia, trudności):

- technika czytania………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 •  

- poprawność pisania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 •  

- matematyka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 •  

- zajęcia artystyczno-techniczne i ruchowe

 •  
 1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych (zainteresowania, uzdolnienia) ……………………………………………………………………………………
 2.  
 3. Stosunek ucznia do otoczenia:

- do nauczyciela ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 •  

- do kolegów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1.  

- do innych osób……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1.  

8. Funkcjonowanie dziecka w warunkach szkolnych:

- pozycja w zespole klasowym …………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

 •  

- aktywność, tempo pracy na lekcjach, koncentracja uwagi………………………….…………………………………………………………………………

 •  

 

IV. Środowisko rodzinne ucznia

1.Warunki mieszkaniowe, sytuacja rodzinna, atmosfera wychowawcza. …………………………………………………………………………………

 •  

2.Kontakty rodziców ze szkołą 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V. Sytuacja zdrowotna ucznia ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

VI. Dodatkowe uwagi

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

…………………………………………………………………..                                                                      ……………………………………………………………….

podpis osoby wypełniającej                                                                                                              podpis i pieczęć dyrektora

Załącznik 2 B

Pieczęć szkoły

Goleniów, dnia………………………………………

Informacja szkoły o uczniu (od klasy IV szkoły podstawowej)

dotycząca potrzeby badań specjalistycznych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

 

I. Dane personalne

 1. Nazwisko i imiona ucznia…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….
 2. Data i miejsce urodzenia………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
 3. PESEL __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
 4. Imiona i nazwiska rodziców, nr telefonu:…………………………………………………………………………….………………………………………………….

……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

 1. Adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Klasa………… Szkoła………………………………………………………………………………………..…………………………………………….............................

 

II. Powody, dla których istnieje potrzeba badania ucznia w Poradni ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Czy uczeń był wcześniej badany w Poradni? (jeżeli tak, proszę podać nr dokumentu) …………….…………………………………..…………........

 

III. Sytuacja szkolna ucznia

 1. Do obecnej szkoły uczęszcza od…………………………………………………..…………………………………………………….……………………………….....
 2. Czy powtarzał klasę (którą)……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
 3. W jaki sposób udzielana była pomoc w przezwyciężaniu trudności szkolnych (w tym realizacja zaleceń Poradni)………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................
 4. Stosunek do obowiązków szkolnych (odrabianie zadań domowych, przygotowanie się do lekcji, motywacja do nauki, frekwencja, itp.)……………………………………..........................................................………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Oceny szkolne (z poprzedniej klasy lub ostatniego półrocza)

j. polski……………………, matematyka…………….………., przyroda……………………., biologia………………………., historia…………..……….,

geografia………..………, j. obcy………………..……, plastyka………………..………….., muzyka ………………………., technika………………., wych. fiz…………….., chemia………………….., fizyka…….………………..., inne…………………………………………………………….

 

 1. Wiadomości i umiejętności szkolne (osiągnięcia i trudności):
 • język polski (w przypadku badania pod kątem dysleksji konieczne jest wypełnienie załącznika nr 2C)

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…….....................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- matematyka……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…….....................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Udział w zajęciach pozalekcyjnych (zainteresowania, uzdolnienia) ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Stosunek ucznia do otoczenia:
 • do nauczyciela ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • do kolegów …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • do innych osób ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Funkcjonowanie ucznia w warunkach szkolnych:
 • pozycja w zespole klasowym …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………

 • aktywność, tempo pracy na lekcjach, koncentracja uwagi  ……………………………………………………………………….…………………..

……………………………………………………………………………………………………………..………………………… ………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

IV. Środowisko rodzinne ucznia

 1. Warunki mieszkaniowe, sytuacja rodzinna, atmosfera wychowawcza ………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Kontakty rodziców ze szkołą ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

V. Sytuacja zdrowotna ucznia

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

VI. Dodatkowe uwagi

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

…………………………………………………                                                                                                            …………………….……………………………….

podpis osoby wypełniającej                                                                                                                             podpis i pieczęć dyrektora

 

 

 

W przypadku dodatkowych trudności ucznia prosimy załączyć:

- Załącznik 2B 1  – dotyczy uczniów klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum przejawiających trudności w czytaniu i pisaniu

- Załącznik 2AB 2 – dotyczy uczniów z problemami wychowawczymi lub zaburzeniami zachowania

 

Załącznik 2 B 1

 

Dotyczy uczniów klas starszych szkoły podstawowej zgłaszanych z powodu trudności w czytaniu i pisaniu

(wypełnia nauczyciel polonista)

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………

Data urodzenia…………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………..

Klasa……………… Szkoła……………………………………………………..…………………………………………………….…………………………………………………..

 

Wypełnienie niniejszej informacji wymaga zakreślenia i uzupełnienia odpowiednich danych dotyczących ucznia.

