Statut SP

STATUT

 

 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

im. KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

W GOLENIOWIE

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne……………………………………………………………………….3

Organ prowadzący…………………………………………………………………………..4

Baza szkoły………………………………………………………………………………….4

Rekrutacja uczniów………………………………………………………………………….5

Rodział II. Cele i zadania Szkoły

Cele i zadania szkoły………………………………………………….……………………..6

Dowozy uczniów……………………………………………………………………………11

Doradztwo zawodowe………………………………………………………………………11

Model absolwenta…………………………………………………………………………..12

Współpraca z rodzicami…………………………………………………………………….13

Współpraca z innymi instytucjami………………………………………………………….14

Rozdział III. Organy Szkoły

Dyrektor szkoły……………………………………………………………………………..15

Rada pedagogiczna………………………………………………………………………….17

Rada Rodziców……………………………………………………………………………..19

Samorząd Uczniowski i Rada wolontariatu………………………………………………...20

Współpraca organów szkoły………………………………………………………………..21

Sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły…………………………………..21

Rozdział IV. Organizacja Szkoły

Oddział, godzina zajęć, przerwy……………………………………………………………22

Podział na grupy……………………………………………………………………………23

Arkusz organizacyjny Szkoły………………………………………………………………23

Biblioteka szkolna…………………………………………………………………………..24

Świetlica…………………………………………………………………………………….25

Stołówka…………………………………………………………………………………….26

Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

Prawa pracowników niepedagogicznych……………………………………………………26

Obowiązki pracowników……………………………………………………………………26

Prawa i obowiązki nauczycieli………………………………………………………………27

Pedagog szkolny…………………………………………………………………………….29

Wychowawca oddziału……………………………………………………………………. .30

Rozdział VI. Uczniowie Szkoły

Prawa ucznia………………………………………………………………………………..31

Obowiązki ucznia……………………………………………………………………….…..32

Nagrody i kary stosowane wobec uczniów…………………………………………………34

Przeniesienie ucznia do innej szkoły………………………………………………………..35

Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia………………………………...36

Rozdział VII. Postanowienia końcowe

Ceremoniał szkolny…………………………………………………………………………37

Zmiany w statucie…………………………………………………………………………...37

 

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie zwana dalej Szkołą

2. Typ szkoły - ośmioletnia szkoła podstawowa.

3.  Organem prowadzącym Szkołę jest Zespół Szkół Prywatnych "Szkolna 13" Sp. z o. o.  z siedzibą w: 61- 767 Poznań, ul. Masztalarska 7a/7, KRS: 0000307968, Regon: 8561568914.

4.  Nadzór pedagogiczny sprawowany jest przez Zachodniopomorskiego  Kuratora  Oświaty.

5. Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie jest szkołą publiczną  bez ustalonego obwodu.

6. Szkoła ma siedzibę w Goleniowie, ul. Szkolna 13.

7. Nauka w szkole jest bezpłatna.

8. Szkoła używa okrągłej pieczęci urzędowej z godłem i napisem w otoku:  Szkoła Podstawowa Nr 8 w Goleniowie.

9. Szkoła używa stempla o treści:

Szkoła Podstawowa Nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda

ul. Szkolna 13, 72-100 Goleniów

NIP 856-185-06-74, RSPO 31128

         REGON 321285267

10. Szkoła używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

 

12. Na budynku szkoły umieszczona jest tablica z pełną nazwą szkoły.

§ 2

1. Cykl kształcenia w Szkole trwa 8 lat i jest podzielony na dwa etapy edukacyjne:

1) I etap edukacyjny obejmujący klasy I - III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2)  II etap edukacyjny obejmujący klasy IV-VIII.

3. Ukończenie szkoły umożliwia dalsze kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

4. Szkoła organizuje oddział przedszkolny, który umożliwia dzieciom odbycie rocznego przygotowania przedszkolnego i realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego.

5. Proces dydaktyczny w szkole odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3

1.  Organ prowadzący szkołę:

1)  nadaje szkole pierwszy statut;

2) opiniuje decyzje dyrektora szkoły przed ich podjęciem w sprawie zatrudniania   i zwalniania pracowników szkoły;

3) decyduje o wysokości środków finansowych przeznaczonych na nagrody dyrektora szkoły oraz premie;

4) zapewnia obsługę administracyjną, w tym prawną, obsługę finansową i organizacyjną szkoły;

5) zapewnia warunki działania szkoły, w tym bezpieczne i higieniczne warunków nauki, wychowania i opieki;

6) zapewnia warunki umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy  dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

7) wykonuje remonty obiektów szkolnych oraz zadania inwestycyjne w tym zakresie;

8) wyposaża szkołę w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych, przeprowadzania egzaminów oraz wykonuje inne zadania statutowe;

9) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły.

§ 4

1. Wszystkie pomieszczenia dydaktyczne i socjalne służą do realizacji zadań statutowych.

2. Do realizacji celów statutowych Szkoła posiada:

1) klasopracownie przedmiotowe;

2) pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem;

3) dwie pracownie komputerowe;

4) bibliotekę szkolną;

5) świetlicę;

6) salę gimnastyczną;

7) plac zabaw;

8) gabinet profilaktyczny pielęgniarki szkolnej (organizację oraz formy profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym);

9) gabinet pedagoga szkolnego;

10) stołówkę szkolną do wydawania posiłków;

11) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.

3. Szczegółowe zasady korzystania z klasopracowni i innych pomieszczeń oraz placu zabaw określają odrębne regulaminy umieszczone w tych pomieszczeniach oraz, w przypadku placu zabaw, na elewacji budynku.

4. Szkoła zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.

 

§ 5

1. Szkoła przeprowadza rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego oraz do klas pierwszych w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie wypełnionych wniosków zgłoszeniowych wraz z dołączonym skróconym aktem urodzenia dziecka.

2. Uczniów do klasy pierwszej przyjmuje się według kolejności zapisów.

a) obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;

b) na wniosek rodziców naukę w Szkole może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną funkcjonującą zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Jednynie w przypadku braku możliwości organizacyjnych do przyjęcia wszystkich chętnych uczniów organ prowadzący zgodnie z atr. 133, ust. 5 ustawy prawo oświatowe określa kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.

4.  Projekt listy wychowanków oddziału przedszkolnego oraz list klasowych dyrektor szkoły przedstawia rodzicom na zebraniu organizacyjnym zwoływanym każdego roku w maju.

5. Szkoła prowadzi oddziały ogólnodostępne.

6. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia z języka hiszpańskiego;

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

4) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;

6) zajęcia z doradztwa zawodowego.

7. Zajęcia wymienione w ust. 6 pkt 3, 4 i 5 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

ROZDZIAŁ II.  CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 6

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Działalność edukacyjna Szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów oraz program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły tworzące spójną całość i uwzględniające wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3.  Celem szkoły jest stworzenie optymalnych warunków wprowadzających uczniów w świat wiedzy; wdrażanie ich do samodzielności; przygotowanie do podejmowania decyzji, kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie słownictwa uczniów; umożliwianie pobierania nauki przez dzieci  niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, zgodnie  z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

 4. Szkoła dba o rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny uczniów, między innymi poprzez: organizowanie imprez kulturalnych, działalność turystyczno-krajoznawczą, przekazanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie, środowisku, państwie, narodzie i społeczeństwie; zapewnienie poszanowania  ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej; kształcenie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; kształcenie umiejętności dyscyplinarnych i społecznych oraz umiejętności współżycia w zespole, kierowania się w życiu uniwersalnymi zasadami etyki, budowanie systemu wartości moralnych.

