Program wychowawczo - profilaktyczny w PLO

 

Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 2022/2023

 

 

 1. WSTĘP
 2. MISJA SZKOŁY
 3. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO i MODEL ABSOLWENTA
 4. PODSTAWY PRAWNE
 5. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH
 6. CELE SZKOLNEJ PROFILAKTYKI
 7. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
 8. OCZEKIWANE EFEKTY
 9. EWALUACJA
 10. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH
 11. PLANOWANE PROCEDURY POSTĘPOWANIA

 

 

 1. WSTĘP

 

Działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły określają: podstawa programowa kształcenia ogólnego (zadania ogólne dla poszczególnych typów szkół), wynikający z niej przyjęty w szkole zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska. Wychowanie w szkole jest rozumiane jako wspieranie ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełnianie przez działania z  zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży".

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania ryzykownych zachowań.

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje profilaktykę skoordynowaną z działaniami wychowawczymi. Obiektem działań jest całe środowisko szkolne. Podstawą opracowania niniejszego Programu jest diagnoza obszarów problemowych szkoły, a także dokument MEiN Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu "Laboratoria przyszłości".
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

 1. MISJA SZKOŁY:

 

Celem naszej szkoły  w oparciu o cele stałe i te wynikające z ww. podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na rok 2022/2023) w zakresie wychowania jest:

 • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
 • wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;
 • budowanie wzajemnego zaufania szkoły, dzieci i rodziców,
 • jak najlepsze przygotowanie absolwentów do dalszego kształcenia i funkcjonowania  w społeczeństwie,
 • podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów,
 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery w szkole,
 • kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych, w tym: wzmocnienie edukacji ekologicznej, rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
 • wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie;
 • działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA OKRESU ROZWOJOWEGO

 

W okresie życia pomiędzy 15, a 19 lat nadal zachodzą u nastolatków silne zmiany fizyczne, jest to bowiem okres osiągania dojrzałości seksualnej, a także psychicznej (zdobycie autonomii, oddzielenie od rodziców/opiekunów, przejęcie odpowiedzialności za siebie).  Zdarza się, że fizyczne zmiany towarzyszące adolescencji powodują dyskomfort psychiczny u nastolatków (prawie połowa dziewcząt w okresie pokwitania twierdzi, że czują się brzydkie), dlatego potrzebują one w tym czasie wsparcia ze strony rodziców i nauczycieli. Doświadczenia nabywane w środowisku szkolnym wpływają na rozwój młodzieży w wielu sferach. Środowisko rówieśnicze ma funkcję socjalizującą, może być źródłem wsparcia, ale i zagrożeń. Młodzi ludzie włączają się w jego obrębie w grupy społeczne, jak również nawiązują jednostkowe przyjaźnie, wchodzą w ważne związki romantyczne, duża ich część przeżywa inicjację seksualną. Najczęstsze zaburzenia pojawiające się w tym okresie dorastania to  zaburzenia łaknienia, przestępczość nieletnich i narkomania.

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Celem programu wychowawczego szkoły  jest, aby każdy uczeń kończąc Liceum, reprezentował pewne wartości, osiągał wiedzę i umiejętności w określonym zakresie.

Absolwent  kończący Publiczne Liceum Ogólnokształcące powinien :

 • samodzielnie wykonywać powierzone mu zadania i funkcje,
 • samodzielnie  inicjować różnorodną aktywność: edukacyjną, społeczną, ekologiczną, obywatelską,
 • traktować naukę jako coś oczywistego;  czuć potrzebę dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,
 • umiejętnie prezentować własne zdanie, jednocześnie szanując odmienność  poglądów  innych osób; wykazywać się tolerancją i empatią w stosunku do każdego człowieka,
 • korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, jednocześnie zdając sobie sprawę z zagrożeń płynących z Internetu,
 • funkcjonować  w  zespole klasowym i poza nim, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej,
 • przewidywać skutki swoich działań i  ponosić konsekwencje swoich czynów, w tym rozumieć odpowiedzialną prawną osoby dorosłej
 • selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i oceniać ich wiarygodność i przydatność,
 • szanować zasady bezpieczeństwa i higieny  oraz umiejętnie stosować je w swoim codziennym zachowaniu,
 • znać  i, w miarę możliwości, stosować zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania,
 • szanować tradycje i symbole  narodowe oraz zwyczaje i tradycje  swojej szkoły; wyrażać szacunek poprzez estetyczny i schludny strój.