 

 1. Technika czytania:
 • całościowa
 • mieszana
 • literowanie

 

 1. Tempo czytania:
 • szybkie
 • przeciętne
 • wolne
 • bardzo wolne

 

 1. Tempo pracy z tekstem:
 • szybkie
 • przeciętne
 • wolne
 • bardzo wolne

 

 1. Rozumienie treści czytanych:
 • pełne (uchwycony sens i wszystkie szczegóły)
 • wystarczające (uchwycony sens ale pamiętane niektóre szczegóły)
 • powierzchowne (reprodukcja tekstu fragmentaryczna)
 • słabe (sens całkowicie zagubiony)
 • brak rozumienia (konfabulowanie w oparciu o przeczytany tekst)

 

 1. Znajomość zasad ortograficznych:
 • bez zastrzeżeń
 • niezadowalająca – braki dotyczą……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Częstotliwość występowania błędów:
 • błędy nieliczne (nie odbiegają ilością od przeciętnie spotykanych w pracach uczniów)
 • błędy liczne
 • błędy bardzo liczne
 1. Charakter popełnianych błędów
 • "typowo" ortograficzne
 • w łącznej i rozdzielnej pisowni wyrazów
 • mylenie liter odpowiedników głosek zbliżonych fonetycznie
 • mylenie liter o podobieństwie graficznym
 • opuszczanie drobnych detali graficznych
 • opuszczanie cząstek wyrazów
 • zniekształcanie zapisu całych wyrazów
 • inne błędy………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Poziom graficzny pisma:
 • bez zastrzeżeń
 • zaburzony (wymienić cechy pisma)………………………………………………………………………………..………………………………………
 • pismo nieczytelne

 

 1. Tempo pisania:
 • szybkie
 • przeciętne
 • wolne
 • bardzo szybkie

 

 1. Ogólna ocena samodzielnych wytworów pisemnych ………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Poziom wypowiedzi ustnych ........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 

 1. Poprawność artykulacyjna ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………………

 

 1. Postępy w nauce języków obcych:
 • dobre
 • zadowalające
 • niezadowalające

 

 1. Umiejętność koncentracji uwagi, tempo pracy na zajęciach szkolnych .......................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Inne ważne informacje o uczniu

……………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………….

Ważne!

Do informacji należy dołączyć co najmniej 2 sprawdziany ortograficzne ucznia, który poza tym powinien dostarczyć na badania zeszyty z języka polskiego, w miarę możliwości od najwcześniejszego okresu nauki szkolnej.

 

……………………………………………………….…..                                                                                            …………………..………………………………….

 data, pieczątka i podpis dyrektora szkoły                                                                                                 podpis nauczyciela polonisty

Załącznik 2 A B 2

Dotyczy uczniów z nasilonymi problemami wychowawczymi lub zaburzeniami zachowania

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………..

Szkoła……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… klasa……………

 

Wypełnienie niniejszej informacji wymaga zakreślenia i uzupełnienia odpowiednich danych dotyczących ucznia.

 1. Trudności w nauce i frekwencja
 1. Czy występują trudności dydaktyczne?           TAK        NIE

–  z których  przedmiotów? ….……………………………………………………………………………………………………………..……………………...................

–  od której klasy nasiliły się trudności w nauce? …………...................................................................................................................

–  czy uczeń uczęszcza na dodatkowe zajęcia w szkole?.....................................................................................................................

 

 1. Czy powtarzał klasę (jeżeli tak, to którą?)   ……………………………………………………………………..……………………………………………………

 

 1. Czy uczęszcza do szkoły systematycznie?        TAK        NIE

 

 1. Jeżeli nie uczęszcza systematycznie to proszę opisać charakter nieobecności (od której klasy, jak regularnie, czy opuszcza tylko pojedyncze godziny czy cały dzień, itp.): ………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Proszę podać liczbę godzin opuszczonych i nieusprawiedliwionych w obecnym i ostatnim półroczu szkolnym: ………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Proszę podać ocenę z zachowania jaką uzyskał uczeń w poprzednim półroczu szkolnym? …………………………………………………

 

 1. Zachowanie ucznia w szkole

Czy w szkole występują przejawy następujących zachowań, proszę podać stopień nasilenia? (właściwe podkreślić)

 • lekceważenie obowiązków uczniowskich: brak prac domowych, brak podręczników i zeszytów, niewypełnienie poleceń nauczyciela, zwracanie na siebie uwagi nauczyciela i uczniów nietypowymi zachowaniami, wychodzenie z klasy w czasie lekcji bez zgody nauczyciela, samowolne i demonstracyjne opuszczanie klasy, spóźnianie się na lekcje  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
 • inne przejawy lekceważenia  obowiązków szkolnych (jakie?) ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 • zaczepność i inicjowanie bójek …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 • udział w bójkach inicjowanych przez innych ……………………………………………………………………………………………………………………..
 • grożenie, zastraszanie innych uczniów  …………………………………………………………………………………..…………………………………………
 • przejawy okrucieństwa wobec innych uczniów …………………………………………………………………………………………………….…………
 • agresja słowna wobec rówieśników / dorosłych …………………………………………………………………………………………………………...
 • lekceważenie nauczycieli lub innych pracowników szkoły, aroganckie zachowania …………………………………………..…………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....

 • inne przejawy niepokojących zachowań ……………………………………………………………………………….……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................

 

 1. Zachowania antyspołeczne

Czy w funkcjonowaniu ucznia pojawiają się zachowania antyspołeczne, proszę podać stopień nasilenia: (właściwe podkreślić)

 • drobne kradzieże w szkole lub poza nią……………………………………………………………………………………………………………………
 • kradzieże z włamaniem (do samochodów, mieszkań, piwnic, itp.) ……………………………………………………..……………………….
 • wymuszanie pieniędzy …………………………………………………….……………………………………..………………………………….
 • rozboje ………………………………………………………………………………………………
 • celowe niszczenie mienia ……………………………………………………………………………
 • ucieczki z domu, niewracanie do domu na noc ……………………………………………………..
 • niepokojące zachowania seksualne ………………………………………………………………….
 • zachowania działające na własną szkodę: palenie papierosów, spożywanie alkoholu, odurzanie się środkami wziewnymi, używanie środków narkotycznych ……………………..................................
 • inne jakie? ………………………………………………………………………………....................