5. Szkoła realizuje działania dotyczące efektów i procesów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, tworzenia warunków do rozwoju i aktywności, w tym kreatywności uczniów, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zarządzania szkołą – poprzez:

1) realizację ramowych planów nauczania, a także zajęć dodatkowych z języka obcego – języka hiszpańskiego;

2) realizację zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły,  w tym okresowe analizowanie efektów nauczania i wychowania;

3) realizację zamierzeń zawartych w rocznym planie pracy szkoły (kalendarz imprez i uroczystości szkolnych, zawodów sportowych, konkursów wewnątrz szkolnych i międzyszkolnych, festiwali, balów, wycieczek);

4) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, obejmującego całościowy rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym;

5) udzielanie wsparcia w działalności samorządu uczniowskiego, w tym działalności wolontariackiej;

6) organizcję zajęć pozalekcyjnych oraz doradztwa zawodowego;

7) umożliwienie uczniom udziału w zawodach i konkursach organizowanych przez inne szkoły i podmioty poprzez przygotowanie i opiekę podczas wyjść i wyjazdów do innych miejscowości;

8) organizację zebrań rodziców według stałego harmonogramu;

9) zapewnienie opieki świetlicowej, umożliwieniu wykupienia obiadów, korzystania z biblioteki szkolnej;

10)  współpracę ze środowiskiem lokalnym, w tym przede wszystkim z instytucjami niosącymi pomoc dziecku;

11) bieżącą współpracę dyrektora szkoły z organem prowadzącym w celu przekazywania informacji o możliwych kierunkach rozwoju oraz potrzebach wynikających z bieżącej działalności szkoły;

12) promowanie osiągnięć szkoły (uczniów i nauczycieli) na stronie internetowej szkoły oraz podczas tradycyjnej imprezy podsumowującej rok szkolny pn. "Dzień Wyróżnień“.

6. Szkoła zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju, bezpieczeństwo i higienę pracy umysłowej.

7. W szkole prowadzone są zajęcia dodatkowe pozalekcyjne:

1)  wspomagające realizację programów nauczania;

2) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, zaplanowane i organizowane przez dyrektora i nauczycieli szkoły każdego roku po wcześniejszym rozpoznaniu i analizie potrzeb w formie: imprez wewnątrzszkolnych, kół zainteresowań, konsultacji, wycieczek oraz uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i imprezach pozaszkolnych;

3) zajęcia sportowo-rekreacyjne;

4) zajęcia wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

§ 7

1. Podstawą działalności Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie są:

1) podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych;

2) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego, i szkolny zestaw podręczników;

a) przed dopuszczeniem programu nauczania do użytku dyrektor szkoły może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony;

b) programy nauczania dopuszcza do użytku dyrektor szkoły;

c) dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów całości podstawy programowej.

3) program wychowawczo-profilaktyczny, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, uchwalony na pięcioletni okres obowiązywania przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną i po uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego;

4)  ramowy plan nauczania;

5) obowiązujące zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i opracowana na ich podstawie Wewnątrzszkolny System Oceniania (Załącznik do Statutu).

2. Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktczny tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej.

3. Obok zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

 

§ 8

1.  Kształcenie ogólne w szkole ma na celu:

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);

 

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  i etnicznej;

 

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności i innych osób;

 

4) rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;

 

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;

 

6)  ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

 

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;

 

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;

 

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;

 

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;

 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;

 

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;

 

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.

 

2. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole to:

 

1) sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;

 

2) sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;

 

3) poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji z różnych źródeł;

 

4) kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;

 

5) rozwiązywanie problemów indywidualnych i zespołowych oraz prawnych, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;

 

6) praca w zespole i społeczna aktywność;

 

7) aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

3. W zakresie pracy wychowawczej nauczyciele szkoły zmierzają do tego, aby uczniowie:

1) znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym);

2) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;

3) kształtowali w sobie postawy uczciwości, wiarygodności, wytrwałości, poczucie własnej wartości, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania innych kultur i tradycji;

4) byli samodzielni w dążeniu do dobra w wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie  i za innych;

5) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych;

6) przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;

7) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów oraz umieli działać na rzecz tworzenia w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

4. Szkoła zapewnia opiekę i pomoc uczniom potrzebującym wsparcia z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych w zakresie:

1) organizacji zajęć wyrównujących z przedmiotów obowiązkowych w formie konsultacji;

2) organizacji wolnego czasu w ramach zajęć pozalekcyjnych;

3) współpracy z domem rodzinnym;

4) współpracy z pedagogiem, psychologiem i lekarzem specjalistą;

5) działań opiekuńczych i profilaktycznych, odpowiednio do istniejących potrzeb;

6) współpracy z instytucjami niosącymi pomoc rodzinie, dzieciom i młodzieży.

5. Szkoła, w celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły  i w drodze powrotnej do domu, zamieszkałych poza Gminą Goleniów, organizuje dowóz i opiekę podczas przejazdu, z zastrzeżeniem pkt 1).

1) Szkoła organizuje dowóz w przypadku uczęszczania do niej co najmniej 25 uczniów  z gminy ościennej do Gminy Goleniów.

2) Szkoła umożliwia dojazd tym uczniom z Gminy Goleniów, których miejsce zamieszkania znajduje się na trasie przejazdu pojazdu dowożącego uczniów spoza Gminy Goleniów.

3) Koszty dowozu oraz zapewnienia opieki traktuje się jako wydatki bieżące szkoły;

4) Harmonogram dowozu każdego roku ustala i podaje do publicznej wiadomości w sposób przyjęty w szkole dyrektor szkoły do dnia 25 sierpnia danego roku.

6. Szkoła w celu przygotowania uczniów do dalszego kształcenia i podjęcia w życiu dorosłym pracy zgodnie z predyspozycjami i zainteresowaniami uczniów tworzy wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

7. Koordynatorem wszystkich działań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego jest pedagog szkolny.

8. Szkoła w zakresie doradztwa zawodowego prowadzi różne działania, a w szczególności:

1) organizuje zajęcia z doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII i VIII w wymiarze  nie niższym niż 10 godzin w roku;

2) organizuje spotkania uczniów klas VIII z przedstawicielem poradni psychologiczno-pedagogicznej, których celem jest określenie indywidualnych predyspozycji i zainteresowań uczniów w celu prawidłowego wyboru przez nich dalszej drogi edukacji;

3) organizuje wyjścia uczniów do Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie oraz szkolenia o metodach poszukiwania pracy;

4) aranżuje spotkania uczniów z pracownikami wykonującymi różne zawody oraz uczniami szkół ponadpodstawowych:

5) organizuje wyjścia uczniów do zakładów pracy;

6) podejmuje tematykę orientacji zawodowej podczas godzin z wychowawcą, w tym kształtuje umiejętność gromadzenia dokumentacji przydatnej na rynku pracy;

7) prowadzi gazetkę ścienną o tematyce zawodoznawczej;

8) gromadzi informacje o zawodach, aktualnej sytuacji na rynku pracy oraz o szkołach ponadpodstawowych w celu udostępniania ich zainteresowanym uczniom;

9) udziela specjalistycznej pomocy uczniom i rodzicom podczas indywidualnego poradnictwa zawodowego.