 

 1. PODSTAWY PRAWNE

 

 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
 2. Konwencja o Prawach Dziecka z 20 listopada 1989 r.
 3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. z 10 grudnia 1948r.
 4. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.969)/Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. z 2022 r. poz ……………)
 5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 26 października 1982 r.
 6. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r.
 7. Ustawa z 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r poz.2050)
 8. Ustawa oz 2011 r o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz.U. z 2011 r Nr 6 , poz 19 )
 9. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59).
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej  w celu przeciwdziałania narkomanii (t.jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1449)
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018 r., poz. 467)
 13. Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 28 maja 2021 r., poz. 983)
 14. Statut Publicznego Liceum Ogólnokształcącego im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

 1. DIAGNOZA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

 

Badanie ankietowe przeprowadzone w czerwcu 2022 r. (załącznik nr 1) uwzględniło sześć grup tematycznych, które przenikają i uzupełniają się wzajemnie:

 • środki psychoaktywne – narkotyki, dopalacze
 • cyberprzemoc
 • czytelnictwo
 • przemoc i agresja rówieśnicza
 • wychowanie do wartości
 • relacje panujące w rodzinie dziecka

 

Wyniki badania wskazały obszary do pracy wychowawczo-profilaktycznej na nowy rok szkolny:

 • substancje psychoaktywne oraz ich wpływ na funkcjonowanie człowieka, konsekwencje wynikające z za­żywania takich środków, sposoby radzenia sobie z namową do użycia dopalaczy, narkotyków, czy innych substancji pobudzających;
 • zwiększenie czytelnictwa wśród młodych ludzi oraz rozwój związanych z tym kompetencji i wiedzy;
 • rozwój wrażliwości emocjonalnej i wartości moralnych;
 • zwiększenie kompetencji komunikacyjnych i umiejętności miękkich uczniów;
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole, a także poczucia własnej wartości.

 

 1. CELE  PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO na rok szkolny 2022/2023

 

 1. Profilaktyka uzależnień. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych.
 2. Wspieranie wychowawczej roli rodziny.
 3. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w szkole.
 4. Proponowanie i ukazywanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, propagowanie wartości czytania książek.
 5. Psychoedukacja uczniów w zakresie problemów okresu adolescencji, podnoszenie poczucia własnej wartości; rozwijanie sfery emocji i wartości moralnych uczniów; wdrażanie do przyjęcia postawy odpowiedzialności za dokonywane wybory.
 6. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.
 7. Wspomaganie uczniów w procesie edukacji (również w kontekście nowej formuły egzaminu maturalnego od roku 2023) i w poszukiwaniu i rozwijaniu zainteresowań; kształtowanie krytycznego myślenia  na temat treści dostępnych w sieci i w mediach społecznościowych.
 8. Kultywowanie dziedzictwa i tradycji narodowych, także w kontekście dziedzictwa cywilizacyjnego Europy.

 

 1. REALIZATORZY SZKOLNYCH DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

 

Realizatorami działań profilaktycznych na terenie szkoły są dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści - przy współpracy z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.

 1. Dyrektor/Wicedyrektor szkoły: dba o doskonalenie nauczycieli w zakresie działań profilaktycznych i wychowawczych, organizuje, nadzoruje, wyznacza odpowiedzialnych za realizację.
 2. Pedagog, psycholog jako realizator działań profilaktycznych:

a) organizuje działania profilaktyczne wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego,

b) koordynuje ich realizację.

 1. Nauczyciel – wychowawca jako realizator działań profilaktycznych:

a) podejmuje systematyczne działania profilaktyczne w odniesieniu do uczniów i rodziców,

b) jest wzorem konstruktywnych zachowań.

 1. Rodzice/ opiekunowie jako realizatorzy działań profilaktycznych:

a) aktywnie współpracują ze szkołą,

b) biorą udział w tworzeniu i ewaluacji szkolnego programu profilaktyki.

 Szkoła współpracuje w zakresie realizacji działań profilaktycznych z Policją, Kuratorami Sądowymi, Prokuraturą, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Centrum Usług Społecznych, Centrum Aktywizacji Lokalnej oraz pielęgniarką szkolną i innymi osobami w zależności od potrzeb.