 

 1. Środowisko rówieśnicze ucznia
  1. Czy środowisko rówieśnicze ucznia budzi zastrzeżenia?             TAK       NIE
  2. Jeżeli tak, to proszę podać pod jakim względem? ……………………………………………………………….……………………………………………….

      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

 1. Czy uczeń często czerpie negatywne wzorce od kolegów i ulega ich złym wpływom? ………………………………………………….

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Inne uwagi o środowisku rówieśniczym ucznia: …………………………………………………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Informacje o środowisku rodzinnym
  1. Proszę krótko opisać sytuację rodzinną ucznia (struktura rodziny, sytuacja mieszkaniowa, sytuacja  materialna i zdrowotna): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Proszę ocenić atmosferę wychowawczą  w domu ucznia (przejawy dysfunkcji w rodzinie ucznia, czy rodzice mają ograniczoną władzę rodzicielską, wywiązywanie się rodziców z obowiązków rodzicielskich, metody wychowawcze stosowane przez rodziców, stosunek rodziców do ucznia itp.):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Proszę ocenić stopień zainteresowania rodziców sytuacją szkolną ucznia (który z rodziców i jak często utrzymuje kontakt z wychowawcą i pedagogiem, czy uczeń ma podręczniki i przybory szkolne, jakie środki zaradcze podejmowali rodzice w sytuacji wystąpienia problemów wychowawczych, itp.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy w środowisku ucznia występują symptomy zachowań zdradzające nieprzystosowanie ucznia w środowisku domowym ( np. lekceważenie poleceń rodziców, odmowa wykonania obowiązków, nieprzestrzeganie nakazów i zakazów, kłótnie, okazywanie braku szacunku, itp):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Czy stosowane są obecnie wobec ucznia środki wychowawcze zalecone przez sąd rodzinny i nieletnich (np. nadzór kuratora, odpowiedzialny nadzór rodzica, upomnienia, umieszczenie w placówce opiekuńczej, wychowawczej bądź resocjalizacyjnej itp.):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………..                                                                                               …………………………………………………….

data, pieczątka szkoły i podpis dyrektora                                                                                                                  podpis wychowawcy

Załącznik 3

Goleniów, dnia........................................................

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Goleniowie

 

Wniosek o wydanie opinii

dotyczącej objęcia ucznia zindywidualizowaną ścieżką kształcenia

 

1. Imię i nazwisko dziecka...............................................................................................................................…………..........

2. Data i miejsce urodzenia......................................................................................................................………...…...........

3. PESEL..............................................................................................................................……..…..........

4. Nazwa i adres szkoły, klasa ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..............................................................................………….........................................................................................................

5. Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów)

..................................................................................................................................................................................…………..

6. Miejsce zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów)

................................................................................................................................................................…………....................

7. Uzasadnienie wniosku

…………………………………………………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Dokumentacja określająca:

 1. trudności w funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole;
 2. w przypadku ucznia obejmowanego zindywidualizowaną ścieżką ze względu na stan zdrowia – także wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia w przedszkolu lub szkole oraz ograniczenia w zakresie możliwości udziału ucznia w zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem przedszkolnym lub szkolnym;
 3. w przypadku ucznia uczęszczającego do przedszkola lub szkoły – także opinię nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, o funkcjonowaniu ucznia w przedszkolu lub szkole.

 

..........................................................................

Załączniki (niepotrzebne skreślić):                                                                                                              podpis wnioskodawcy

 1. opinia psychologiczna
 2. opinia pedagogiczna
 3. zaświadczenie lekarskie
 4. inne..............................................................................

Załącznik 3 A

………………………………………………………………

pieczątka szkoły                                                                                                                    Goleniów, dnia ………………………………………………. r.

 

INFORMACJA SZKOŁY O UCZNIU UBIEGAJĄCYM SIĘ O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

W FORMIE ZINDYWIDUALIZOWANEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

 

Na podstawie art. 127 ust 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 , poz.59, 949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych {Dz. U. z 2017 r. póz. 1743)

 

Imię/imiona i nazwisko ucznia/uczennicy ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………….PESEL ……………………………………………………………

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Szkoła ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Trudności w funkcjonowaniu ucznia/uczennicy w szkole:

- bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia/uczennicy w szkole oraz wynikające stąd potrzeby rozwojowe i edukacyjne (tempo pracy, koncentracja, aktywność na lekcjach, agresja, nadpobudliwość, izolowanie się, lęki, liczne nieobecności, itp.): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1.  

- wpływ przebiegu choroby na funkcjonowanie ucznia/uczennicy oraz ograniczenia w zakresie-możliwości udziału ucznia/uczennicy w zajęciach edukacyjnych wspólnie z oddziałem, szkolnym: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1.  

- opinie nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem (załączniki): …………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Informacje o działaniach podjętych przez nauczycieli lub specjalistów w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole, formach udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej, okresie ich udzielania i efektach podjętych działań:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Osiągnięcia edukacyjne ucznia/uczennicy – oceny, trudności, szczególne uzdolnienia i osiągnięcia, mocne strony i zainteresowania:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Stosunek ucznia/uczennicy do otoczenia (do innych uczniów i nauczycieli):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1. Inne ważne informacje o uczniu/uczennicy:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Proponowany zakres zajęć edukacyjnych, w jakich uczeń nie może brać udziału w zajęciach wspólnie z oddziałem szkolnym:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 •                                                                                              ……………………………………………………………

podpis wychowawcypodpis dyrektora szkoły

Załącznik nr 4

 

Goleniów,  dnia ……………………………………………….