9. Szkoła w zakresie doradztwa zawodowego ściśle współdziała z rodzicami uczniów.

10. W zakresie promocji i ochrony zdrowia szkoła:

1) współpracuje z pielęgniarką szkolną i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemilogiczną                    w Goleniowie;

2) dostosowuje sprzęt szkolny (ławki i krzesła) odpowiednio do wzrostu dzieci;

3) przybliża zasady zdrowego odżywiania oraz higieny pracy umysłowej podczas godzin z wychowacą, zajęć techniki, konkursów wewnątrzszkolnych, zajęć kulinarnych, imprezy "Dzień Tapas" oraz poprzez gazetki ścienne i za pomocą gazety szkolnej;

4) prowadzi aktywne zajęcia rekreacyjno-sportowe oraz promuje osiągnięcia sportowe uczniów na stronie internetowej i na tablicy rekordów;

5) nadzoruje wypoczynek uczniów podczas przerw międzylekcyjnych oraz zapewnia bezpieczeństwo poprzez pracownika nadzoru monitoringu wizyjnego.

§ 9

Model absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

1. Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie:

a) jest świadomy użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych;

b) zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i kraju;

c) zna i rozumie istotę i metody samokształcenia;

d) umie rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole;

e) potrafi planować swoją pracę i ją organizować;

f) umie korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji (posługuje się komputerem, umie korzystać z Internetu);

g) potrafi porozumiewać się w różnych sytuacjach, prezentuje własny punkt widzenia, uwzględnia poglądy innych ludzi, poprawnie posługuje się językiem ojczystym;

h) umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym państwie oraz świecie;

i) posługuje się co najmniej jednym językiem obcym;

j) umie diagnozować zagrożenia w realizacji planów życiowych;

k) jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje.

2. Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, zdolnydo dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata, ludzi i zwierząt, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy i samodzielny.

§ 10.

1. Ważną rolę w realizacji zadań statutowych pełni współdziałanie szkoły z rodzicami, którzy mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz wychowawczo-profilaktycznych  w szkole i danym oddziale uczniowskim;

2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty;

3) uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka: jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce od wychowawcy, nauczyciela obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, pedagoga i dyrektora szkoły;

4) uzyskiwania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;

5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór opinii na temat pracy szkoły;

6) zapoznania się z kalendarzem stałych spotkań z wychowawcą, przedstawianym na pierwszym zebraniu rodziców we wrześniu każdego roku;

7) pisemnej informacji nt. braków programowych i przewidywanych dla ucznia klasyfikacyjnych ocenach rocznych z poszczególnych obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i zachowania na miesiąc przed zakończeniem zajęć szkolnych, każdorazowo na swój wniosek - do pisemnego uzasadnienia oceny bieżącej, śródrocznej i rocznej uzyskanej przez ucznia oraz bez wnioskowania - do każdorazowego otrzymywania poprawionych i ocenionych prac pisemnych ucznia do wglądu;

8) udziału w zebraniach klasowych, imprezach organizowanych przez szkołę, działaniach Rady Rodziców;

9) skorzystania z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz informacji o warunkach ubezpieczenia, które są publikowane na stronie internetowej szkoły;

10) pisemnego (na papierze) wnioskowania o zwolnienie dziecka z części zajęć szkolnych danego dnia lub  ze wszystkich zajęć szkolnych danego dnia w związku planowaną wizytą u lekarza lub wypadku losowego. W taki przypadku rodzic bierze na siebie odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka podczas tej nieobecności.

2. Rodzice mają obowiązek do:

1) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne oraz warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

2) usprawiedliwienia każdej nieobecności dziecka, wynikającej z jego krótkiej niedyspozycji lub choroby, trwającej do 14 dni. W przypadku dłuższego zwolnienia  winni niezwłocznie dostarczyć zaświadczenie lekarskie dyrektorowi szkoły; usprawiedliwienia nieobecności dziecka w szkole rodzic może dokonać na piśmie bądź drogą elektorniczną (sms, e-mail,  e-dziennik); usprawiedliwienia dokonuje się najpóźniej w terminie jednego tygodnia od dnia ustania absencji:

a) niespełnianie rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego przez dziecko podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

b) przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% dni zajęć.

3) stawienia się na każde wezwanie dyrektora szkoły, wychowawcy oddziału, pedagoga szkolnego lub nauczyciela obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych, gdy dobro dziecka tego wymaga; odebrania dziecka ze szkoły, które zgłosiło ono swoje złe samopoczucie, a do końca zajęć dydaktycznych pozostało więcej niż dwie lekcje (nie dopuszcza się odesłania dziecka do domu w przypadku jego złego samopoczucia bez opieki dorosłych);

4) zapewnienia dziecku w miarę posiadanych środków przyborów szkolnych, zmiennego obuwia w okresie zimowym, stroju galowego;

5) informowania wychowawcy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły o sprawach mogących mieć korzystny lub ujemny wpływ na naukę i zachowanie dziecka;

6) ubezpieczenia dziecka od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych.

3. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w szkole odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka może przekazać dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez  szkołę informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie są pobierane od rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.

§ 11

1. Szkoła współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sanepidem, ośrodkiem pomocy społecznej oraz organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz dziecka i rodziny poprzez:

1) indywidualny, stały kontakt dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego z przedstawicielami wyżej wymienionych instytucji w zakresie profilaktyki i doradztwa zawodowego oraz doraźnie w sytuacjach kryzysowych;

2) wnioskowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla siedziby szkoły o przebadanie uczniów pod kątem podejrzenia występowania deficytów rozwojowych (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), zagrożenia demoralizacją, dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia oraz konieczności organizowania indywidualnego nauczania;

3) pisemne wnioskowanie o udzielenie uczniowi wsparcia materialnego bądź rozpoznanie środowiska ucznia.

ROZDZIAŁ III. ORGANY SZKOŁY

§ 12

Organami  SZKOŁY są:

1) Dyrektor szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd  Uczniowski.

§ 13.

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie w szczególności:

1) kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym dwa razy w roku szkolnym przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru oraz informacje o działalności szkoły;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

6) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

7) stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,   w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;

8) odpowiada za realizację wskazań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

9) współpracuje z pielęgniarką, sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

10)  powiadamia dyrektora publicznej szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego oraz o zmianach w tym zakresie;

11) przeprowadza postępowania kwalifikacyjne na nauczyciela kontraktowego zgodnie z odrębnymi przepisami;

12) organizuje egzamin ósmoklasisty zgodnie z obowiązującymi procedurami:

13) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wnioskuje do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły;

14) wnioskuje do organu prowadzącego o przyznanie środków finansowych na nagrody dyrektora szkoły oraz premie;

15) organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

16) informuje o planach pracy szkoły oraz promuje osiągniecia uczniów i nauczycieli poprzez aktualizację strony internetowej szkoły (www.szkolna13.pl);

17)  układa tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych na dany rok szkolny oraz dokonuje w nim koniecznych zmian;

18) powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, gdy zachodzi taka potrzeba;

19) zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki,a także drugiego języka obcego nowożytnego na podstawie odpowiednich dokumentów  w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach;

20)  prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący szkołę;

21)  na wniosek rodziców, w drodze decyzji administracyjnej, może zezwolić, po spełnieniu określonych warunków, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą;  

22) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły:

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

3. Dyrektor  szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami, samorządem uczniowski oraz organem prowadzącym.

§ 14

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  w szkole.

