Program wychowawczo - profilaktyczny w SP

 

Program

 

 wychowawczo-profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej Nr 8

 

im. Kardynała Augusta Hlonda

 

w Goleniowie

 

na rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Motto szkoły: Wiedza–Rozwój–Przyszłość

 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 783).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2014).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 3).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Konwencja o Prawach Dziecka.
 • Karta Nauczyciela.
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 8.
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 28 maja 2021 r., poz. 983)
 •  

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie
 2. Misja szkoły
 3. Wizja szkoły
 4. Model absolwenta
 5. Cel ogólny i cele szczegółowe
 6. Ceremoniał i tradycje szkolne
 7. Diagnoza problemów i zagrożeń
 8. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok 2019/2020

1.Obszary działań

2. Zadania i formy realizacji programu

 1. Ewaluacja i monitorowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego
 2. Zadania organów odpowiedzialnych za uchwalenie i realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 

 1. Wprowadzenie

 

Celem naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i obywatelskiej oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły, wspomagają ucznia w jego rozwoju, kształtują umiejętność samodzielnego myślenia, budują wzajemne zaufanie i uczą empatii wobec innych ludzi. Wskazują sposoby radzenia sobie z trudnościami, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi. Wprowadzają normy moralne, zasady zdrowego stylu życia, dają osobiste wsparcie.

Podstawą dla stworzenia Programu wychowawczo-profilaktycznego są m.in.: Ustawa i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej).

Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły opiera się na uniwersalnych wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny, miłości do ojczyzny małej i dużej, a także dbałości o dobra ważne dla całej ludzkości, takie jak zdrowy tryb życia, dbałość o środowisko naturalne.

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 , zarząd szkoły przewiduje,  że  Program wychowawczo-profilaktyczny może nie zostać zrealizowany w całości. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa wynikających z rozporządzeń MEN ,  i w zależności od rozwoju sytuacji, niektóre z zaproponowanych imprez mogą się nie odbyć, lub zostaną zorganizowane w zmienionej  formie.

 

 

 1. Misja szkoły

  

Misję szkoły im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wyznacza motto: "Wiedza – Rozwój – Przyszłość". Zakłada ono wyposażenie każdego ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli. Mają one  umożliwić uczniowi dalszy rozwój i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznych działaniach. Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia, nacisk nie będzie położony jedynie na jego rozwój umysłowy, ale stanie się on kompleksowo połączony z rozwojem emocjonalnym, społecznym i fizycznym, gdyż tylko równowaga nad tymi sferami pozwoli na wykreowanie absolwenta prawidłowo funkcjonującego w społeczeństwie. W przyszłości uczniowie naszej szkoły, poprzez możliwość integralnego rozwoju osobowości, będą przygotowani do funkcjonowania w otaczającym świecie zarówno jeżeli chodzi o wybór własnej ścieżki kariery, jak i wypełnianie obowiązków rodzinnych oraz społecznych. Ponadto w naszej szkole kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności empatycznych oraz otwartości na drugiego człowieka, czemu służy wprowadzony w szkole program Empatia.

            Najważniejsze zatem jest kształtowanie człowieka ciekawego świata, samodzielnie dążącego do wiedzy, widzącego w niej wartość oraz pożytek, empatycznego, kierującego się w życiu wartościami ze szczególnym uwzględnieniem demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, równości, a także obywatela odpowiedzialnego za swój kraj.

 

 

 1. Wizja szkoły i placówki

 

 • Jesteśmy nowoczesną szkołą pod względem technologicznym, która pozwala uczniom rozwijać ich zainteresowania i wspiera ich wszechstronny rozwój.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich różnorodnych form (lekcje w terenie, tablice interaktywne, metody aktywizujące).
 • Wspieramy uczniów w rozpoznawaniu swoich predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji (doradztwo zawodowe).
 • Wyrównujemy szanse poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania.
 • Kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa dzięki nowoczesnym formom zabezpieczeń (monitoring, blokada drzwi) oraz fachowej pomocy psychologicznej.
 • Rozwijamy postawę szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz poczucie przynależności do środowiska lokalnego i społeczności europejskiej.

 

 

 1. Sylwetka absolwenta szkoły – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent?

 

 1. Model sylwetki ucznia kończącego I etap edukacyjny - naukę w klasie trzeciej

Absolwent klasy trzeciej powinien:

 • dobrze orientować się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w szkole,
 • poprawnie komunikować się w języku polskim; znać podstawowe zwroty języka obcego,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia matematyczne w życiu codziennym,
 • sprawnie posługiwać się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym,
 • w kontaktach z innymi ludźmi stosować podstawowe zasady komunikowania i kultury osobistej,
 • szanować i akceptować odmienność innych ludzi,
 • wykazywać się tolerancją i wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • korzystać z nowych źródeł wiedzy i umieć zastosować ją w praktyce,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowego odżywiania,
 • rozróżniać zachowania złe od dobrych; rozumieć konieczność postępowania zgodnie z przyjętymi normami dobrego zachowania,
 • zgodnie i z zaangażowaniem  pracować w zespole, stosować techniki mediacyjne,
 • wykazywać się aktywnością społeczną.

 

 1. Sylwetka ucznia kończącego II etap edukacyjny – naukę w szkole podstawowej

Absolwent klasy ósmej powinien:

 • samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i funkcje; podejmować aktywność społeczną, 
 • sprawnie posługiwać się językiem polskim oraz językiem obcym, także przed publicznością,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia matematyczne w życiu codziennym,
 • traktować naukę jako coś oczywistego;  czuć potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,
 • umiejętnie prezentować własne zdanie, jednocześnie szanując odmienność  podglądów  innych osób; wykazywać się tolerancją i empatią w stosunku do każdego człowieka,
 • korzystać z nowoczesnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych, jednocześnie zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu,
 • umieć funkcjonować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej; stosować techniki mediacyjne, 
 • przewidywać skutki swoich działań i ponosić konsekwencje swoich czynów,
 • selekcjonować, porządkować zdobywane informacje i oceniać ich wiarygodność i przydatność,
 • szanować zasady bezpieczeństwa i higieny  oraz umiejętnie stosować je w swoim codziennym zachowaniu,
 • znać (i w miarę możliwości) stosować zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
 • szanować tradycje i symbole  narodowe oraz zwyczaje i tradycje swojej szkoły; wyrażać szacunek poprzez estetyczny i schludny strój, zwłaszcza podczas uroczystości szkolnych.

 

 

 1. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Celem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest dążenie do tego, by każdy uczeń, kończąc kolejny etap edukacyjny, reprezentował pewne wartości, osiągał wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu prawidłowo funkcjonować w środowisku rówieśników, dorosłych i w środowisku lokalnym. Chcemy, aby uczniowie świadomie i odpowiedzialnie wybierali swoją nową drogę rozwoju w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności, doświadczenia.  

W  roku szkolnym 2021/2022,  kładziemy nacisk na realizację   kierunków polityki oświatowej państwa przewidzianych na ten rok szkolny ( str. 2).

 

 1. Cele i  działania wychowawcze szkoły:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 • wyposażanie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności, pozwalający w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
 • jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, argumentowania i wnioskowania,
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, tolerancji i przyjaznej atmosfery w szkole,
 • budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców;
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 1. Cele i działania profilaktyczne szkoły:
 • tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej  (program Empatia),
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się,
 • profilaktyka uzależnień – pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy,
 • poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych,
 • opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji.
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

 

 1. Ceremoniał i tradycje szkolne

 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ma swojego patrona, logo i sztandar. Szkoła przyjęła za cel wszechstronny rozwój ucznia ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności poznawczych, kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych i społecznych ucznia. Szkoła kładzie nacisk na nauczanie szacunku do symboli i barw narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych. Ważną rolę odgrywa także kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce, a także umiejętności współdziałania na rzecz środowiska lokalnego.