Imię i nazwisko wnioskodawcy

………………………………………………………………………….……………..

dokładny adres…………………………………………………………………

…………………………………….………………………………………………….

telefon:………………………………………………………………….………..

adres mailowy:………………………………………………….…………….

DO ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO

PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W GOLENIOWIE

 

Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

Wniosek o wydanie orzeczenia (właściwe podkreślić):

 1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
 2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
 3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
 4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
 5. opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;

 

Wnoszę o wydanie orzeczenia dla:

Imię i nazwisko ..........................................................................................……………………………………………………………………………………..

Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………………..…………………………PESEL (dziecka)………….…………………………........

Adres zamieszkania (o ile różni się od podanego wyżej) ………………………………………………………………………………………..........................

Szkoła (adres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......

Klasa:……………………………..….....      Nazwa zawodu …...........................................................................................................................

 

Imiona i nazwiska rodziców (lub prawnych opiekunów) …………………………………………………………………………………….............................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania rodziców ….......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż zamieszkania) …..........................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu ….......................................................................... Adres poczty elektronicznej …............................................................

 

Określenie celu i przyczyn dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacje o poprzednio wydanych orzeczeniach lub opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju wraz ze wskazaniem nazwy poradni która wydała orzeczenia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informacja o stosowanych metodach komunikowania- w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zostałem poinformowany o możliwości osobistego udziału w posiedzeniu Zespołu Orzekającego.

 Czytelny podpis wnioskodawcy

………………………………………………………………………………….

 1. Oświadczam, że jestem (właściwe podkreślić):

rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem,

prawnym opiekunem dziecka lub ucznia,

osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem

Podpis wnioskodawcy

……………………………………………………………………………………..

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;

………………………………………………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy

 1. 3)  wyrażam / nie wyrażam zgody na udział w posiedzeniu Zespołu nauczycieli, wychowawców, specjalistów, asystentów, pomocy nauczyciela prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem lub innych specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda)  (właściwe podkreślić):

………………………………………………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy

 1. Wyrażam/ nie wyrażam (właściwe podkreślić): zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

………………………………………………………………………………………..

Podpis wnioskodawcy

Wymagane załączniki :

 • opina szkoły dotycząca funkcjonowania w szkole
 • zaświadczenie lekarskie
 • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie (dot. indywidualnego nauczania) - zaświadczenie lekarza medycyny pracy określające możliwości dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu

Załącznik 4 A

 

...............................................................                                                                              Goleniów, dnia …………………………………………. r.

      pieczątka szkoły

 

INFORMACJA SZKOŁY O UCZNIU UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 

Na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016-  Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 , poz.59, 949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

Imię i nazwisko.............................................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia............................................................................................................................................................

Szkoła ................................................................................................................................................................................................... klasa...........................

 

 1. Z czyjej inicjatywy składany jest wniosek o nauczanie indywidualne? (właściwe podkreślić)

a/ rodziców/opiekunów prawnych;                               b/ ucznia (gdy jest pełnoletni)

 

 1. Osiągnięcia edukacyjne – oceny, trudności, szczególne uzdolnienia i osiągnięcia, mocne strony i zainteresowania: .................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Dotychczasowe formy pomocy udzielanej uczniowi przez szkołę:

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Funkcjonowanie społeczne (czy ma kontakty z rówieśnikami, czy jest akceptowany przez koleżanki i kolegów – jeżeli nie, to z jakiego powodu; stosunek do nauczycieli i dorosłych – czy zachowuje się adekwatnie do sytuacji, utrzymuje dystans, itp.)  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Zachowania budzące niepokój środowiska szkolnego – agresja, nadpobudliwość, izolowanie się, lęki, liczne nieobecności, itp.

         ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Czy uczeń korzystał już z kształcenia specjalnego? (podkreślić właściwe)

- NIE

- TAK kiedy, z jakiego powodu,

 z jakimi efektami:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Powody podjęcia starań o objęcie uczennicy/ucznia kształceniem specjalnym:

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Inne ważne informacje o uczennicy/uczniu.

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………………………………………………..                                                                      ……………………………………………………………………

     podpis wychowawcy                                                                                                                      podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 Załącznik 4 B

 

...............................................                                                                                          Goleniów, dnia …………………..................................

           pieczątka szkoły

 

INFORMACJA SZKOŁY O UCZNIU UBIEGAJĄCYM SIĘ O WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA

 

Na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016-  Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2017 , poz.59, 949) oraz Rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

Imię i nazwisko............................................................................................................................................................................

Data i miejsce urodzenia.............................................................................................................................................................

Szkoła ......................................................................................................................................................klasa...........................

 

 1. Z czyjej inicjatywy składany jest wniosek o nauczanie indywidualne? (podkreślić)

               a/ rodziców/opiekunów prawnych;                 b/ ucznia (gdy jest pełnoletni)

 

 1. Osiągnięcia edukacyjne – oceny, trudności, szczególne uzdolnienia i osiągnięcia, mocne strony i zainteresowania:

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Dotychczasowe formy pomocy udzielanej uczniowi przez szkołę:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Funkcjonowanie społeczne (czy ma kontakty z rówieśnikami, czy jest akceptowany przez koleżanki i kolegów – jeżeli nie, to z jakiego powodu; stosunek do nauczycieli i dorosłych – czy zachowuje się adekwatnie do sytuacji, utrzymuje dystans, itp.) ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 2. Zachowania budzące niepokój środowiska szkolnego – agresja, nadpobudliwość, izolowanie się, lęki, liczne nieobecności, itp.