3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły (plany uwzględniają wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, aktualne potrzeby środowiska szkolnego oraz założenia programu wychowawczo-profilaktycznego);

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów oraz ukończenia szkoły;

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole,  po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) szkolny zestaw programów nauczania;

5) propozycje form realizacji 2 godzin wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 14, ust. 7, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

10. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu oraz je zatwierdza.

11. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole.

12. W przypadku określonym w ust. 11 organ prowadzący jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni  od dnia otrzymania wniosku. 

13. W celu pełnej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektor szkoły może tworzyć zespoły rady pedagogicznej - przedmiotowe i wychowawcze oraz doraźne. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora, na wniosek zespołu; zespół nauczycieli dyrektor szkoły może powołać na czas określony  lub nieokreślony.

14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane, a udział w nich – obowiązkowy.

16. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 

§ 15

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.W wyborach do rady jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Zebranie jest protokołowane.

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady, o których mowa w ust. 2, oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców.

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia  lub wychowania.

6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców.

9. Rada Rodziców podczas swoich posiedzeń jest informowana przez dyrektora szkoły  o wszystkich działaniach w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, a takżeo planach dotyczących rozwoju szkoły oraz planach usunięcia stwierdzonych uchybień w pracy szkoły.

 

§ 16

1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".

2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

5. Samorząd może przedstawiać Radzie Rodziców, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych spraw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu  z dyrektorem szkoły;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

8. W skład rady wolontariatu wchodzą uczniowie ze wszystkich oddziałów – po jednym przedstawicielu.

9. Rada wolontariatu wyłania ze swojego składu przewodniczącego, którego zadaniem jest koordynowanie pracy rady i reprezentowanie jej przed innymi organami szkoły.

10. Rada wolontariatu planuje swoją pracę, uwzględniając potrzeby środowiska szkolnego i lokalnego.

11. Rada wolontariatu organizuje pomoc uczniom szkoły, ich rodzinom, osobom niezwiązanym ze środowiskiem szkolnym, a  znajdującym się w potrzebie, a także zwierzętom poprzez:

a) organizację kwest, zbiórek odzieży i karmy dla zwierząt;

b) organizację kiermaszów i balów charytatywnych, aukcji przedmiotów wykonanych  przez uczniów, z których dochód jest przeznaczany na pomoc potrzebującym;

12. Rada wolontariatu organizuje własne przedsięwzięcia oraz włącza się w akcje lokalnej ogólnopolskie (np. "Góra Grosza“).

13.  Nad prawidłowością działania rady wolontariatu opiekę sprawuje wybrany przez uczniów opiekun samorządu uczniowskiego.

§ 17

1.  Organy szkoły: dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski współpracują ze sobą w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły oraz w celu tworzenia dobrego klimatu, poczucia współdziałania partnerstwa.

2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów są przekazywane dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi szkoły.

3. Każdy organ szkoły, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4. Współpraca polega na:

1) stałym, corocznym badaniu przez dyrektora klimatu szkoły poprzez ankiety, rozmowy, obserwację imprez wewnątrzszkolnych i spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego;

2) uczestnictwie dyrektora szkoły bądź wicedyrektora oraz przedstawicieli organu prowadzącego w posiedzeniach Rady Rodziców celem udzielania informacji na temat wyników diagnoz wybranych obszarów pracy szkoły, przedstawiania osiągnięć, kierunków rozwoju szkoły i szukania sposobów rozwiązywania problemów;

3) uczestnictwie rodziców w życiu szkoły (imprezy, wycieczki, zebrania, planowanie działań na rzecz danego oddziału i ogółu), pomocy w rozwiązywaniu problemów i szukaniu sojuszników na rzecz rozwoju szkoły, informowaniu o dostrzeżonych uchybieniach w codziennej pracy szkoły;

4) uczestnictwie przedstawicieli samorządu uczniowskiego we fragmentach posiedzeń rady pedagogicznej i Rady Rodziców celem przedstawienia swoich osiągnięć, zamierzeń, potrzeb i problemów.

5. Przyjmuje się sposób rozwiązywania sporów między organami szkoły:

1) Ewentualny spór między organami szkoły powinien być w pierwszej kolejności wyjaśniony między zainteresowanymi stronami. Jeżeli sporu nie uda się rozwiązać wewnątrz szkoły także przy pomocy innych organów wewnątrzszkolnych, stronom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

2) Spory i konflikty między uczniem/uczniami a nauczycielem, rodzicem/rodzicami (prawnymi opiekunami) a nauczycielem winny być w pierwszej kolejności wyjaśniane między zainteresowanymi stronami. W przypadku braku porozumienia stronom przysługuje prawo do wnioskowania o mediacje do organów szkoły.

3) W przypadku indywidualnego naruszenia praw ucznia przez innego ucznia, nauczyciela lub pracownika obsługi szkoły uczniowi/rodzicowi przysługuje odwołanie w pierwszej kolejności do wychowawcy, pedagoga, a w przypadkach drastycznych – bezpośrednio do dyrektora szkoły. W przypadku braku możliwości wyjaśnienia/rozwiązania sprawy wewnątrz szkoły pokrzywdzonemu przysługuje prawo odwołania do Rzecznika Praw Dziecka lub Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

ROZDZIAŁ IV. ORGANIZACJA SZKOŁY

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział, a podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

2. Liczba uczniów w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. Liczba uczniów  w oddziale klas I-III wynosi nie więcej niż 25.

3. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.

4. Godzina lekcyjna trwa 45 minut; godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut; godzina prowadzonych zajęć świetlicowych trwa 60 minut.

5. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut.

6.  Lekcje rozdzielone są przerwami 10-minutowymi. Wyznaczona jest jedna dłuższa przerwa na obiad; o długości przerwy decyduje dyrektor szkoły uwzględniając liczbę dzieci korzystających z obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.

7. Terminy rozpoczęcia i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie o organizacji roku szkolnego.

1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym roboczym dniu września, a kończą w najbliższy piątek po 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września;

2) rok szkolny dzieli się na dwa półrocza; o terminie zakończenia pierwszego półrocza decyduje rada pedagogiczna na swoim pierwszym posiedzeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego, uwzględniając ruchome terminy ferii zimowych;

3) pierwsze półrocze kończy się klasyfikacją śródroczną, a cały rok szkolny – klasyfikacją roczną.

8. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze – do 6 dni.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, o których mowa w ust. 8, dyrektor szkoły,  po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni  w wyznaczone soboty.

§ 19

1.  W szkole obowiązkowe zajęcia edukacyjne są organizowane w oddziałach, grupie oddziałowej, grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyklasowej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe.

2. Oddział można dzielić na grupy. W klasach IV-VIII podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;

2) na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy uwzględnia się stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;

3) na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyklasowej liczącej nie więcej niż 26 uczniów.

3. W klasach IV-VIII zajęcia wychowania fizycznego, w zależności od realizowanej formy tych zajęć, mogą być prowadzone łącznie lub oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

§ 20

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa opracowany przez dyrektora do 21 kwietnia arkusz organizacyjny, o którym mowa w przepisach w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół  i publicznych przedszkoli.