 

 1. OCZEKIWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

 

 1. Zwiększenie świadomości, że przyjmowanie środków psychoaktywnych oraz używanie nikotyny jest szkodliwe.
 2. Zwiększenie poczucia własnej wartości, autonomii i zdolności samodzielnego dokonywania wyboru zachowań właściwych dla zdrowia własnego i innych zgodnie z wyznawanymi wartościami, do których należą przede wszystkim prawda, dobro i piękno.
 3. Zwiększenie motywacji do systematycznego i punktualnego uczęszczania na zajęcia szkolne i pozaszkolne.
 4. Nabycie umiejętności bezpiecznego radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywania konfliktów i problemów.
 5. Lepsze komunikowanie się, łatwiejsze wyrażanie swoich opinii i przedstawianie swoich racji przez młodzież.
 6. Zwiększenie świadomości uczniów w zakresie emocjonalnych problemów okresu adolescencji i zdobywania autonomii oraz sposobów radzenia sobie z nimi.
 7. Rozwinięcie zainteresowań, pasji, sposobów spędzania wolnego czasu (czytelnictwo).

 

 1. EWALUACJA

 

 1. Diagnoza uczniów, rodziców i nauczycieli.
 2. Sprawozdania od realizatorów programu (dyrektora, pedagoga, wychowawców).
 3. Wyniki klasyfikacji (oceny i frekwencja) w poszczególnych klasach.

Dowodami na zrealizowanie zaplanowanych działań są zapisy w protokołach rady pedagogicznej oraz rady rodziców, w dzienniku elektronicznym, na stronie internetowej szkoły (teksty informacyjne oraz zdjęcia).

 

 1. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Sfera rozwoju

Cele wychowawcze

profilaktyka

Zadania

Adresat

Sposób realizacji

Termin

Osoby odpowiedzialne i współpracujące

Fizyczna

Edukacja zdrowotna: uczeń zna zasady bezpieczeństwa i higieny oraz umiejętnie stosuje je w swoim codziennym zachowaniu; zna i, w miarę możliwości, stosuje zasady zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania:

 1. Zwiększenie motywacji uczniów do unikania palenia papierosów, e-papierosów.
 2. Zwiększenie motywacji uczniów do unikania picia alkoholu.
 3. Zwiększenie motywacji uczniów do unikania narkotyków i dopalaczy.
 4. Zwiększenie motywacji uczniów do właściwego korzystania z Internetu.
 5. Profilaktyka covid.
 1. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród uczniów.

U, R, N

 1. Diagnoza dotycząca ryzyka uzależnień wśród uczniów.
 2. Przekazanie wyników uczniom, nauczycielom i rodzicom.

X,IX

Pedagog, Psycholog

Wychowawcy

 1. Włączenie uczniów w przedsięwzięcia indywidualne i grupowe dotyczące uzależnień (szkodliwość i zagrożenia).

U, R

 

- Lekcje wychowawcze, wf :

--pokazanie uczniom perspektywy zdrowego życia i drogi do satysfakcji osobistej bez używek, Internetu;

--zapoznanie uczniów z treścią Uchwały Sejmu RP z dnia 18 lutego 2000r. "POLSKA DEKLARACJA W SPRAWIE MŁODZIEŻY I ALKOHOLU";

--przypomnienie norm dotyczących zakazu palenia, spożywania alkoholu, używania narkotyków na terenie szkoły, na wycieczkach oraz imprezach organizowanych przez szkołę i poza nią), a także zasad zdrowego korzystania z mediów;

-- uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu; uświadamianie uczniom, że w Internecie znajdują się treści niesprawdzone, kłamliwe i szkodliwe – kształtowanie krytycznego myślenia;

- walka z plagiatem:

--w razie potrzeby-przypomnienie procedur w okresie zagrożenia epidemicznego zgodnie z wytycznymi MEiZ i  MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczących  bezpiecznej oraz higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nowym roku szkolnym.

Rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele w-f,

U

- Lekcje wdżwr/biologii: dostarczenie uczniom wiedzy na temat konsekwencji brania narkotyków i dopalaczy:

- ulotki na temat negatywnych skutków zażywania narkotyków,

- gazetki ścienne z wykorzystaniem plakatów.

Rok szkolny

Nauczyciel WDŻWR, biologii,

EDB

wychowawcy

U, N

- Udział w spotkaniach tematycznych organizowanych przez Sanepid w Goleniowie (plakaty, ulotki foldery wykonane przez uczniów).