 

Na stałe kalendarz imprez szkolnych będzie obejmował: ( jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli)

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Dzień Edukacji Narodowej, uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych,
 • Dzień Patrona Szkoły,
 • Święto Niepodległości,
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,
 • kiermasz świąteczny,
 • spotkania wigilijne i jasełka,
 • Bal karnawałowy dla klas 1-3,
 • Bal Hiszpański, Bal Narodów,
 • Dzień Tapas,
 • Dzień otwarty szkoły-21.02.2022
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
 • English Day,
 • Dzień eksperymentu,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • konkursy: mitologiczny; mały, średni  i duży  omnibus; Gwiazdy nauki, kultury i sztuki; Geo-mat; Mądra główka; geopolityczny; recytatorski; Mam talent; Międzyszkolny konkurs informatyczny Młodszy Ekspert IT); Najlepszy poliglota (patrz: kategorie na Dzień Wyróżnień), konkurs szachowy;
 • Dzień Wyróżnień,
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 1. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

 

Diagnoza problemów i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym została oparta o:

 • dotychczasowe doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej, 
 • analizę sytuacji wychowawczych,
 • opinie  rodziców i nauczycieli nt. problemów w szkole i w środowisku lokalnym (ankiety, zgłoszenia),
 • ankiety przeprowadzone wśród uczniów w czerwcu 2021r.

W oparciu o ww.  źródła wyróżniliśmy następujące potrzeby i zagrożenia:

 • problemy okresu dojrzewania (brak akceptacji wyglądu, zmiany nastrojów, trudności w wyrażaniu emocji, strach przed przyszłością, koniecznością wyboru kształcenia i zawodu),
 • problemy w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym (brak umiejętności w komunikacji, brak empatii; zaburzenia w komunikacji wynikające z długotrwałej izolacji; ),
 • problemy związane z procesem edukacyjnym (problemy z nauką, brak umiejętności uczenia się, nieumiejętność dysponowania czasem; strach przed niepowodzeniem szkolnym),
 • problemy związane ze środowiskiem rodzinnym (rozbite rodziny, przemoc w rodzinie, niedostatek, uzależnienia),
 • zagrożenia związane z używkami (nikotyna, alkohol, energetyki, dopalacze, narkotyki),
 • zagrożenia związane z uzależnieniem od Internetu i cyberprzemocą.
 • Zagrożenia związane z sytuacją pandemiczną ( konieczność zachowania srodków ostrożności w kontaktach z ludźmi, zaburzenia lękowe wynikające z przedłużającej się izolacji, zagrożenia związane z nauczaniem na odległość).

 

 

 1. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok 2021/2022

 

1. Obszary działań

 • Rozwój osobisty ucznia (rozwój intelektualny, psychiczny, moralny, duchowy).
 • Rozwój społeczny ucznia.
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie; dbałość o tradycje szkoły i środowiska lokalnego.
 • Życie w rodzinie.
 • Edukacja prozdrowotna.
 • Edukacja ekologiczna.
 • Diagnoza i terapia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.

 

 

 

 

 

2. Zadania i formy realizacji programu

Obszar

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne za wykonanie

termin

 

uwagi

ROZWÓJ OSOBISTY

1. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, w tym ucznia z niepełnosprawnością.

1.1. Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania.

Dyrekcja, nauczyciele prowadzący

Wg zgłoszeń

 

1.2. Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty).

Wytypowani nauczyciele pod nadzorem koordynatora  (przewodniczący zespołów przedmiotowych)

Wg terminów

 

1.3. Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć rozwijających.

Dyrektor, nauczyciele przedmiotowcy

Cały rok

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

1.4. Różnicowanie zadań na lekcji, indywidualizowanie tempa pracy oraz form sprawdzania dla uczniów posiadających opinie PPP.

wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

1.5. Tworzenie programów pomocy dla uczniów w oparciu o orzeczenia PPP w Goleniowie. Prowadzenie zajęć:

 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • logopedycznych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych.

Wychowawcy, pedagog

 

Nauczyciele specjaliści

Ilona Kaczmarek

A.Sudnik, M.Osińska

 

 

 

IX

 

1.6.  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Koordynator-A.Sudnik

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

1.7. Prowadzenie lekcji z zakresu orientacji zawodowej.

M.Minda

 

Cały rok

 

2.1.Edukacja  matematyczno-przyrodnicza

2.1.1. Geomat

K. Czech,

S. Gerwatowska

14.12.2021

 

2.1.2. Dzień Eksperymentu

M,Grabowska-Rojek

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

2.1.3. Mądra Główka

K. Czech,

S. Gerwatowska

V 2022

j.w

2.1.4. Kangur matematyczny

S. Gerwatowska

III 2022

j.w

2.1.5. Młodszy Ekspert IT

P. Cudziło

V 2022

j.w

2.1.6. Konkurs szachowy

 

 

K. Szymczak

V 2022

j.w

2.2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych

2.2.1. Dyktando dla uczniów całej szkoły

I.Jasielska

X 2021

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

 

2.2.2.Olimpus i Olimpusek

 

M. Bielczuk

M.Kulczyńska

M.Jurczak

M.Osińska

 

 

Ok.30-31.03.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Z zastosowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny

2.2.3. Konkurs recytatorski

 

I.Jasielska

K.Szymczak

 

III 2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

2.2.4. Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

 

O.Swirog

I.Jasielska

K.Wojda

21.02.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Z zastosowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny

 

2.2.5. Konkurs czytelniczy dla klas 7-8

K.Wojda

III 2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

 

 

2.3. Rozwijanie zainteresowań historyczno-obywatelskich

2.3.1. Konkurs na najlepszego historyka

J. Cudziło

VI

Z zastosowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny

2.3.2. Konkurs geopolityczny

J. Cudziło,

K. Czech

V

j.w.

2.4. Propagowanie i rozwijanie wiedzy o świecie i kulturze  oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

2.4.1. Konkurs mitologiczny

I.Jasielska

V 2022

j.w

2.4.2. Bal Narodów dla klas 1-3

 

M.Osińska

M.Cenkier

 

 

02.06.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.3. Bal Hiszpański

M.Osińska

M.Cenkier

 

 

XI 2022

 j.w.

2.4.4. Dzień Tapas

M.Osińska

M.Cenkier

 

I 2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.5. English Day

 

M.Kulczyńska

M. Jurczak

M.Osińska

M.Bielczuk

 

03.06.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.6. Baloniada dla klas 1-3

J.Rosiak

A.Kamińska

J.Owczarek

E.Sobańska

 

01.06.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.7. Mam Talent

Mam Talent dla 1-3

O.Swirog

K.Wojda

J.Owczarek

B.Nawrocka

K.Szymczak

VI 2022

 

 

02.06.2022

j.w. 

2.4.8. Mały, Średni i Duży Omnibus

 mały-J.Owczarek

 

średni-

 

duży-

07.04.2022

j.w.

2.4.9.Bal Karnawałowy

 

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.10. Konkurs Bożonarodzeniowy

A.Kamińska

J.Rosiak

E.Sobańska

13-17.12.2021

j.w

2.4.12.  Konkurs Wielkanocny

A.Kamińska

J.Rosiak

E.Sobańska

6-12.04.2022

j.w

3.  Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających w ramach lekcji.