2. Organ prowadzący szkołę, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji szkoły w terminie do dnia 29 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy umysłowej ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

4. Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na:

1) okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;

2) realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych;

3) realizację zajęć języka migowego.

§ 21

1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna, która jest pracownią służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

2. Biblioteka szkolna w szczególności realizuje zadania w zakresie:

1) gromadzenia i udostępniania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych;

2) tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;

3) rozbudzania i rozwijania indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabiania i pogłębiania u uczniów nawyków czytania i uczenia się, m. in. poprzez wystawki nowo zakupionych książek, gazetki ścienne i konkursy czytelnicze, organizowanie aktywu bibliotecznego, wycieczki do innych wypożyczalni szkolnych i miejskich;

4) rozwijania wrażliwości czytelniczej nauczycieli i rodziców poprzez informowanie o nowo zakupionych książkach oraz  o zamieszczonych w czasopismach pedagogicznych ciekawych artykułach dotyczących metodyki nauczania,  wychowania i opieki.

5) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów.

3. Z biblioteki mogą codziennie w godzinach otwarcia korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, rodzice, studenci na praktyce pedagogicznej, a po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, także inne osoby.

4. Godziny otwarcia biblioteki szkolnej każdego roku ustala dyrektor szkoły zgodnie  z potrzebami uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz rodziców.

5. Nauczyciel bibliotekarz prowadzi dokumentację określoną w odrębnych przepisach, która jest kontrolowana przez dyrektora szkoły; planuje swoją pracę i dwukrotnie w ciągu roku podczas posiedzeń plenarnych rady pedagogicznej zdaje sprawozdanie z podjętych działań, a w szczególności informuje nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa uczniów;  dba, by księgozbiór był każdego roku aktualizowany.

6. Nauczyciel bibliotekarz przeprowadza inwentaryzację księgozbioru biblioteki szkolnej zgodnie z odrębnymi przepisami.

7. W bibliotece obowiązuje Regulamin, który szczegółowo określa zachowanie osób ją odwiedzających, zarówno w zakresie kultury osobistej, jak i sposobu korzystania z jej zasobów.

§ 22

1. Uczniom dłużej przebywającym w szkole, przed lub po obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ze względu na czas pracy rodziców bądź brak odpowiednich warunków do nauki w domu, szkoła zapewnia świetlicę, w której pozostają pod opieką nauczycieli -wychowawców świetlicy.

2. Do świetlicy przyjmowane (zapisywane) są w pierwszej kolejności dzieci rodziców,   którzy pracują i przedstawią stosowne zaświadczenia. Rodzice dzieci dojeżdżających są zwolnieni z obowiązku dostarczania zaświadczeń o zatrudnieniu.

3. Rodzice zamierzający zapisać dziecko do świetlicy są obowiązani do wypełnienia wniosku zgłoszeniowego dostępnego w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły.

4. Świetlica funkcjonuje w godzinach 700 – 1700. Czas pracy świetlicy każdego roku ustala dyrektor szkoły zgodnie z potrzebami uczniów.

5. Na zajęciach świetlicowych pod opieką jednego nauczyciela może pozostawać nie więcej niż 25 uczniów.

6. Zadaniem nauczycieli świetlicy jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki  poprzez organizację w szczególności zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, zajęć zapewniających prawidłowy rozwój fizyczny oraz odrabianie lekcji.

7. Zadaniem nauczycieli świetlicy jest dbałość o jej wyposażenie i ogólny porządek podczas zajęć.

8. Nauczyciele świetlicy planują swoją pracę oraz prowadzą dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

9. Świetlica posiada regulamin określający zasady zachowania się uczniów podczas zajęć.

10. Odbioru dziecka ze świetlicy dokonuje wyłącznie osoba wskazana w druku zgłoszeniowym bądź, w wyjątkowych przypadkach, inna osoba upoważniona na piśmie  przez rodzica.

 

§ 23

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę.

2. Korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej jest odpłatne.

3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

4. Organ prowadzący szkołę może zwolnić rodziców ucznia w całości lub części opłat w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

5. Organ prowadzący szkołę może upoważnić do udzielania zwolnień, o których mowa  w ust. 4, dyrektora szkoły.

ROZDZIAŁ V. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

§ 24

1. Szkoła zatrudnia nauczycieli, pedagoga oraz pracowników ekonomiczno-administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników niepedagogicznych określają odrębne przepisy.

1) Pracownicy niepedagogiczni mają prawo do:

a) bezpiecznych warunków pracy;

b) poszanowania godności osobistęj;

c) wynagrodzenia w formie pieniężnej;

d) do urlopu wypoczynkowego, bezpłatnego, macierzyńskiego, wychowawczego i okolicznościowego, zgodnie z przepisami kodeksu pracy;

e) uczestniczenia w szkoleniach, warsztatach zgodnych z potrzebami i oczekiwaniami Szkoły.

2) Każdy z pracowników ma obowiązek:

a) punktualnie rozpoczynać pracę i wywiązywać się z ustalonych terminów;

b) przestrzegać zasad współżycia społecznego;

c) przestrzegać tajemnicy służbowej;

d) przed przystąpieniem do pracy uczestniczyć w szkoleniach wstępnych bhp,  oraz – okresowo - w szkoleniach bhp, p.poż. i z pierwszej pomocy;

e) zapoznać się z przepisami wewnętrznymi (statutem, regulaminem pracy i płacy, oceną ryzyka zawodowego, instrukcją bezpieczeństwa pożarowego);

f) po zakończeniu pracy pozostawiać po sobie porządek i zabezpieczać sprzęt przed kradzieżą czy zniszczeniem oraz informować o zniszczeniach lub szkodach poprzez odnotowanie zauważonych nieprawidłowości w zeszycie konserwatora;

g) informować dyrektora szkoły o stanie załatwianych spraw oraz o ewentualnych trudnościach w realizacji powierzonych zadań;

h) nie oddalać się z miejsca pracy bez zezwolenia przełożonego, a każde celowe wyjście  w czasie pracy odnotowywać w zeszycie wyjść służbowych.

3. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły określa Regulamin pracy i płacy w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie  oraz załącznik do umowy o pracę.

4. Jeżeli w szkole jest co najmniej 12 oddziałów to tworzy się stanowisko wicedyrektora, którego kompetencje i zakres odpowiedzialności ustala dyrektor szkoły zgodnie                           z obowiązującymi odrębnymi przepisami i podaje do wiadomości pozostałym organom szkoły.

5. Powierzenia stanowiska wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor szkoły,  po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz rady pedagogicznej.

§ 25

1. Nauczyciele zatrudnieni w szkole posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,  prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekunczą oraz odpowiadają  za jakość i wyniki tej pracy.