- Włączenie się w ogólnopolskie akcje prozdrowotne np. "Dzień bez papierosa".

Wg grafiku

Sanepid, wychowawcy

U, N

- Dyżury nauczycielskie podczas przerw, kontrola toalet.

- Zabezpieczenie szkoły przed wnoszeniem i handlem narkotykami na jej terenie (monitoring).

Rok szkolny

Nauczyciele

Dyrekcja

R

 - Pedagogizacja rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień (uwrażliwienie rodziców na postawy i zachowanie dzieci; dostarczenie informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach wymagających interwencji).

Wg plau zebrań

XI/XII

Wychowawcy

 1. Zapobieganie przedwczesnej inicjacji przez uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z wczesnej inicjacji seksualnej – motywowanie do odpowiedzialności za siebie.

U

- Lekcje wychowawcze (AIDS oraz CPDP).

- Współpraca z Sanepidem (konferencje).

- Zaproszenie na lekcję wychowawczą lekarza , np. ginekologa.

- Obchody Światowego Dnia Walki z AIDS: ulotki, gazetki ścienne, plakaty.

- Diagnozowanie skali wiedzy uczniów na temat HIV i AIDS poprzez ankiety.

Wg planu

 

 

1 XII

Nauczyciel WDŻWR

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Psychiczna (emocjonalna, intelektualna)

Zwiększenie kompetencji uczniów do:

- umiejętnego prezentowania własnego zdania, jednocześnie szanując odmienność poglądów innych osób,;

- przewidywania skutków swoich działań i  ponoszenia konsekwencji swoich czynów, w tym rozumienie odpowiedzialności prawnej osoby dorosłej;

- selekcjonowania i porządkowania zdobywanych informacji i oceniania ich wiarygodności i przydatności,

- traktowania nauki jako czegoś oczywistego;

- rozwijania potrzeby dalszego kształcenia i rozwijania swoich zainteresowań,

 1. Realizacja wybranego przez nauczycieli programu promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki zachowań problemowych i uzależnień  ze szczególnym wskazaniem programów rekomendowanych przez MEiN (www.programyrekomendowane.pl)

N

 1. Diagnoza zapotrzebowania nauczycieli na tematykę szkoleń/warsztatów.

IX

Pedagog

Psycholog

 1. Udział nauczycieli w wybranym programie; nabycie kompetencji wskazanych przez program.

I półrocze

Wszyscy nauczyciele

 1. Wykorzystanie nowych umiejętności w praktyce.

Po szkoleniu

Wszyscy nauczyciele

 1. Ochrona młodzieży przed stresem i jego skutkami

U

- Diagnoza przyczyn i skutków stresu.

- Monitorowanie szczególnie stresogennych sytuacji w życiu szkolnym przez nauczycieli i eliminowanie ich.

XI

Rok szkolny

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

- Lekcje wychowawcze

XII

Wychowawcy

 1. Obserwacja, diagnoza i pomoc uczniom, którym pogorszył się stan zdrowia psychicznego oraz obniżyło poczucie bezpieczeństwa.

U

- bieżąca obserwacja i reagowanie na zaobserwowane lub zgłaszane przez uczniów problemy;

- spotkania indywidualne z nauczycielem, pedagogiem, psychologiem; konsultacje z rodzicami ucznia;

- współpraca z ppp lub innymi organizacjami lub instytucjami zewnętrznymi;

Rok szkolny

Pedagog

Psycholog

Wychowawcy

 1. Psychoedukacja uczniów w zakresie problemów i wyzwań  okresu adolescencji; zwiększenie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia psychicznego; poszukiwanie i wskazywanie ich mocnych stron oraz sfer wymagających refleksji.

U, R

- lekcje WDŻWR

- spotkania z pedagogiem, psychologiem (indywidualnie, grupowo):

 1. ukazywanie uczniom wpływu mediów na kształtowanie nienaturalnych i niezdrowych wzorców wizerunku;
 2. zapoznanie z mechanizmami rozwoju chorób (anoreksja, bulimia, anoreksja itp.) oraz ich wpływem na zdrowie fizyczne, psychiczne i  kontakty z otoczeniem.
 3. Przeprowadzenie ankiet dotyczących poziomu samoakceptacji u uczniów.
 4. Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń chorobami związanymi z obsesyjną dbałością o wygląd.
 5. Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym. Angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły, środowiska.