3.1. Szachy.

K. Szymczak

 

 

 

3.2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego

K.Czech, P.Cudziło, K.Wojda,

O.Swirog

 

 

I semestr

 

3.3. Wyjazdy do teatru, kina, ośrodków edukacyjnych, muzeów.

Wychowawcy klas

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

3.4. Rozwijanie wiedzy o życiu i kulturze (wycieczki do biblioteki, spotkania z ludźmi kultury).

 

wychowawcy klas,

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

ROZWÓJ OSOBISTY

3.5. Prowadzenie zajęć w ramach bloku przyrodniczo-technicznego dla klas Montessoriańskich.

E.Sobańska, P.Cudziło,

O.Targosz

A.Pocętek-Drost

Cały rok

 

4. Wprowadzenie  elementów Montessori  w nauczaniu klas pierwszych

 4.1. Stosowanie elementów Montessori w nauczaniu klas pierwszych

 

 

 

 

Wychowawcy klas I-szych

 

Cały rok

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA

1.Wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi.

 

1.1. Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas

 

 

1.2. Tematyka na lekcjach wychowawczych:

 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach stresowych, problemowych, nowych itp.
 • Zasady dotyczące bezpiecznych zachowań  w czasie pandemii:
 • Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej.
 • Warsztaty asertywności i negocjacji jako nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

 

Psycholog, nauczyciele

 

 

2. Pedagogizacja rodziców.

2.1. Prowadzenie spotkań i warsztatów tematycznych dla rodziców na wybrane

tematy.

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

1. Kształcenie postaw szacunku i miłości do ojczyzny małej i dużej oraz poczucia wspólnoty narodowej.

 

1.1. Organizacja Święta Niepodległości.

 

J.Cudziło

10 XI

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.2. Organizacja Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

M.Wójcik

30 VI

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.3. Wpajanie uczniom znajomości symboli narodowych i szacunku dla nich.

J. Cudziło,

M. Wójcik

 

 

1.4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

- realizacja poprzez lekcje oraz kółka historyczne;

 

 J.Cudziło

M.Wójcik

Nauczyciele poloniści

 

 

 

2. Rozwijanie szacunku do historii regionalnej i wartości obywatelskich.

2.1. Dzień Praw Człowieka.

J. Cudziło

10 XII

 

2.2. Opieka nad poniemieckim cmentarzem w Żółwiej Błoci.

 

 

J.Cudziło

29 X 2021

 

3. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

3.1. Organizacja Dnia Patrona Szkoły i propagowanie wiedzy o jego czynach.

katecheta

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

3.2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd z opiekunem

13.10.2021

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

3.3. Pasowanie pierwszoklasistów.

Dyrekcja wychowawcy klas pierwszych

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

3.4. Dzień Wyróżnień

 

 

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

 

3.5. Koncert dla nauczycieli: Śpiewamy pięknie naszym nauczycielom"

P.Kurdziel

13X

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

4.Kształtowanie postaw samorządności, demokracji.

4.1. Organizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 

M.Bielczuk

20.09.2021

 

5. Zachęcanie uczniów do podejmowania własnych aktywności społecznych i wolontariatu.

5.1. Akcja "Paczka dla zwierzaczka" – zbieranie żywności i koców na rzecz schroniska dla zwierząt.

J.Cudziło

M.Jurczak

IX-X

  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

5.2. Akcja "dziewczynka z zapałkami".

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

 

5.3. Nagroda i tytuł "Społecznika" dla aktywnych uczniów.

 

 

 

ŻYCIE W RODZINIE

1. Ukazywanie wartości rodzinnych, zadań rodzicielskich oraz kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich.

1.1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 

 

 

 

1.2. Wdrożenie programu "Wychowanie do życia w rodzinie" od klasy IV.

M.Minda

 

 

1.3. Pedagogizacja rodziców.

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

 

 

1.4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS-em, PCPR-em, sądem rodzinnym.

 

A. Sudnik

wychowawcy klas

 

pielęgniarka szkolna

 

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA

1. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

1.1 Opracowanie i wdrożenie procedur w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

1.2. Propagowanie zdrowego odżywiania się poprzez:

 • Program "Owoce w szkole".
 • Program "Mleko w szkole".
 • Lekcje wychowawcze nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

 

 • Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez samodzielne wykonywanie posiłków (w ramach zajęć)

 

 

1.3. Pogadanki na lekcjach (zmienianie obuwia na szkolne, mycie rąk po przyjściu z placu zabaw, szczotkowanie zębów, regularna zmiana odzieży, właściwe stosowanie środków higieny).

1.4  Lekcje dotyczące tzw. "chorób cywilizacyjnych", wynikających z komputeryzacji i nowego stylu życia, np. alergie, skrzywienia kręgosłupa, cukrzyca, problemy ze wzrokiem.

 

1.5. Fluoryzacja zębów.

1.6.Sprawdzanie czystości głowy (za pisemną zgodą rodziców).

 

1.7 .Propagowanie wiedzy na temat szczepień i ich pozytywnego wpływu na zakończenie wielu chorób na przestrzeni wieków;

1.8 wprowadzenie i przestrzeganie wytycznych MEiZ i  MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczących  bezpiecznej oraz higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

1.9. Przygotowanie do organizacji szczepień przeciwko Covid -19na terenie szkoły dla osób, którzy wyrażą chęć skorzystania z tej formy zapobiegania pandemii

 

Dyrektor, pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

2. Profilaktyka uzależnień. Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami i dopalaczami oraz energetykami.

2.1 . Propagowanie aktywnego trybu życia:

 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

 

 • Zawody Strongman i Strongwomen

 

 

 • Szkolny Turniej  Dwa Ognie
 • Narodowy Dzień Sportu
 • Mecz nauczyciele kontra uczniowie z okazji DEN

 

 

A.Pocętek

A.Winogrodzka

 

 

 

 

A.Pocętek

A.Winogrodzka

 

 

 

XII 2021

 

 

III 2022

 

 

…………

11.09.2021

 

………….

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

2.2. Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie.

Dyrekcja, Rada pedagogiczna

 

 

2.3. Ustalenie norm dotyczących zakazu spożywania zakazanych używek na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

Dyrekcja, wychowawcy klas

 

 

2.4.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (ankieta anonimowa).

Wychowawcy klas

 

 

2.5. Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę i nauczycieli wybranych przedmiotów.

Dyrekcja

 

 

2.6. Zabezpieczenie szkoły przed negatywnymi zjawiskami (monitoring).

Wychowawcy klas

 

 

3. Profilaktyka zapobiegania przedwczesnej inicjacji seksualnej i chorobom przenoszonym drogą płciową.

3.1. Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej (ciąża, zapobieganie ciąży, choroby przenoszone droga płciową, szukanie pomocy).

wychowawcy

 

 

3.2. Prowadzenie lekcji WDŻ.

M. Minda

 

 

4. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi.

4.1. Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu, smartfonu.

wychowawcy

 

 

4.2. Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu poprzez lekcje wychowawcze i spotkania (zapraszanie specjalistów).

Wychowawcy

Zaproszeni goście ( np.policja)

 

 

5. Nauka właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

5.1. Prowadzenie lekcji EDB (zapoznanie z procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia, znajomość sygnałów alarmowych, pierwsza pomoc).

M.Minda

 

 

5.2. Zorganizowanie spotkań i szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy z pracownikami WOPR.

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Kształtowanie zachowań proekologicznych.