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Czy uczeń korzystał już z nauczania indywidualnego, kiedy, z jakiego powodu, z jakimi efektami:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 1. Powody uniemożliwiające lub utrudniające uczniowi uczęszczanie do szkoły;

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

…………………………………………………………….                                                                                           …………………………………………………………

podpis wychowawcy                                                                                                                                                 podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 C

Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej                                                                        

lub lekarza praktykującego indywidualnie                          

 

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Dotyczy przyznania indywidualnego nauczania

 

Podst. prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1743)

 

 dla ucznia: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………

imię i nazwisko

urodzonego w ……………………………………………….………………..……….. dnia ……………………………………………………………………………………………

zamieszkałego w……………………………………………………..…………………………………………………………………………….……………………………………...

adres

ze względu na stan zdrowia uniemożliwiający/znacznie utrudniający* uczęszczanie do szkoły (właściwe podkreślić)

na okres (nie krótszy niż 30 dni) od:  ………………………………..……….……… .do:  ……………………………..…………….………………

Rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego zgodnie z aktualnie obowiązującym ICD, który uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły (par.6, ust.5,pkt 2):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Od kiedy dziecko jest objęte systematyczną opieką specjalisty? .......................................…........................................…....…...

Czy  wykonano dodatkowe badania specjalistyczne,  konsultacje?...........................…….....................................................................

.................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Czy dziecko  jest leczone farmakologicznie?....................................................................................................................................                      

.............................................................................................................................................................................................................

W jaki sposób stan zdrowia wpływa na  funkcjonowanie dziecka/ucznia w szkole?

................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..........................................................................................................

W przypadku ucznia szkoły, prowadzącej kształcenie w zawodzie, lekarz medycyny pracy wydaje zaświadczenie, określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.

 

…………………………………………………..……………………………………………………….

Pieczęć i podpis lekarza przeprowadzającego badanie

 

Miejscowość,…………………………………………………………., data …………………………………………………

Załącznik  5 A

 

Goleniów, dnia ………………………………………………………………. r.

 

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 8

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

w Goleniowie ul. Szkolna 13

 

 

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZENNICY/UCZNIA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

imię i nazwisko

klasy ……………………………………

pomocą psychologiczno – pedagogiczną

 

 1. Potrzeba objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z (podkreślić właściwe):
 • niepełnosprawności;
 • niedostosowania społecznego;
 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • zaburzeń zachowania lub emocji;
 • szczególnych uzdolnień;
 • specyficznych trudności w uczeniu się;
 • deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
 • choroby przewlekłej;
 • sytuacji kryzysowej lub traumatycznej;
 • niepowodzeń edukacyjnych;
 •  zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
 • trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

 1. Zgłaszający: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko

 • rodzic
 • nauczyciel
 • wychowawca
 • specjalista
 • poradnia/nazwa
 • inne osoby/instytucje

 

 

 1. Uzasadnienie wniosku:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Proponowane formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej (właściwe podkreślić):
 • zajęcia rozwijające uzdolnienia (jakie) ……………………………………………………………………………..………………………...………;
 • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się;
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (jakie) ………………………………………………………………………..………………….………….;
 • zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno--społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym (właściwe podkreślić);
 • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • zindywidualizowana ścieżki kształcenia;
 • porady i konsultacje (jakie) ………………………………………………………………………….…….…...………………………………………….;
 • warsztaty (jakie?) ………………………………………………………………………………….……………………….……………………………………...

 

 1. Załączniki (właściwe podkreślić):
 • opinia z poradni,
 • orzeczenie z poradni,
 • zaświadczenie lekarskie,
 • brak załączników.

 

 1. Inne ważne informacje: ………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………                                                                                       ………………………………..………………………...

             data                                                                                                                                                             podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 A 1

 

 

Goleniów, dnia ……………………….…………………………………………… r.

 

 

……………………………………………..........

imię i nazwisko rodziców /prawnych opiekunów

 

 

…………………………………………….........

adres zamieszkania

 

 

…………………………………………............

 telefon kontaktowy

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 8

Publicznego Liceum Ogólnokształcącego

w Goleniowie ul. Szkolna 13

 

 

 

 

Wniosek rodziców (prawnych opiekunów) o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

 

 

Na podstawie opinii nr …………………………………………………………………………………………………..  wydanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w …………………..………………………………………………… zwracamy się z wnioskiem o zorganizowanie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla naszego dziecka ……………………………………………………………………………………………………, ucznia klasy …………………….…… na czas …………………...................................................…………………………………………………..

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….

czytelny podpis rodziców/prawnych opiekunów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  5 B

KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… KLASA ………………. ROK SZKOLNY ………………….

imię i nazwisko

 

 1. Rozpoznanie  indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, m.in.
 1. zaburzenia   zachowania lub emocji
 2. szczególne uzdolnienia 
 3. specyficzne  trudności w uczeniu się;( ryzyko dysleksji rozwojowej , dysleksja rozwojowa )
 4. deficyty kompetencji i zaburzenia  sprawności językowej;( wada wymowy )
 5. choroba  przewlekła
 6. sytuacjach  kryzysowa lub traumatyczna
 7. niepowodzenia  edukacyjne ( z jakiego przedmiotu )
 8. zaniedbania środowiskowe  związane z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
 9. trudności adaptacyjne związane z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związane   z wcześniejszym kształceniem za granicą
 10. inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..

 

Na podstawie:

- własnych obserwacji :…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- analizy opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w …………………….…………….. z dnia ……………………………………………….………...