Wg planu

Rok szkolny

Nauczyciel WDŻWR

Pedagog

Psycholog

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy

Nauczyciele przedmiotów

 1. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyboru i przewidywania konsekwencji, a także  rozumienia skutków prawnych swoich działań.

U

- Lekcje wychowawcze (drzewko decyzyjne, analiza SWOT, NaCoBezU);)

Wg planu

Wychowawcy

 1. Podniesienie kompetencji służących samoobserwacji i rozumieniu stanów psychicznych własnych, a także innych ludzi.

U

-Lekcje wychowawcze:

-- rozpoznawanie i zastępowanie agresji,

-- radzenie sobie z autoagresją.

-- trening zastępowania agresji dla uczniów szczególnie tego potrzebujących.

Rok szkolny

Wychowawcy

 

Dostępni realizatorzy zewnętrzni

 1. Wzmocnienie motywacji do  umiejętności radzenia z naciskami płynącymi ze strony grupy rówieśniczej i reklamy.

U

-Lekcje wychowawcze;

-Lekcje wdżwr;

Rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciel wdżwr

 1. Proponowanie i ukazywanie młodzieży alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, propagowanie czytania książek.

U

-Lekcje wychowawcze;

-Lekcje biblioteczne

- Lekcje wdżwr;

Rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciel wdżwr, biblioteki

 1. Wsparcie uczniów w realizacji zadań edukacyjnych oraz przygotowaniu się do matury.

U

-Konsultacje z nauczycielami;

-Zdw; zkk;

-koła zainteresowań

Rok szkolny

Nauczyciele

specjaliści

 1. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, w tym przybyłych z zagranicy.

U

- wspomaganie dla uczniów drugorocznych i promowanych z jedną oceną niedostateczną:

-- pomoc koleżeńska/wolontariat

-- konsultacje z nauczycielami

-- zkk

- wspomaganie uczniów posiadających opinie  lub orzeczenia PPP (zgodnie z przepisami prawa)

-o indywidualne lekcje język a polskiego

Rok szkolny

 

 

 

 

W miarę potrzeb

Nauczyciele

Wychowawcy

Pedagog

Psycholog

Specjaliści

Dyrektor

Nauczyciele języka polskiego

   
 1. Rozbudzanie zainteresowań, przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych.

U

- ENGLISH DAY

- koła zainteresowań

IV 2023

Cały rok

Nauczyciele

   
 1. Rozwijanie kompetencji metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
 2. Zwiększenie kompetencji rodziców dotyczących prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

N, R

- Szkolenie nauczycieli w zakresie w zakresie metodyki prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.

- udostępnienie rodzicom materiałów służących rozwijaniu rozeznania w sposobach prawidłowego i skutecznego wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych ich dzieci.

I półrocze

Wicedyrektor, nauczyciel informatyki

Społeczna

Zwiększenie kompetencji uczniów do:

- samodzielnego wykonywania powierzonych mu zadań i funkcji;

- samodzielnego inicjowania różnorodnej aktywności: edukacyjnej, społecznej, ekologicznej, obywatelskiej;

- funkcjonowania w  zespole klasowym i poza nim, zgodnie z obowiązującymi zasadami kultury osobistej;

 1. Motywowanie do przyjęcia odpowiedzialnej postawy w roli ucznia.

U, R

- Lekcje wychowawcze/wywiadówki – omówienie Statutu i regulaminów szkolnych;

- Lekcje przedmiotowe – wymagania, ocenianie

Rok szkolny

Wychowawcy

 1. Przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na zajęciach szkolnych.

U, R

- Wywiad na temat przyczyn opuszczania godzin lekcyjnych przez uczniów.

- Pogadanka na temat niebezpieczeństw i skutków związanych z wagarowaniem oraz pływu nieobecności na wyniki w nauce i na egzaminach.

- Konsekwentne rozliczanie uczniów z nieobecności na zajęciach lekcyjnych. Bieżące reagowanie na nieobecność uczniów.

- Indywidualne rozmowy z uczniami  i rodzicami uczniów często opuszczających zajęcia, zawieranie kontraktów.