1.1. Organizacja Dnia Sprzątania Świata.

 

A.Targosz

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.2. Organizacja Dnia Ziemi w klasach (1-3).

J.Owczarek

B.Nawrocka

22.04.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.3. Nauka segregacji śmieci (umieszczenie koszy do segregowania śmieci na każdym piętrze).

B.Wasylów

Cały rok

 

1.4. Działalność edukacyjna :

 • Eksponowanie treści ekologicznych na lekcjach i propagowanie ich przy pomocy plakatów, rysunków, okolicznościowych akcji robionych przez uczniów.
 • Wycieczki o charakterze ekologicznym.
 • Spotkania z leśnikiem, weterynarzem.

Nauczyciel biologii, przyrody, geografii

 

 

1.5. Organizacja i udział w  konkursach ekologicznych na szczeblu szkoły, gminy

 

 

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

1.Rozwiązywanie
i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Rozpoznanie zakresu i skali potrzeb poprzez przeprowadzenie wstępnej diagnozy.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

1.2. Skierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wychowawca we współpracy z pedagogiem

 

 

1.3. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem.

wychowacy

 

 

1.4. Opracowanie i wdrożenie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Goleniowie

A.Sudnik

 

 

1.5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wszyscy nauczyciele

 

 

1.6. Konsultacje przedmiotowe w terminach ustalonych przez nauczyciela.

Dyrektor

 

 

1.7. Organizowanie wsparcia dla uczniów drugorocznych  i promowanych warunkowo.

Dyrektor

 

 

1.8. Organizowanie wsparcia dla  uczniów uczących się wcześniej za granicą, którzy uczęszczają do naszej szkoły.

???

 

 

1.9. Organizowanie na terenie szkoły pozalekcyjnych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; zgodnie z rozporządzeniem  MEiN

Dyrektor

 

 

 

2.Pomoc dla uczniu z innych krajów w adaptacji i nauce

1. 1. Organizacja dotykowych zajęć z języka polskiego

1.2. Organizowanie spotkań dla uczniów z innych krajów, w celu zapoznania z  kulturą polską i kulturą krajów, z których pochodzą uczniowie.

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 1. Ewaluacja i monitorowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji w zależności od zaistniałych potrzeb poprzez:

 1. Osobę wyznaczoną do monitorowania realizacji zadań i form umieszczonych w planie: …………………………………………………….. .
 2. Ankiety, wywiady, analizę dokumentacji pracy wychowawców, pielęgniarki i pedagoga.
 3. Przeprowadzenie diagnozy zagrożeń pod koniec roku szkolnego, potrzeb i wartości (diagnoza dla uczniów, rodziców i nauczycieli) w celu ustalenia programu na kolejny rok szkolny.
 4. Wyniki klasyfikacji i frekwencji uczniów w poszczególnych klasach.
 5. Wyniki osiągnięć uczniów w konkursach i imprezach.
 6. Zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

 

 1. Działania  osób odpowiedzialnych za realizację programu

 

 1. RADA PEDAGOGICZNA:
 1. NAUCZYCIELE:
 • Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu.
 • Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje.
 • Współpracują z pedagogiem szkolnym i instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, PCPR, sąd rodzinny.
 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 • Reagują i zgłaszają do pedagoga  przejawy niedostosowania społecznego u dzieci.
 • Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania.
 • Realizują Program wychowawczo-profilaktyczny.
 • Doskonalą się zawodowo.
 1. WYCHOWAWCY:
 • Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy.
 • Wychowawcy prowadzą pedagogizację rodziców na wybrane przez nich tematy.
 • Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności, realizują program Empatia na lekcjach wychowawczych.
 • Wspólnie z dyrektorem szkoły zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • W miarę możliwości poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 • Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • Wzmacniają poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

 

 1. PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY:
 • Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły.
 • Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych.
 • Propaguje treści i programy profilaktyczne.
 • Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki.
 • Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych.
 • Odpowiada za pedagogizację rodziców.
 • Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.
 • W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, Komenda Powiatowa Policji, PCPR, Sanepid, sąd rodzinny itp.

 

 1. DYREKCJA:
 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 • Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w kursach pedagogicznych.

 

 1. RODZICE:
 • Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka.
 • Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
 • Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im.
 • Stanowią wzór osobowy dla dziecka.
 • Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.
 • Ukierunkowują uczniów ku wartościom.

 

 1. RADA RODZICÓW:
 • Opiniuje projekt, wprowadzają poprawki, a  następnie  uchwala szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.
 • Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
 • Współuczestniczy w opracowaniu i zatwierdzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
 • Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły.                        
 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycję.
 • Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

 

Program

 

 wychowawczo-profilaktyczny

 

Szkoły Podstawowej Nr 8

 

im. Kardynała Augusta Hlonda

 

w Goleniowie

 

na rok 2021/2022

 

 

 

 

 

 

Motto szkoły: Wiedza–Rozwój–Przyszłość

 

Akty prawne

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 783).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2018 r., poz. 2014).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 3).
 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 • Konwencja o Prawach Dziecka.
 • Karta Nauczyciela.
 • Statut Szkoły Podstawowej Nr 8.
 • Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 28 maja 2021 r., poz. 983)
 •  

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 1. Wprowadzenie
 2. Misja szkoły
 3. Wizja szkoły
 4. Model absolwenta
 5. Cel ogólny i cele szczegółowe
 6. Ceremoniał i tradycje szkolne
 7. Diagnoza problemów i zagrożeń
 8. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok 2019/2020

1.Obszary działań

2. Zadania i formy realizacji programu

 1. Ewaluacja i monitorowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego
 2. Zadania organów odpowiedzialnych za uchwalenie i realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

 

 1. Wprowadzenie

 

Celem naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia w sferach: intelektualnej, emocjonalnej, społecznej i obywatelskiej oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego.

Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły, wspomagają ucznia w jego rozwoju, kształtują umiejętność samodzielnego myślenia, budują wzajemne zaufanie i uczą empatii wobec innych ludzi. Wskazują sposoby radzenia sobie z trudnościami, które zagrażają prawidłowemu rozwojowi. Wprowadzają normy moralne, zasady zdrowego stylu życia, dają osobiste wsparcie.

Podstawą dla stworzenia Programu wychowawczo-profilaktycznego są m.in.: Ustawa i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej).

Program wychowawczo-profilaktyczny naszej szkoły opiera się na uniwersalnych wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny, miłości do ojczyzny małej i dużej, a także dbałości o dobra ważne dla całej ludzkości, takie jak zdrowy tryb życia, dbałość o środowisko naturalne.

W związku z zagrożeniem epidemicznym koronawirusem SARS-CoV-2 , zarząd szkoły przewiduje,  że  Program wychowawczo-profilaktyczny może nie zostać zrealizowany w całości. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa wynikających z rozporządzeń MEN ,  i w zależności od rozwoju sytuacji, niektóre z zaproponowanych imprez mogą się nie odbyć, lub zostaną zorganizowane w zmienionej  formie.