- innej ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 1.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna została zainicjowana przez :
 1. ucznia ;
 2. rodziców ucznia;
 3. dyrektora szkoły;
 4. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem;
 5. pielęgniarkę środowiskową  lub higienistkę szkolną;
 6. poradnię  psychologiczno-pedagogiczną; 
 7. asystenta edukacji romskiej;
 8. pomoc  nauczyciela;
 9. pracownika  socjalnego;
 10. asystenta rodziny;
 11. kuratora sądowego;
 12. organizację pozarządową,  inną   instytucję  lub podmiot   działający  na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 

 1. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalone dla ucznia:

 

Forma pomocy

Zalecona forma pomocy /liczba godzin w tygodniu

Forma pomocy, na którą uczeń uczęszcza – (imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego)

Uwagi

(jeżeli uczeń nie skorzystał z zajęć – wyjaśnienie powodów)

Rekomendacja na kolejny rok szkolny

(czy uczeń powinien w kolejnym roku szkolnym korzystać z zajęć TAK/NIE)

klasa terapeutyczna

 

 

 

 

zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

 

 

 

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

 

 

 

 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

 

 

 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 

 

 

 

zajęcia logopedyczne

 

 

 

 

zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-

-społeczne

 

 

 

 

inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

 

 

 

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

 

 

 

 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 

 

 

 

porady/konsultacje

 

 

 

 

warsztaty

 

 

 

 

 

 1. Dostosowania w trakcie bieżącej pracy, w tym zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów:
 2.  

 

 1. Współpraca przy organizacji i udzielaniu pomocy z: (proszę podać zakres )
  1. rodzicami ucznia;……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… (np. konsultacje /porady/spotkania z zespołem ppp)
  2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (np. konsultacje, omawianie opinii, superwizje, udział w spotkaniach Grup Wsparcia w PP-P , wspólne Zespoły Pomocy Psych.-Ped, udział Ucznia lub Jego Rodziców w zajęciach organizowanych w PP-P)

 1. placówkami doskonalenia nauczycieli .…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… (np. udział w formach doskonalenia zawodowego, udział w sieciach współpracy )
 2. innymi szkołami i placówkami ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… (np. wymiana informacji , udział w zajęciach otwartych , udział w Zespołach Interdyscyplinarnych )
 3. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… (np. współpraca z MOPR , Sądem Rodzinnym , kuratorami , udział ucznia w zajęciach organizowanych przez fundacje i stowarzyszenia).

 

 1. Ocena efektywności podjętych działań:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 1. Wnioski  do dalszej pracy :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Data i odpis wychowawcy klasy                              …………………………………………………………………………………………………………..

 

Załącznik 5 C

 

Goleniów, dnia …………………………………………………………………r.

 

 

POTWIERDZENIE NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW

o zapoznaniu się z dokumentem

 

Z……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i numer dokumentu)

 

dla ucznia ………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko, klasa)

 

zapoznali się i potwierdzają to podpisem:

 

Zajęcia edukacyjne/inne

Nauczyciel/specjalista

Podpis nauczyciela/specjalisty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  6A

………………………………………

pieczęć szkoły

Arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia

 

Imię i nazwisko ucznia: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i miejsce urodzenia:……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………...

Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Dane rodziców/prawnych opiekunów:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rodzaj niepełnosprawności:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Podstawa objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną;………………………………….……………………………………………………………….

 

Data dokonania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia:…………………………………………..…………………………………..

 

Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne

Ogólna sprawność dziecka( motoryka duża, motoryka mała):

Komunikowanie się oraz artykulacja:

Zmysły (wzrok, słuch, węch, równowaga) i integracja sensoryczna:

Sfera poznawcza (opanowanie technik szkolnych, zakres opanowania treści programowych, osiągnięcia, trudności, pamięć, uwaga, myślenie):

Sfera emocjonalna (radzenie sobie z emocjami, motywacja do nauki i pokonywania trudności itp.):

Sfera społeczna (kompetencje społeczne, relacje z rówieśnikami, z dorosłymi itp.):

Samodzielność i możliwość w zakresie samodecydowania

 

Stan zdrowia ucznia w tym przyjmowane leki:

 

Mocne strony ucznia i predyspozycje

 

Zainteresowania i uzdolnienia

 

Zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela w celu poprawy funkcjonowania ucznia w szkole.

 

Przyczyny niepowodzeń lub trudności w funkcjonowaniu ucznia

Bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie ucznia w życiu klasy i szkoły:

Bariery i ograniczenia w zakresie włączania w działania realizowane wspólnie z  oddziałem klasowym

Podpisy uczestników zespołu (nauczycieli i specjalistów):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Załącznik 6 B

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny

 Metryczka:

Imię i nazwisko ucznia: …………………………………………………………………………………………………………… Klasa: ……………………………………

Data i miejsce urodzenia : ……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

Imiona, nazwiska rodziców / opiekunów prawnych: …………………………………………………………………………………………….………………

Adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….

 

Dane szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda ul. Szkolna 13 72-100 Goleniów

Wychowawca : ………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………………

 

Podstawa objęcia kształceniem specjalnym:

 Orzeczenie numer: …………………………………………………………….. z dnia ………………………………………………………….. o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez: ……………………………..………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….

z uwagi na : …………………………………………………………………….………………… na okres ………….………………………………………………………………

 

Diagnoza:

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………

 

PROGRAM

Data posiedzenia zespołu: ………………………….……………………………………………………………………..…………………….………………………………….