2. W uzasadnionym przypadku może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.

3. Nauczyciele mają prawo do:

1) decydowania o wyborze programu nauczania spośród dopuszczonych do użytku szkolnego, wyboru podręcznika, metod pracy na lekcjach spośród uznanych przez współczesną dydaktykę;

2) stałego rozwoju oraz wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego; warunków pracy umożliwiających efektywne wykonywanie obowiązków dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych;

3) poszanowania godności osobistej i godności zawodowej;

4) pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły i instytucji oświatowej oraz oceny własnej pracy zgodnie z odrębnymi przepisami;

5) odbywania stażu na kolejne stopnie awansu zawodowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Nauczyciele w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych mają obowiązek:

1) kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską,z poszanowaniem godności osobistej ucznia; kształcić i wychowywać dzieci i młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

2) dbać o bezpieczeństwo powierzonych im uczniów w czasie zajęć organizowanych  przez szkołę na jej terenie i poza terenem szkoły oraz podczas przerw międzylekcyjnych zgodnie z harmonogramem dyżurów:

a) w trakcie imprez wewnątrzszkolnych (dyskotek, andrzejek, mikołajek, itp.) opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy oddziałów;

b) podczas wycieczek klasowych, wyjść do kina, na ognisko opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy i inni pracownicy oddelegowani przez dyrektora szkoły; za zgodą dyrektora szkoły opiekę nad uczniami może sprawować rodzic/e ucznia/ów;

c) udział ucznia w wycieczkach organizowanych przez Szkołę poza miastem Goleniów wymaga pisemnej zgody rodziców;

d) obowiązki nauczycieli podczas przerw międzylekcyjnych określa regulamin dyżurów nauczycieli oraz harmonogram dyżurów;

3) prawidłowo organizować proces dydaktyczny; stosować w pracy dydaktycznej wszystkie niezbędne i posiadane przez szkołę pomoce dydaktyczne i środki audiowizualne, a we wszystkich działaniach dydaktycznych i wychowawczych dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia; dokonywać wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowywać własne programy nauczania i zapoznawać z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez radę pedagogiczną;

4) dostosować wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu nauczania do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

5) udzielać pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów; wspierać rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach, zawodach;

6) przestrzegać zapisów statutowych oraz wszystkich ustaleń "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie“;

7) prawidłowo i terminowo prowadzić dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z obowiązującymi odrębnymi przepisami;

8) brać aktywny udział w życiu Szkoły, a w realizacji planów pracy szkoły współpracować   ze wszystkimi organami szkoły, w tym indywidualnie z rodzicami uczniów;

9) doskonalić własny warsztat pracy;

10) dbać o powierzone mienie szkolne, w tym o salę lekcyjną.

5.  Praca nauczycieli jest oceniana – zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 26

1. Szkoła zatrudnia pedagoga – rzecznika ucznia, czuwającego nad właściwym rozwojem uczniów, organizującego opiekę psychologiczno-pedagogiczną, wychowawczą i zdrowotną. Pedagog posiada zakres czynności ustalony przez dyrektora szkoły, zgodny z obowiązującymi odrębnymi przepisami.

2. Do zadań pedagoga w szczególności należy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

2) określanie form i sposobów udzielania, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy odpowiednio do rozeznanych potrzeb;

3) organizowanie różnych form pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jet potrzebna pomoc i wsparcie, m. in. poprzez:

a) pomoc w załatwieniu obiadów;

b) pomoc w doposażeniu w artykuły szkolne i odzież we współdziałaniu z Radą Rodziców i Fundacją na Rzecz Pomocy, Edukacji i Rozwoju Dzieci;

c) kierowanie na zajęcia terapeutyczne, rozwijające lub wyrównujące braki organizowane w szkole lub poza nią;

d) poszukiwanie wsparcia dla rodziny ucznia instytucji zewnętrznych, których zadaniem statutowym jest niesienie pomocy rodzinie.

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilkatycznego.

3. W swoich działaniach pedagog współpracuje ze wszystkimi organami szkoły.

4. Pedagog organizuje współdziałanie szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, m. in. poprzez:

a) stały kontakt z przedstawicielami tych instytucji;

b) organizowanie okresowych spotkań przedstawicieli tych instytucji z nauczycielami, rodzicami i uczniami w celu przybliżenia ich statutowych działań i możliwości w niesieniu pomocy rodzinie, dzieciom i młodzieży;

c) korzystanie z oferty szkoleniowej tych instytucji;

d) korzystanie ze wsparcia materialnego w trudnych sytuacjach rodzinnych i losowych dziecka i jego rodziny.

5. Pedagog prowadzi dokumentację określoną w odrębnych przepisach.

§ 27

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej "wychowawcą".

1) dyrektor może powierzyć jednemu nauczycielowi wychowawstwo w dwóch oddziałach;

2) dezyzja w sprawie powierzenia jednemu nauczycielowi wychowawstwa w dwóch oddziałach następuje jedynie za zgodą tego nauczyciela.

2. Wychowawca oddziału jest zobowiązany do realizacji zadań statutowych szkoły, programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły, we współdziałaniu z organami szkoły i rodzicami.

3. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej nauczyciel wychowawca opiekuje się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

 4. W uzasadnionych sytuacjach rodzice i uczniowie mają możliwość wnioskowania o zmianę wychowawcy. Decyzję o zmianie wychowawcy może podjąć dyrektor szkoły.

5. Do zadań wychowawcy oddziału w szczególności należy:

1)  czuwanie nad frekwencją i postępami uczniów w nauce; rozwijanie pozytywnej motywacji do uczenia się, wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości w pokonywaniu trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności;

2) rozpoznawanie potrzeb uczniów i planowanie pracy wychowawczo-profilaktycznej, w tym planowanie tematyki godzin z wychowawcą;

3) tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych w klasie; udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych; rozwiązywanie sporów i konfliktów wynikłych między uczniami;

4) organizowanie życia szkolnego uczniów, tj. pomoc w organizacji imprez klasowych  i wycieczek; organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce;

5)  współpraca z rodzicami uczniów poprzez organizowanie zebrań, angażowanie rodziców  w życie szkoły, przekazywanie informacji o podejmowanych w szkole działaniach na rzecz jej rozwoju, informowanie o postępach ich dzieci w nauce oraz o przyczynach trudności w tym zakresie oraz o zagrożeniach i szansach ich rozwoju; pomoc w przeprowadzeniu  na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym wyboru jednego przedstawiciela rady oddziałowej do Rady Rodziców; współpraca z pedagogiem szkolnym;

6) zbieranie środków finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zamierzeń(m. in. wycieczek, imprez, wyjść do kina) oraz rozliczanie się z tych środków przed rodzicami;

7) informowanie na bieżąco dyrektora szkoły i pedagoga, a także radę pedagogiczną podczas śródsemestralnej analizy wyników nauczania i wychowania o zagrożeniu niepromowaniem, problemach wychowanków oraz na bieżąco o ponad 50% absencji ucznia;

8) bezpośrednio po klasowym zebraniu rodziców informowanie drogą elektroniczną (sms, e-mail) dyrektora szkoły o zgłoszonych przez nich istotnych uwagach i wnioskach dotyczących pracy szkoły;

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dziennik lekcyjny, arkusze ocen), wypisywanie świadectw promocyjnych lub ukończenia szkoły, sporządzanie zestawień statystycznych dotyczących klasy, prowadzenie teczki wychowawczej zawierającej: tematykę godzin wychowawczych, uwzględniającą potrzeby i zainteresowania uczniów oraz założenia programu wychowawczo-profilaktycznego, listę uczniów ubezpieczonych, listy potwierdzające wpłaty na Radę Rodziców, wyjazdy na basen, kina lub wycieczki, usprawiedliwienia złożone na piśmie, zbiorczą listę obecności rodziców na zebraniach klasowych, kopie opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej).