 

 

 1. Misja szkoły

  

Misję szkoły im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie wyznacza motto: "Wiedza – Rozwój – Przyszłość". Zakłada ono wyposażenie każdego ucznia w niezbędną wiedzę i umiejętności pod kierunkiem wykwalifikowanych nauczycieli. Mają one  umożliwić uczniowi dalszy rozwój i wykorzystanie nabytej wiedzy w praktycznych działaniach. Mając na uwadze wszechstronny rozwój ucznia, nacisk nie będzie położony jedynie na jego rozwój umysłowy, ale stanie się on kompleksowo połączony z rozwojem emocjonalnym, społecznym i fizycznym, gdyż tylko równowaga nad tymi sferami pozwoli na wykreowanie absolwenta prawidłowo funkcjonującego w społeczeństwie. W przyszłości uczniowie naszej szkoły, poprzez możliwość integralnego rozwoju osobowości, będą przygotowani do funkcjonowania w otaczającym świecie zarówno jeżeli chodzi o wybór własnej ścieżki kariery, jak i wypełnianie obowiązków rodzinnych oraz społecznych. Ponadto w naszej szkole kładziemy nacisk na rozwijanie umiejętności empatycznych oraz otwartości na drugiego człowieka, czemu służy wprowadzony w szkole program Empatia.

            Najważniejsze zatem jest kształtowanie człowieka ciekawego świata, samodzielnie dążącego do wiedzy, widzącego w niej wartość oraz pożytek, empatycznego, kierującego się w życiu wartościami ze szczególnym uwzględnieniem demokracji, sprawiedliwości, tolerancji, równości, a także obywatela odpowiedzialnego za swój kraj.

 

 

 1. Wizja szkoły i placówki

 

 • Jesteśmy nowoczesną szkołą pod względem technologicznym, która pozwala uczniom rozwijać ich zainteresowania i wspiera ich wszechstronny rozwój.
 • Jesteśmy otwarci na współpracę z uczniami, rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich różnorodnych form (lekcje w terenie, tablice interaktywne, metody aktywizujące).
 • Wspieramy uczniów w rozpoznawaniu swoich predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji (doradztwo zawodowe).
 • Wyrównujemy szanse poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania.
 • Kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów do pełnienia różnych ról społecznych.
 • Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa dzięki nowoczesnym formom zabezpieczeń (monitoring, blokada drzwi) oraz fachowej pomocy psychologicznej.
 • Rozwijamy postawę szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz poczucie przynależności do środowiska lokalnego i społeczności europejskiej.

 

 

 1. Sylwetka absolwenta szkoły – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent?

 

 1. Model sylwetki ucznia kończącego I etap edukacyjny - naukę w klasie trzeciej

Absolwent klasy trzeciej powinien:

 • dobrze orientować się w swoim najbliższym otoczeniu w domu i w szkole,
 • poprawnie komunikować się w języku polskim; znać podstawowe zwroty języka obcego,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia matematyczne w życiu codziennym,
 • sprawnie posługiwać się zdobywaną wiedzą w życiu codziennym,
 • w kontaktach z innymi ludźmi stosować podstawowe zasady komunikowania i kultury osobistej,
 • szanować i akceptować odmienność innych ludzi,
 • wykazywać się tolerancją i wrażliwością na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 • korzystać z nowych źródeł wiedzy i umieć zastosować ją w praktyce,
 • przestrzegać zasad bezpieczeństwa, higieny i zdrowego odżywiania,
 • rozróżniać zachowania złe od dobrych; rozumieć konieczność postępowania zgodnie z przyjętymi normami dobrego zachowania,
 • zgodnie i z zaangażowaniem  pracować w zespole, stosować techniki mediacyjne,
 • wykazywać się aktywnością społeczną.

 

 1. Sylwetka ucznia kończącego II etap edukacyjny – naukę w szkole podstawowej

Absolwent klasy ósmej powinien:

 • samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i funkcje; podejmować aktywność społeczną, 
 • sprawnie posługiwać się językiem polskim oraz językiem obcym, także przed publicznością,
 • umiejętnie wykorzystywać narzędzia matematyczne w życiu codziennym,
 • traktować naukę jako coś oczywistego;  czuć potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,
 • umiejętnie prezentować własne zdanie, jednocześnie szanując odmienność  podglądów  innych osób; wykazywać się tolerancją i empatią w stosunku do każdego człowieka,
 • korzystać z nowoczesnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych, jednocześnie zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu,
 • umieć funkcjonować w zespole zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej; stosować techniki mediacyjne, 
 • przewidywać skutki swoich działań i ponosić konsekwencje swoich czynów,
 • selekcjonować, porządkować zdobywane informacje i oceniać ich wiarygodność i przydatność,
 • szanować zasady bezpieczeństwa i higieny  oraz umiejętnie stosować je w swoim codziennym zachowaniu,
 • znać (i w miarę możliwości) stosować zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
 • szanować tradycje i symbole  narodowe oraz zwyczaje i tradycje swojej szkoły; wyrażać szacunek poprzez estetyczny i schludny strój, zwłaszcza podczas uroczystości szkolnych.

 

 

 1. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego.

 

Celem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły jest dążenie do tego, by każdy uczeń, kończąc kolejny etap edukacyjny, reprezentował pewne wartości, osiągał wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu prawidłowo funkcjonować w środowisku rówieśników, dorosłych i w środowisku lokalnym. Chcemy, aby uczniowie świadomie i odpowiedzialnie wybierali swoją nową drogę rozwoju w oparciu o nabytą wiedzę, umiejętności, doświadczenia.  

W  roku szkolnym 2021/2022,  kładziemy nacisk na realizację   kierunków polityki oświatowej państwa przewidzianych na ten rok szkolny ( str. 2).

 

 1. Cele i  działania wychowawcze szkoły:
 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki,
 • wyposażanie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności, pozwalający w sposób dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat,
 • jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia i funkcjonowania w społeczeństwie,
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, argumentowania i wnioskowania,
 • zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy,
 • wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu dalszej drogi edukacji,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, tolerancji i przyjaznej atmosfery w szkole,
 • budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców;
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 • Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
 • Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.
 • Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
 • Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 1. Cele i działania profilaktyczne szkoły:
 • tworzenie pozytywnych relacji rówieśniczych, przeciwdziałanie agresji słownej i fizycznej  (program Empatia),
 • promowanie zdrowego stylu życia i odżywiania się,
 • profilaktyka uzależnień – pokazanie uczniom perspektywy zdrowego trybu życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używania alkoholu, narkotyków, papierosów oraz dopalaczy,
 • poszerzanie wiedzy na temat prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia,
 • zwiększenie świadomości i odpowiedzialności w zakresie bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej; bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych,
 • przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych,
 • opracowanie metod wsparcia dla uczniów, u których stwierdzono problemy w prawidłowym procesie edukacji.
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa.
 • Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

 

 1. Ceremoniał i tradycje szkolne

 

Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ma swojego patrona, logo i sztandar. Szkoła przyjęła za cel wszechstronny rozwój ucznia ze szczególnym naciskiem na kształtowanie umiejętności poznawczych, kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych i społecznych ucznia. Szkoła kładzie nacisk na nauczanie szacunku do symboli i barw narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych. Ważną rolę odgrywa także kształtowanie umiejętności wykorzystania zdobywanej wiedzy w praktyce, a także umiejętności współdziałania na rzecz środowiska lokalnego.