Data opracowania WOPFU (w załączeniu): ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Członkowie zespołu opracowujący program: ………………………………………………………………………………………………………………………………...

Okres obowiązywania programu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Cele programu:

Edukacyjne/rozwojowe

Terapeutyczne

Ogólne(tożsame z określonymi w podstawie programowej):

Ogólne:

Szczegółowe (operacyjne): wynikające z podstawy programowej

Szczegółowe ( operacyjne)

 

 1. Zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z uczniem.

Sposób realizacji podstawy programowej (zakres i sposób dostosowania wymagań z poszczególnych przedmiotów); metody i sposoby pracy z uczniem; formy pracy (zespołowa, indywidualna, z pomocą nauczyciela); zasady oceniania

j. polski ……………………

j. ………………………

historia……………………..

itd.

Nauka drugiego języka (ew. zwolnienie)

 

Zasady sprawdzianu i egzaminu, forma i warunki zgodne z wytycznymi dyrektora CKE

 

 

 1. Zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowane na poprawę funkcjono­wania ucznia, w tym w zależności od potrzeb na komunikowanie się ucznia z otoczeniem z użyciem wspomagających i al­ternatywnych metod komunikacji, oraz wzmocnienie jego uczestnictwa w życiu szkolnym.

 

Warunki zewnętrzne

 

Organizacja pracy na zajęciach

 

Prace domowe

 

Egzekwowanie wiedzy

 

Motywowanie i ocenianie

 

Sprzęt specjalistyczny

 

Inne

 

 

 1. Formy, wymiar godzin i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

Ustalenia dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej/formy pomocy

Okres udzielania pomocy

Wymiar godzin

Forma zajęć/ sposób realizacji

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

 

 

 

 1. Korekcyjno – kompensacyjne

 

 

 

 1. Terapia logopedyczna

 

 

 

 1. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne

 

 

 

 1. Zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się

 

 

 

 1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania

 

 

 

 1. Zajęcia związane z wyborem kierunku  kształcenia  i zawodu

 

 

 

 1. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym

 

 

 

 1. Warsztaty, porady i konsultacje

 

 

 

 1. Inne ………………………….

 

 

 

 

 1. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia.

 

Działania wspierające rodziców .

 

Współpraca z rodzicami w celu zapewnienia : realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu i warunków do nauki.

 

 

 1. Zajęcia z uczniem

 

Rodzaj zajęć

Wymiar godzin

Okres udzielania pomocy

Forma zajęć

Kluczowe cele

 

Zajęcia rewalidacyjne

 

 

 

 

 

Zajęcia resocjalizacyjne

 

 

 

 

 

Zajęcia socjoterapeutyczne

 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć rewalidacyjnych

Kluczowe cele

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji(ACC) – w przypadku dziecka lub ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem.

 

Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka lub ucznia niewidomego.

 

Zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku dziecka lub ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

 

Zajęcia usprawniające funkcje poznawcze.

 

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

 

Zajęcia z usprawnianiem ruchowym.

 

Inne zajęcia związane z potrzebami tego ucznia.

 

             

 

Rodzaj zajęć

Sposób realizacji

Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

 

 

Dodatkowo zatrudniona kadra w celu indywidualnego wsparcia ucznia.

Zatrudniony

Okres udzielania wsparcia

Wymiar godzin

Zakres i charakter wsparcia

 

 

 

 

 

 1. Zakres współpracy z poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i mło­dzieży:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie technologii wspomagających to kształcenie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. Wybrane zajęcia edukacyjne, które są realizowane indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpisy osób biorących udział w opracowaniu IPET:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis rodzica/ prawnego opiekuna:

Zapoznałam/em się i akceptuję  program ………………………………………………………….……………………………………………….

 

Załącznik 6 C

 

Modyfikacja IPET

 

Data: …………………………………………………………….……………………..

 

Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wnioski z WOPFU:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wprowadzone zmiany:

1…………………………………………………………

2…………………………………………………………

3…………………………………………………………

4…………………………………………………………

5…………………………………………………………

 

 

Uzasadnienie zmian: ( w odniesieniu do przeprowadzonej aktualnej WOPFU):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

Podpisy osób biorących udział w posiedzeniu zespołu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

Załącznik 6 D

 

 

Znak pisma: …………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko dyrektora szkoły)

 

……………………………………………………………………………………………..

(oznaczenie  szkoły, numer)

 

………………………………………………………………………………………

(adres szkoły)

Goleniów, dnia …………………………………………….….

Pani/Pan

 

…………………..…………………………………………………………………..……

(imiona i nazwiska rodziców/pełnoletniego ucznia)

 

…………………………………………………………………………..…………………

(adres zamieszkania)

ZAWIADOMIENIE

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

działając na podstawie:

 • § 6 ust. 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578)

 

zawiadamiam, że w dniu ……………………………………….……… w…………………………………………………………………………………………..………

w  godzinach od …………………… do…………..……. odbędzie się  spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów dotyczące ucznia klasy…………………, ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Celem spotkania będzie (np. omówienie wyników wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowanie IPET, modyfikacja IPET; ocena efektywności  pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, inne sprawy wynikające z bieżących potrzeb) …..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………..

 

Zgodnie z przywołanymi przepisami ma Pani/Pan możliwość uczestniczenia w spotkaniu zespołu.

 

Ponadto informuję, że zgodnie z § 6 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1578) na Pani/Pana wniosek w spotkaniu mogą uczestniczyć inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

 

………………………………………………………………………………………………………

                           podpis i pieczęć dyrektora

 

 

Załącznik 7 A

 

Goleniów, dnia ………………….……………………………………r.