6. W przypadku dłuższej nieobecności wychowawcy (powyżej 30 dni) dyrektor szkoły wyznacza zastępcę wychowawcy, który przejmuje jego obowiązki.

ROZDZIAŁ VI. UCZNIOWIE SZKOŁY

§ 28

1. Uczeń SZKOŁY ma prawo do:

1) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków w czasie pobytu w szkole oraz podczas zajęć organizowanych przez szkołę poza jej terenem;

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności; zachowania w tajemnicy powierzonych przez niego w zaufaniu informacji;

4) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i poradnictwa zawodowego;

5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

6) swobody wyrażania myśli i przekonań (bez naruszania dobór osobistych innych osób);

7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;

9) pomocy indywidualnej w przypadku trudności w nauce;

10) korzystania z pomieszczeń szkoły, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

11) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową i wolontariacką;

12) przestrzegania w stosunku do niego wszystkich uregulowań Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie;

13) reprezentowania szkoły na zewnątrz w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów artystycznych zgodnie ze swoimi możliwościami umiejętnościami;

14) zwolnienia z pytania go na lekcji w dniu, w którym wylosowano jego "szczęśliwy numerek" (dotyczy tylko odpowiedzi ustnych i kartkówek);

15) nieodpłatnego skorzystania w sytuacjach wyjątkowych z telefonu znajdującego się  w sekretariacie szkoły;

16)  zespół klasowy ma prawo zmienić ustalony wcześniej termin jednej pracy klasowej bądź sprawdzianu w semestrze. O zamiarze zmiany terminu przedstawiciel oddziału uczniowskiego informuje nauczyciela najszybciej jak to możliwe, najpóźniej na przerwie przed lekcją. Nauczyciel wyznacza wówczas najbliższy termin (kolejną lekcję). Nie mają w tym wypadku zastosowania ustalenia wewnątrzszkolnego systemu oceniania o liczbie prac klasowych i sprawdzianów w jednym tygodniu. Fakt zmiany terminu nauczyciel odnotowuje w dzienniku elektronicznym;

17) za zgodą dyrektora szkoły i pod opieką nauczycieli do organizowania dyskotek, imprez kulturalnych, prac społecznych na rzecz szkoły i środowiska, wycieczek turystyczno-krajoznawczych;

18) pełnego wypoczynku podczas ferii zimowych, przerw świątecznych - nie zadaje się wówczas pisemnych prac domowych. Z piątkowych zajęć lekcyjnych również nie zadaje się prac pisemnych na poniedziałek;

19) ubiegania się w przypadku szczególnych uzdolnień i zainteresowań o realizowanie indywidualnego programu lub toku nauki na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 29

1. Uczeń ma obowiązek:

1) dbać o honor i dobre imię szkoły;

2) dbać o własne i innych uczniów oraz pracowników szkoły życie, zdrowie, higienę i bezpieczeństwo; dbać o wspólne mienie, ład i porządek w szkole; uczeń nie może przynosić do szkoły przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu, nie powinien przynosić przedmiotów wartościowych;

3) brać aktywny udział w lekcjach, przestrzegać ustalonych zasad i porządku w czasie lekcji, uczestniczyć we wszystkich lekcjach przewidzianych w tygodniowym planie lekcji, punktualnie przybywać na zajęcia;

4) przestrzegać norm i zasad współżycia społecznego, traktować z szacunkiem wszystkich uczniów i pracowników szkoły, kulturalnie zachowywać się w szkole i poza nią;

5) usprawiedliwiać w terminie tygodniowym po ustaniu przyczyn absencji wszystkie nieobecności na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych; tego obowiązku mogą dopełnić rodzice w sposób wskazany w § 10, ust. 2, pkt 2);

6) naprawienia umyślnie wyrządzonej przez siebie szkody w okresie do dwóch tygodni. Przyznanie się do winy i naprawienie szkody w ustalonym terminie wstrzymuje stosowanie surowszych niż nagana kar statutowych;

7w przypadku nieuczestniczenia w jedno- lub kilkudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej - do uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych innego oddziału wyznaczonego przez dyrektora szkoły. Opuszczenie tych zajęć bez usprawiedliwienia skutkuje obniżeniem oceny zachowania zgodnie z postanowieniami wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

8) wypełniać zarządzenia i zalecenia dyrektora szkoły, uchwały Rady Pedagogicznej polecenia poszczególnych nauczycieli;

9powiadomić o swym złym samopoczuciu nauczyciela prowadzącego zajęcia; o zwolnieniu ucznia do domu decyduje dyrektor szkoły po uprzednim telefonicznym kontakcie z rodzicami (prawnymi opiekunami). Pod nieobecność dyrektora decyzję podejmuje wychowawca. W takim przypadku uczeń zawsze musi być odebrany ze szkoły przez rodziców bądź inną pełnoletnią wskazaną przez nich osobę;

10) podczas przerw zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie zagrażać swoim zachowaniem innym oraz nie wychodzić poza teren szkoły;

11) dbać o czystość i schludność stroju szkolnego, który powinien być stonowany i estetyczny; dziewczęta nie stosują makijażu oraz nie malują paznokci; podczas uroczystości wynikających z planu pracy szkoły ucznia obowiązuje strój galowy: biała bluzka lub koszula, ciemne spodnie, spódnica;

12) w okresie jesienno-zimowym pozostawiania odzieży wierzchniej w szatni  w wyznaczonym miejscu oraz zmiany obuwia;

13) codziennie przed powrotem do domu sprawdzić wykaz zastępstw za nieobecnych nauczycieli i przygotować się do lekcji wyznaczonych w zmienionym planie;

14) każdorazowo wyłączyć urządzenia elektroniczne przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych; podczas lekcji telefony i inne urządzenia winny znajdować się w plecaku;

15) niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły lub innemu pracownikowi zauważone usterki lub zniszczenia sprzętu szkolnego.

2. Uczniom nie wolno zapraszać do szkoły osób postronnych bez zgody dyrektora szkoły oraz przebywać w pomieszczeniach szkoły (salach lekcyjnych) bez nadzoru nauczyciela.

3. Uczniom nie wolno siadać na schodach klatki ewakuacyjnej.

4. Uczniom na terenie Szkoły nie wolno rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych.

§ 30

1. W szkole obowiązują rodzaje nagród i kar dla uczniów.

2. Wobec uczniów wyróżniających się w nauce, zachowaniu, aktywności sportowej społecznej, w tym wolontariackiej stosuje się następujące wyróżnienia i nagrody:

1) ustna pochwała wychowawcy klasy;

2) ustna pochwała dyrektora szkoły;

3) list gratulacyjny wychowawcy do rodziców ucznia;

4) list gratulacyjny dyrektora do rodziców  ucznia;

5) dyplom pochwalny dla ucznia wypisany przez wychowawcę;

6) nagroda rzeczowa.

3. Warunkiem przyznania uczniowi nagrody wymienionej w ust. 2 pkt 1 jest powzięcie informacji przez wychowawcę o zachowaniu ucznia godnym pochwały.