 

Na stałe kalendarz imprez szkolnych będzie obejmował: ( jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli)

 • uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,
 • Dzień Edukacji Narodowej, uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych,
 • Dzień Patrona Szkoły,
 • Święto Niepodległości,
 • Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka,
 • kiermasz świąteczny,
 • spotkania wigilijne i jasełka,
 • Bal karnawałowy dla klas 1-3,
 • Bal Hiszpański, Bal Narodów,
 • Dzień Tapas,
 • Dzień otwarty szkoły-21.02.2022
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego,
 • English Day,
 • Dzień eksperymentu,
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja,
 • konkursy: mitologiczny; mały, średni  i duży  omnibus; Gwiazdy nauki, kultury i sztuki; Geo-mat; Mądra główka; geopolityczny; recytatorski; Mam talent; Międzyszkolny konkurs informatyczny Młodszy Ekspert IT); Najlepszy poliglota (patrz: kategorie na Dzień Wyróżnień), konkurs szachowy;
 • Dzień Wyróżnień,
 • uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

 1. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym

 

Diagnoza problemów i zagrożeń występujących w środowisku szkolnym została oparta o:

 • dotychczasowe doświadczenie w pracy wychowawczej i edukacyjnej, 
 • analizę sytuacji wychowawczych,
 • opinie  rodziców i nauczycieli nt. problemów w szkole i w środowisku lokalnym (ankiety, zgłoszenia),
 • ankiety przeprowadzone wśród uczniów w czerwcu 2021r.

W oparciu o ww.  źródła wyróżniliśmy następujące potrzeby i zagrożenia:

 • problemy okresu dojrzewania (brak akceptacji wyglądu, zmiany nastrojów, trudności w wyrażaniu emocji, strach przed przyszłością, koniecznością wyboru kształcenia i zawodu),
 • problemy w funkcjonowaniu w środowisku rówieśniczym (brak umiejętności w komunikacji, brak empatii; zaburzenia w komunikacji wynikające z długotrwałej izolacji; ),
 • problemy związane z procesem edukacyjnym (problemy z nauką, brak umiejętności uczenia się, nieumiejętność dysponowania czasem; strach przed niepowodzeniem szkolnym),
 • problemy związane ze środowiskiem rodzinnym (rozbite rodziny, przemoc w rodzinie, niedostatek, uzależnienia),
 • zagrożenia związane z używkami (nikotyna, alkohol, energetyki, dopalacze, narkotyki),
 • zagrożenia związane z uzależnieniem od Internetu i cyberprzemocą.
 • Zagrożenia związane z sytuacją pandemiczną ( konieczność zachowania srodków ostrożności w kontaktach z ludźmi, zaburzenia lękowe wynikające z przedłużającej się izolacji, zagrożenia związane z nauczaniem na odległość).

 

 

 1. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych na rok 2021/2022

 

1. Obszary działań

 • Rozwój osobisty ucznia (rozwój intelektualny, psychiczny, moralny, duchowy).
 • Rozwój społeczny ucznia.
 • Wychowanie patriotyczne i obywatelskie; dbałość o tradycje szkoły i środowiska lokalnego.
 • Życie w rodzinie.
 • Edukacja prozdrowotna.
 • Edukacja ekologiczna.
 • Diagnoza i terapia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.

 

 

 

 

 

2. Zadania i formy realizacji programu

Obszar

Zadania

Formy realizacji

Osoby odpowiedzialne za wykonanie

termin

 

uwagi

ROZWÓJ OSOBISTY

1. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, w tym ucznia z niepełnosprawnością.

1.1. Możliwość indywidualnego toku nauczania i programu nauczania.

Dyrekcja, nauczyciele prowadzący

Wg zgłoszeń

 

1.2. Przygotowanie do konkursów, olimpiad przedmiotowych organizowanych przez instytucje zewnętrzne (Kuratorium Oświaty).

Wytypowani nauczyciele pod nadzorem koordynatora  (przewodniczący zespołów przedmiotowych)

Wg terminów

 

1.3. Prowadzenie kół zainteresowań, zajęć rozwijających.

Dyrektor, nauczyciele przedmiotowcy

Cały rok

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

1.4. Różnicowanie zadań na lekcji, indywidualizowanie tempa pracy oraz form sprawdzania dla uczniów posiadających opinie PPP.

wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

1.5. Tworzenie programów pomocy dla uczniów w oparciu o orzeczenia PPP w Goleniowie. Prowadzenie zajęć:

 • dydaktyczno-wyrównawczych,
 • logopedycznych,
 • korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych.

Wychowawcy, pedagog

 

Nauczyciele specjaliści

Ilona Kaczmarek

A.Sudnik, M.Osińska

 

 

 

IX

 

1.6.  Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, sądem rodzinnym, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Koordynator-A.Sudnik

 

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

 

1.7. Prowadzenie lekcji z zakresu orientacji zawodowej.

M.Minda

 

Cały rok

 

2.1.Edukacja  matematyczno-przyrodnicza

2.1.1. Geomat

K. Czech,

S. Gerwatowska

14.12.2021

 

2.1.2. Dzień Eksperymentu

M,Grabowska-Rojek

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

2.1.3. Mądra Główka

K. Czech,

S. Gerwatowska

V 2022

j.w

2.1.4. Kangur matematyczny

S. Gerwatowska

III 2022

j.w

2.1.5. Młodszy Ekspert IT

P. Cudziło

V 2022

j.w

2.1.6. Konkurs szachowy

 

 

K. Szymczak

V 2022

j.w

2.2. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności językowych

2.2.1. Dyktando dla uczniów całej szkoły

I.Jasielska

X 2021

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

 

2.2.2.Olimpus i Olimpusek

 

M. Bielczuk

M.Kulczyńska

M.Jurczak

M.Osińska

 

 

Ok.30-31.03.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Z zastosowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny

2.2.3. Konkurs recytatorski

 

I.Jasielska

K.Szymczak

 

III 2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

2.2.4. Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

 

 

O.Swirog

I.Jasielska

K.Wojda

21.02.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. Z zastosowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny

 

2.2.5. Konkurs czytelniczy dla klas 7-8

K.Wojda

III 2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

 

 

2.3. Rozwijanie zainteresowań historyczno-obywatelskich

2.3.1. Konkurs na najlepszego historyka

J. Cudziło

VI

Z zastosowaniem  zasad bezpieczeństwa i higieny

2.3.2. Konkurs geopolityczny

J. Cudziło,

K. Czech

V

j.w.

2.4. Propagowanie i rozwijanie wiedzy o świecie i kulturze  oraz rozwijanie zainteresowań uczniów.

2.4.1. Konkurs mitologiczny

I.Jasielska

V 2022

j.w

2.4.2. Bal Narodów dla klas 1-3

 

M.Osińska

M.Cenkier

 

 

02.06.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.3. Bal Hiszpański

M.Osińska

M.Cenkier

 

 

XI 2022

 j.w.

2.4.4. Dzień Tapas

M.Osińska

M.Cenkier

 

I 2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.5. English Day

 

M.Kulczyńska

M. Jurczak

M.Osińska

M.Bielczuk

 

03.06.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.6. Baloniada dla klas 1-3

J.Rosiak

A.Kamińska

J.Owczarek

E.Sobańska

 

01.06.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.7. Mam Talent

Mam Talent dla 1-3

O.Swirog

K.Wojda

J.Owczarek

B.Nawrocka

K.Szymczak

VI 2022

 

 

02.06.2022

j.w. 

2.4.8. Mały, Średni i Duży Omnibus

 mały-J.Owczarek

 

średni-

 

duży-

07.04.2022

j.w.

2.4.9.Bal Karnawałowy

 

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

2.4.10. Konkurs Bożonarodzeniowy

A.Kamińska

J.Rosiak

E.Sobańska

13-17.12.2021

j.w

2.4.12.  Konkurs Wielkanocny

A.Kamińska

J.Rosiak

E.Sobańska

6-12.04.2022

j.w

3.  Organizacja dodatkowych zajęć rozwijających w ramach lekcji.

3.1. Szachy.

K. Szymczak

 

 

 

3.2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki, języka polskiego

K.Czech, P.Cudziło, K.Wojda,

O.Swirog

 

 

I semestr

 

3.3. Wyjazdy do teatru, kina, ośrodków edukacyjnych, muzeów.

Wychowawcy klas

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.