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA WYCHOWAWCY KLASY O PRZYZNANIU UCZNIOWI

 FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………..……….

(imię i nazwisko wychowawcy klasy)

 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia ………………………………………………………………………………………………….…………… w sprawie objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną ucznia/uczennicy …………………………………………………………………………………………… z klasy ………………………………… informuję, że w wyniku analizy wniosku zostały określone następujące dobrowolne i nieodpłatne formy pomocy, które mogą być realizowane na terenie szkoły:

Lp.

Forma pomocy

Wymiar

godzin

Okres udzielanej pomocy/termin

Osoba realizująca pomoc

1.

zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

 

 

2.

zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych

 

 

 

3.

zZajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (podkreślić)

 

 

 

4.

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

 

 

 

5.

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia z przedmiotów nauczania:

 1. …………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………….
 3. …………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………

 

……………..

……………..

……………..

……………..

 

 

6.

porady i konsultacje

 

 

 

7.

warsztaty

 

 

 

8.

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

 

 

 

9.

inne

 

 

 

 

 

……………………………………….……………………………. 

podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

Załącznik 7 B

Goleniów, dnia ……………………….…….……………………………………r.

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY DLA RODZICÓW O PRZYZNANIU UCZNIOWI

FORM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

Pani/Pan/Państwo ………………………………………………………………………………………………….…..………………………………………………………………….

imię i nazwisko rodziców

Część I – wypełnia dyrektor szkoły

W odpowiedzi na wniosek z dnia ……………………………………………………………..………………………… złożony przez …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. w sprawie objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną ucznia/uczennicy ………………………………………………………………………………….…………………….. klasy………, informuję, że w wyniku analizy wniosku o zostały określone następujące dobrowolne i nieodpłatne formy pomocy, które mogą być realizowane na terenie szkoły:

 

Numer formy

Forma pomocy

Wymiar

godzin

Okres udzielanej pomocy/termin

Osoba realizująca pomoc

1.

zajęcia rozwijające uzdolnienia

 

 

 

2.

zajęcia dydaktyczno – wyrównawczych

 

 

 

3.

zajęcia specjalistyczne: korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne (podkreślić)

 

 

 

4.

zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu

 

 

 

5.

zindywidualizowana ścieżka kształcenia z przedmiotów nauczania:

 1. …………………………………………………………………………………………………..
 2. ………………………………………………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………………………………………………….
 4. ………………………………………………………………………………………………….

 

……………..

……………..

……………..

……………..

 

 

6.

porady i konsultacje

 

 

 

7.

warsztaty

 

 

 

8.

zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

 

 

 

9.

inne

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………….

podpis dyrektora szkoły

Część II – wypełnia rodzic/rodzice

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH W RAMACH POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

Potwierdzam, że zapoznałem się z formami, okresem oraz wymiarem godzin przyznanej pomocy.

Wyrażam zgodę na objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną mojego dziecka i jego udział w proponowanych przez szkołę zajęciach (proszę wpisać numer formy z tabeli):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zobowiązuję się do motywowania mojego dziecka do udziału w zajęciach oraz kontrolowania jego frekwencji na zajęciach, a także współdziałania z prowadzącymi te zajęcia (realizowanie zaleceń do pracy w domu, ćwiczeń itp.

 

Data: ……………………………………………………………………………………………….

Podpis rodzica/prawnego opiekuna………………………………………………………………………………………………..

Załącznik 8

 

 

Zarządzenie nr……………………………………………………………………….

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 im. w Goleniowie

Dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie

z dnia ………………………………………………….………………………….

 

w sprawiepowołania zespołu ds. planowania i koordynowania udzielanej w szkole pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Na podstawie - art. 111 pkt.5 Ustawy Prawo oświatowe

 •  
 •  

Powołanie zespołuplanującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w roku szkolnym …………..

 

§ 2.

W skład zespołu wchodzą:

 • koordynator zespołu –  ……………………………………………………………………………………………..
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • ………………………………………………………………………………………………………………………….
 • Dyrektor

 

§ 3.

Do zadań zespołu należy:

 • analiza informacji od wychowawców dotycząca sytuacji dydaktyczno-wychowawczej uczniów,
 • podejmowanie działań wspierających uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • monitorowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom,
 • analiza potrzeb nauczycieli w zakresie szkoleń z zakresu  form i metod pracy uczniów (do 15 czerwca),
 • przygotowanie analizy trudności wychowawczych, na jej podstawie rekomendacji do planu pracy i planu nadzoru pedagogicznego na następny rok szkolny (do 15 czerwca),
 • monitorowanie procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 9

 

ANALIZA SYTUACJI DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

rok szkolny ……………………………………………………………………..

 

 

Imię i nazwisko ucznia

Problem

Dotychczas podjęte działania przez wychowawcę, nauczycieli

Wskazania zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik 10

EWIDENCJA UCZNIÓW OBJĘTYCH POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ W ROKU SZKOLNYM ……………………………………………………………. Klasa ………………………..

 

Lp.

Nazwisko, imię ucznia

Pod-

stawa zakwa-

lifikowania

Formy zajęć

rozw.

uzd.

rozw.

um. ucz. się

zdw

(przed-

mioty)

zajęcia specjalistyczne

zkk

logop.

rozw. komp.

em.-społ.

inne o char. ter.

 zw. z wyb. kier. kszt. i  zaw.

zind.

śc.

kszt.

porady, konsult.

warsz.

rewal.

naucz. ind.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA

X            uczeń zakwalifikowany na zajęcia