4. Warunkiem przyznania nagród wymienionych w ust. 2 pkt 2-6 jest wniosek nauczyciela,  wychowawcy bądź osoby reprezentującej stowarzyszenie działające na rzecz dzieci do dyrektora szkoły potwierdzający szczególne osiągnięcia ucznia lub dyplom, zaświadczenie o uzyskanych wysokich wynikach w konkursach i zawodach międzyszkolnych, wojewódzkich lub ogólnokrajowych, uchwała rady pedagogicznej o promowaniu lub ukończeniu szkoły z wyróżnieniem.

5. Przyjmuje się tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody:

1) W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody osoba lub organ szkoły może złożyć uzasadniony pisemny wniosek do dyrektora szkoły; w przypadku nagrody przyznanej przez dyrektora szkoły – do organu prowadzącego szkołę.

2) Wniosek z zastrzeżeniem do przyznanej nagrody dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) rozpatruje niezwłocznie w terminie do trzech dni;

3) Dyrektor szkoły (odpowiednio organ prowadzący szkołę) uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek, uzasadniając go poczynionymi ustaleniami.

6. Wobec uczniów, niestosujących się do norm i zasad obowiązujących w szkole oraz uczniów łamiących zasady niniejszego statutu, stosuje się następujące rodzaje kar:

1) pisemna uwaga nauczyciela wpisana do dziennika lekcyjnego,

2) ustne upomnienie wychowawcy klasy,

3) pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców;

4) ustne upomnienie dyrektora szkoły;

5) pisemna nagana dyrektora szkoły z powiadomieniem rodziców;

6) wydany na czas określony przez dyrektora zakaz reprezentowania szkoły na zewnątrz;

8) przeniesienie do równoległego oddziału na podstawie uchwały rady pedagogicznej;

8) wniosek dyrektora szkoły do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

7. Uczeń, który swoim postępowaniem spowodował krzywdę innej osobie, jest zobowiązany do jej przeproszenia i zadośćuczynienia.

8. Uczeń (jego rodzice), którego umyślne postępowanie spowodowało szkodę materialną innych osób lub szkoły, zobowiązany jest do pokrycia w całości lub w części wyrządzonej szkody. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

9. Uczniowi przysługuje prawo do odwołania się w terminie 7 dni od decyzji o ukaraniu,  do organu (osoby), który udzielił kary.

10. Rozpatrzenie odwołania winno nastąpić w terminie trzech dni od dnia jego wpłynięcia.

11. W wyniku rozpatrzenia odwołania karę się uchyla lub podtrzymuje (w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem).

§ 31

1. Wniosek o przeniesienie ucznia do innej szkoły kieruje do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty dyrektor szkoły po wyczerpaniu przewidzianych w § 30 ust. 6 pkt 1-7 kar.

2. Powodem wnioskowania o przeniesienie ucznia do innej szkoły może być poważne naruszenie zasad i norm zachowania i współżycia społecznego, a w szczególności:

1) spożywanie alkoholu i przebywanie pod jego wpływem na terenie szkoły  oraz na imprezach i wycieczkach organizowanych przez szkołę;

2) posiadanie, rozprowadzanie czy używanie substancji psychoaktywnych, materiałów pornograficznych;

3) stwarzanie sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych uczniów  lub pracowników szkoły;

4) wszczynanie bójek, kradzieże, notoryczne znęcanie się psychiczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia szkolnego lub mienia innych osób;

5) poniżanie godności innych uczniów czy pracowników szkoły.

3. Dyrektor szkoły składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, gdy u ucznia brak jest zmiany negatywnego zachowania pomimo podjęcia wszystkich możliwych działań wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

§ 32

  1. W szkole przyjmuje się tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia:
  2. uczeń, którego prawa zostały naruszone, może złożyć ustną lub pisemną skargę  do dyrektora szkoły w terminie jednego tygodnia od dnia, w którym uznał, że jego prawa zostały naruszone; w jego imieniu mogą występować rodzice;
  3. dyrektor szkoły jest zobowiązany do ustalenia faktów i odpowiedzi zainteresowanemu uczniowi (rodzicom) w terminie trzech dni od dnia przyjęcia skargi. W wyjątkowych przypadkach termin odpowiedzi może wydłużyć się do maksymalnie 14 dni;
  4. dyrektor szkoły, w odpowiedzi na skargę, informuje ucznia i jego rodziców o przyjętych ustaleniach i podjętych krokach zaradczych bądź oddala skargę w wyniku ustalenia nienaruszenia praw ucznia; czynności tej dokonuje stosownie do formy złożonej skargi – ustnie lub pisemnie;
  5. w przypadku braku odpowiedzi na skargę w ustalonym terminie lub odrzucenia przez ucznia (lub jego rodziców) przyjętych przez dyrektora szkoły ustaleń i kroków zaradczych uczniowi lub jego rodzicom przysługuje odwołanie w terminie 7 dni do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka.
  6. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia skargi przez dyrektora szkoły ustalone zostało nienaruszenie praw ucznia, a uczeń (lub jego rodzice) nie odwołał się do Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka, posądzonej o naruszenie praw ucznia osobie lub organowi szkoły uczeń (lub jego rodzice) winien złożyć przeprosiny ustne lub na piśmie, zgodnie z formą złożonej skargi; adekwatne zachowanie obowiązuje przy rozstrzygnięciu Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty lub Rzecznika Praw Dziecka                        o nienaruszeniu praw ucznia.
  7. Jeżeli w wyniku złożonej skargi ustalone zostaną fakty potwierdzające nienaruszenie praw ucznia, a skarżący uczeń nie przeprosi w terminie jednego tygodnia posądzoną o to naruszenie osobę lub organ szkoły, wobec ucznia zastosowane będą ustalenia wewnątrzszkolnego sytemu oceniania w zakresie oceny zachowania; w tym samym przypadku na złożoną przez rodziców nieuzasadnioną skargę osobie lub organowi szkoły posądzonemu o naruszenie praw dziecka przysługuje dochodzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych.

 

ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33

1. Szkoła posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny:

1) sztandar szkoły jest wyprowadzany podczas uroczystości rozpoczęcia i zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych, podczas uroczystości szkolnych i miejskich  z okazji świąt państwowych, Dnia Patrona Szkoły, ślubowania uczniów klas pierwszych  w Dniu Edukacji Narodowej;

2) sztandar szkoły wyprowadza poczet sztandarowy, w którego skład wchodzą: chorąży sztandaru – uczeń oraz asysta – dwie uczennice; wyboru uczniów do pocztu sztandarowego dokonuje rada pedagogiczna spośród uczniów szczególnie wyróżniających się w nauce i zachowaniu;

3) podczas uroczystości wymienionych w ust. 1 pkt 1 jest odtwarzany i śpiewanych hymn Polski;

4) przed budynkiem szkoły na stałe na masztach zawieszone są flagi: od prawej flaga Unii Europejskiej, flaga państwowa, flaga Goleniowa;

5) we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych do zajęć dydaktycznych, w sekretariacie oraz gabinecie dyrektora szkoły jest zawieszone godło Polski.

2. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 34

1. Postanowienia statutu obowiązują całą społeczność szkoły.

2. Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie szkoły rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

3. Zmiany i uzupełnienia do statutu szkoły mogą być dokonywane na wniosek jednego  z organów szkoły.

4. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

5. Wprowadzone zmiany w statucie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi dotującemu szkołę.

6. Po wprowadzeniu pięciu kolejnych zamian dyrektor szkoły ogłasza jednolity tekst statutu.

7. Statut obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.