3.4. Rozwijanie wiedzy o życiu i kulturze (wycieczki do biblioteki, spotkania z ludźmi kultury).

 

wychowawcy klas,

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

ROZWÓJ OSOBISTY

3.5. Prowadzenie zajęć w ramach bloku przyrodniczo-technicznego dla klas Montessoriańskich.

E.Sobańska, P.Cudziło,

O.Targosz

A.Pocętek-Drost

Cały rok

 

4. Wprowadzenie  elementów Montessori  w nauczaniu klas pierwszych

 4.1. Stosowanie elementów Montessori w nauczaniu klas pierwszych

 

 

 

 

Wychowawcy klas I-szych

 

Cały rok

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY UCZNIA

1.Wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi.

 

1.1. Zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym.

Psycholog, pedagog, wychowawcy klas

 

 

1.2. Tematyka na lekcjach wychowawczych:

 • Radzenie sobie w różnych sytuacjach stresowych, problemowych, nowych itp.
 • Zasady dotyczące bezpiecznych zachowań  w czasie pandemii:
 • Kształcenie umiejętności akceptacji samego siebie i innych.
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania norm współżycia w grupie społecznej.
 • Warsztaty asertywności i negocjacji jako nieagresywnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

 

Psycholog, nauczyciele

 

 

2. Pedagogizacja rodziców.

2.1. Prowadzenie spotkań i warsztatów tematycznych dla rodziców na wybrane

tematy.

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIE

1. Kształcenie postaw szacunku i miłości do ojczyzny małej i dużej oraz poczucia wspólnoty narodowej.

 

1.1. Organizacja Święta Niepodległości.

 

J.Cudziło

10 XI

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.2. Organizacja Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

M.Wójcik

30 VI

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.3. Wpajanie uczniom znajomości symboli narodowych i szacunku dla nich.

J. Cudziło,

M. Wójcik

 

 

1.4. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

- realizacja poprzez lekcje oraz kółka historyczne;

 

 J.Cudziło

M.Wójcik

Nauczyciele poloniści

 

 

 

2. Rozwijanie szacunku do historii regionalnej i wartości obywatelskich.

2.1. Dzień Praw Człowieka.

J. Cudziło

10 XII

 

2.2. Opieka nad poniemieckim cmentarzem w Żółwiej Błoci.

 

 

J.Cudziło

29 X 2021

 

3. Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły.

3.1. Organizacja Dnia Patrona Szkoły i propagowanie wiedzy o jego czynach.

katecheta

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

3.2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej.

Samorząd z opiekunem

13.10.2021

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

3.3. Pasowanie pierwszoklasistów.

Dyrekcja wychowawcy klas pierwszych

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

3.4. Dzień Wyróżnień

 

 

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

 

3.5. Koncert dla nauczycieli: Śpiewamy pięknie naszym nauczycielom"

P.Kurdziel

13X

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli

4.Kształtowanie postaw samorządności, demokracji.

4.1. Organizowanie wyborów do Samorządu Uczniowskiego.

 

M.Bielczuk

20.09.2021

 

5. Zachęcanie uczniów do podejmowania własnych aktywności społecznych i wolontariatu.

5.1. Akcja "Paczka dla zwierzaczka" – zbieranie żywności i koców na rzecz schroniska dla zwierząt.

J.Cudziło

M.Jurczak

IX-X

  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

5.2. Akcja "dziewczynka z zapałkami".

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

 

5.3. Nagroda i tytuł "Społecznika" dla aktywnych uczniów.

 

 

 

ŻYCIE W RODZINIE

1. Ukazywanie wartości rodzinnych, zadań rodzicielskich oraz kształtowanie prawidłowych postaw międzyludzkich.

1.1. Pogadanki na lekcjach wychowawczych.

 

 

 

 

1.2. Wdrożenie programu "Wychowanie do życia w rodzinie" od klasy IV.

M.Minda

 

 

1.3. Pedagogizacja rodziców.

Wychowawcy klas, pedagog, psycholog

 

 

1.4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, OPS-em, PCPR-em, sądem rodzinnym.

 

A. Sudnik

wychowawcy klas

 

pielęgniarka szkolna

 

 

EDUKACJA PROZDROWOTNA

1. Promowanie zdrowego stylu życia.

 

 

1.1 Opracowanie i wdrożenie procedur w okresie zagrożenia epidemicznego.

 

1.2. Propagowanie zdrowego odżywiania się poprzez:

 • Program "Owoce w szkole".
 • Program "Mleko w szkole".
 • Lekcje wychowawcze nt. zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej.

 

 • Rozwijanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez samodzielne wykonywanie posiłków (w ramach zajęć)

 

 

1.3. Pogadanki na lekcjach (zmienianie obuwia na szkolne, mycie rąk po przyjściu z placu zabaw, szczotkowanie zębów, regularna zmiana odzieży, właściwe stosowanie środków higieny).

1.4  Lekcje dotyczące tzw. "chorób cywilizacyjnych", wynikających z komputeryzacji i nowego stylu życia, np. alergie, skrzywienia kręgosłupa, cukrzyca, problemy ze wzrokiem.

 

1.5. Fluoryzacja zębów.

1.6.Sprawdzanie czystości głowy (za pisemną zgodą rodziców).

 

1.7 .Propagowanie wiedzy na temat szczepień i ich pozytywnego wpływu na zakończenie wielu chorób na przestrzeni wieków;

1.8 wprowadzenie i przestrzeganie wytycznych MEiZ i  MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczących  bezpiecznej oraz higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

1.9. Przygotowanie do organizacji szczepień przeciwko Covid -19na terenie szkoły dla osób, którzy wyrażą chęć skorzystania z tej formy zapobiegania pandemii

 

Dyrektor, pracownicy szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

 

 

 

 

 

 

2. Profilaktyka uzależnień. Zapobieganie kontaktom z alkoholem, papierosami, narkotykami, lekami i dopalaczami oraz energetykami.

2.1 . Propagowanie aktywnego trybu życia:

 • Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego

 

 • Zawody Strongman i Strongwomen

 

 

 • Szkolny Turniej  Dwa Ognie
 • Narodowy Dzień Sportu
 • Mecz nauczyciele kontra uczniowie z okazji DEN

 

 

A.Pocętek

A.Winogrodzka

 

 

 

 

A.Pocętek

A.Winogrodzka

 

 

 

XII 2021

 

 

III 2022

 

 

…………

11.09.2021

 

………….

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli. 

2.2. Uczestnictwo w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie.

Dyrekcja, Rada pedagogiczna

 

 

2.3. Ustalenie norm dotyczących zakazu spożywania zakazanych używek na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę.

Dyrekcja, wychowawcy klas

 

 

2.4.Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniami wśród uczniów (ankieta anonimowa).

Wychowawcy klas

 

 

2.5. Zajęcia dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom realizowane w każdej klasie przez wychowawcę i nauczycieli wybranych przedmiotów.

Dyrekcja

 

 

2.6. Zabezpieczenie szkoły przed negatywnymi zjawiskami (monitoring).

Wychowawcy klas

 

 

3. Profilaktyka zapobiegania przedwczesnej inicjacji seksualnej i chorobom przenoszonym drogą płciową.

3.1. Prowadzenie lekcji wychowawczych nt. zagrożeń wynikających z przedwczesnej inicjacji seksualnej (ciąża, zapobieganie ciąży, choroby przenoszone droga płciową, szukanie pomocy).

wychowawcy

 

 

3.2. Prowadzenie lekcji WDŻ.

M. Minda

 

 

4. Ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami w Internecie oraz brutalnymi programami i grami komputerowymi.

4.1. Diagnozowanie skali zjawiska zagrożenia uzależnieniem od Internetu, smartfonu.

wychowawcy

 

 

4.2. Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu poprzez lekcje wychowawcze i spotkania (zapraszanie specjalistów).

Wychowawcy

Zaproszeni goście ( np.policja)

 

 

5. Nauka właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia.

5.1. Prowadzenie lekcji EDB (zapoznanie z procedurami zachowania się w sytuacjach zagrożenia, znajomość sygnałów alarmowych, pierwsza pomoc).

M.Minda

 

 

5.2. Zorganizowanie spotkań i szkoleń z zakresu ratownictwa i pierwszej pomocy z pracownikami WOPR.

 

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

EDUKACJA EKOLOGICZNA

1. Kształtowanie zachowań proekologicznych.

1.1. Organizacja Dnia Sprzątania Świata.

 

A.Targosz

 

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.2. Organizacja Dnia Ziemi w klasach (1-3).

J.Owczarek

B.Nawrocka

22.04.2022

Jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  Z zastosowani zasad bezpieczeństwa i higieny

1.3. Nauka segregacji śmieci (umieszczenie koszy do segregowania śmieci na każdym piętrze).

B.Wasylów

Cały rok

 

1.4. Działalność edukacyjna :

 • Eksponowanie treści ekologicznych na lekcjach i propagowanie ich przy pomocy plakatów, rysunków, okolicznościowych akcji robionych przez uczniów.
 • Wycieczki o charakterze ekologicznym.
 • Spotkania z leśnikiem, weterynarzem.

Nauczyciel biologii, przyrody, geografii

 

 

1.5. Organizacja i udział w  konkursach ekologicznych na szczeblu szkoły, gminy

 

 

 

 

DIAGNOZA I TERAPIA TRUDNOŚCI I NIEPOWODZEŃ SZKOLNYCH

1.Rozwiązywanie
i przeciwdziałanie problemom edukacyjnym, emocjonalnym uczniów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Rozpoznanie zakresu i skali potrzeb poprzez przeprowadzenie wstępnej diagnozy.

Wychowawcy klas, pedagog

 

 

1.2. Skierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Wychowawca we współpracy z pedagogiem

 

 

1.3. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem.

wychowacy

 

 

1.4. Opracowanie i wdrożenie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 8 w Goleniowie

A.Sudnik

 

 

1.5. Objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Wszyscy nauczyciele

 

 

1.6. Konsultacje przedmiotowe w terminach ustalonych przez nauczyciela.

Dyrektor

 

 

1.7. Organizowanie wsparcia dla uczniów drugorocznych  i promowanych warunkowo.

Dyrektor

 

 

1.8. Organizowanie wsparcia dla  uczniów uczących się wcześniej za granicą, którzy uczęszczają do naszej szkoły.

???

 

 

1.9. Organizowanie na terenie szkoły pozalekcyjnych zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego; zgodnie z rozporządzeniem  MEiN

Dyrektor

 

 

 

2.Pomoc dla uczniu z innych krajów w adaptacji i nauce

1. 1. Organizacja dotykowych zajęć z języka polskiego

1.2. Organizowanie spotkań dla uczniów z innych krajów, w celu zapoznania z  kulturą polską i kulturą krajów, z których pochodzą uczniowie.

dyrektor

 

 

 

 

 

 

 1. Ewaluacja i monitorowanie Programu wychowawczo-profilaktycznego

 

Program wychowawczo-profilaktyczny poddany będzie monitorowaniu i ewaluacji w zależności od zaistniałych potrzeb poprzez:

 1. Osobę wyznaczoną do monitorowania realizacji zadań i form umieszczonych w planie: …………………………………………………….. .
 2. Ankiety, wywiady, analizę dokumentacji pracy wychowawców, pielęgniarki i pedagoga.
 3. Przeprowadzenie diagnozy zagrożeń pod koniec roku szkolnego, potrzeb i wartości (diagnoza dla uczniów, rodziców i nauczycieli) w celu ustalenia programu na kolejny rok szkolny.
 4. Wyniki klasyfikacji i frekwencji uczniów w poszczególnych klasach.
 5. Wyniki osiągnięć uczniów w konkursach i imprezach.
 6. Zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

 

 1. Działania  osób odpowiedzialnych za realizację programu

 

 1. RADA PEDAGOGICZNA:
 1. NAUCZYCIELE:
 • Promują zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzania wolnego czasu.
 • Utrzymują osobowe relacje z uczniami poprzez indywidualne rozmowy i konsultacje.
 • Współpracują z pedagogiem szkolnym i instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, PCPR, sąd rodzinny.
 • Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.
 • Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 • Reagują i zgłaszają do pedagoga  przejawy niedostosowania społecznego u dzieci.
 • Dostrzegają indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania.
 • Realizują Program wychowawczo-profilaktyczny.
 • Doskonalą się zawodowo.
 1. WYCHOWAWCY:
 • Mają pozytywne relacje z rodzicami, potrafią pozyskać rodziców do współpracy.
 • Wychowawcy prowadzą pedagogizację rodziców na wybrane przez nich tematy.
 • Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; kształtują właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności, realizują program Empatia na lekcjach wychowawczych.
 • Wspólnie z dyrektorem szkoły zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów.
 • Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.
 • W miarę możliwości poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.
 • Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.
 • Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.
 • Wzmacniają poczucie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.

 

 1. PEDAGOG i PSYCHOLOG SZKOLNY:
 • Diagnozuje problemy wychowawcze szkoły.
 • Wspiera wychowawców i pozostałych pracowników szkoły w realizacji zadań profilaktyczno-wychowawczych.
 • Propaguje treści i programy profilaktyczne.
 • Pełni indywidualną opiekę pedagogiczną nad uczniami potrzebującymi takiej opieki.
 • Wspiera dyrektora szkoły w organizowaniu działań profilaktycznych.
 • Odpowiada za pedagogizację rodziców.
 • Systematycznie doskonali się w zakresie wychowania i profilaktyki.
 • W miarę potrzeb współpracuje z instytucjami takimi jak: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, OPS, Komenda Powiatowa Policji, PCPR, Sanepid, sąd rodzinny itp.

 

 1. DYREKCJA:
 • Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.
 • Współpracuje z Samorządem Uczniowskim.
 • Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
 • Organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli, umożliwia udział w kursach pedagogicznych.

 

 1. RODZICE:
 • Mają dobry kontakt ze szkołą i szeroko rozumianym środowiskiem dziecka.
 • Aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane wspólnie oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze.
 • Zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów przeciwdziałania im.
 • Stanowią wzór osobowy dla dziecka.
 • Dbają o dobry kontakt z dzieckiem.
 • Ukierunkowują uczniów ku wartościom.

 

 1. RADA RODZICÓW:
 • Opiniuje projekt, wprowadzają poprawki, a  następnie  uchwala szkolny Program wychowawczo-profilaktyczny
 • Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły.
 • Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku.
 • Współuczestniczy w opracowaniu i zatwierdzeniu Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.
 • Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.
 • Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

 

 1. SAMORZĄD UCZNIOWSKI:
 • Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.
 • Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego.
 • Inicjuje działania dotyczące życia uczniów. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.
 • Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły.                        
 • Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca tradycję.
 • Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.