Rok szkolny

Wychowawcy

Dyrekcja

 1. Integracja uczniów rozpoczynających naukę w szkole, a także klas starszych

U

- Zajęcia adaptacyjno-integracyjne ("Witajcie po wakacjach").

IX

Wychowawcy

 1. Zapobieganie anonimowości ucznia w danym zespole klasowym:

- angażowanie wszystkich uczniów w przedsięwzięcia na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

- organizacja czasu wolnego.

U, N, R

- Zaplanowanie i przeprowadzenie imprez dla całej klasy, szkoły:

-- wycieczki klasowe (turystyczne, do kina, teatru);

-- konkursy szkolne, pozaszkolne; zachęcanie do udziału;

-- imprezy i zawody sportowe (mecze nauczyciele kontra uczniowie), Dzień Sportu;

-- koła zainteresowań w szkole i poza nią – promocja lokalnych ośrodków kultury, sportu i rozrywki.

-- wolontariat;

Rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele

SU

 1. Ćwiczenie umiejętności właściwego porozumiewania się z innymi i nawiązywania właściwych relacji; trening asertywności.

U

- Lekcje wychowawcze

- Pogadanki z pedagogiem

- Udział uczniów w imprezach szkolnych i organizowanie ich.

Rok szkolny

Wychowawcy

Pedagog

 1. Umożliwienie uczniowi podejmowania współpracy w zespole i realizowania różnych ról w zespole, w  tym w ramach wolontariatu.

U

- Wybory do SU, działalność w ramach klasowego i szkolnego SU.

- Włącznie się w organizowanie wydarzeń w szkole i poza szkołą.

- Włączenie się w przedsięwzięcia wolontariatu (również zgodnie z ofertą CUS i CAL w Goleniowie)

- Praca w grupach na lekcjach różnych przedmiotów; grupowe zadania domowe.

IX

 

Rok szkolny

Wychowawcy

Nauczyciele

 1. Wsparcie w planowaniu i kierowaniu swoją ścieżką zawodową.

U

- Zajęcia doradztwa zawodowego.

- Lekcje wychowawcze.

- Koła zainteresowań.

Rok szkolny

Doradca zawodowy

Wychowawca

 1. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

U,N,R

- umieszczenie koszy do segregowania śmieci na każdym piętrze i zachęcanie właściwego z nich korzystania

- Eksponowanie treści ekologicznych na lekcjach i propagowanie ich przy pomocy plakatów, rysunków, okolicznościowych akcji robionych przez uczniów ( SU)

- Wycieczki o charakterze ekologicznym

- Udział w konkursach i akcjach ekologicznych

IX

Rok szkolny

Wg planu przedm.

Dyrekcja

Nauczyciele

SU

Wychowawcy

Nauczyciel biologii

 
 1. Kształtowanie zasad kulturalnego współżycia.

U

- Lekcje na temat zasad savoir-vivre’u.

2. półrocze

Wychowawcy

Duchowa
 

Podniesienie motywacji ucznia do:

- poszanowania wartości wyrażonych szacunkiem do tradycji i symboli  narodowych oraz zwyczajów i tradycji szkoły;

- poszanowania wartości takich jak prawda, dobro, piękno; tolerancja

-wyrażania szacunku poprzez estetyczny i schludny strój oraz dbałość o czystość i piękno języka polskiego

 1. Kształtowanie szacunku do języka ojczystego; unikanie zbędnych zapożyczeń, wulgaryzmów, żargonu i skrótów z innych języków.

U

- Lekcje wszystkich przedmiotów.

- Dyktando Szkolne;

- Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego-

 

X

II 2023

Nauczyciele

Nauczyciel polonista

 1. Włączenie uczniów w obchody świąt państwowych i szkolnych.

U

- Organizowanie i udział w imprezach okolicznościowych i patriotycznych: szkolnych, miejskich i gminnych

Wg kalendarza

SU

Wychowawcy

 1. Zapoznanie uczniów z historią regionu i wpajanie szacunku dla niego.

U

- Zwiedzanie okolicznych zabytków architektury i przyrody.

- Spotkania z osobami zasłużonymi dla lokalnego środowiska.

- Lekcje wychowawcze na temat związków z regionem

2. półrocze

 

Nauczyciel historii

Wychowawcy

 1. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych

U

- Lekcje historii, j. polskiego, wychowawcze:

-- nauka historii i szacunku do symboli narodowych);

-- wskazywanie związków Pomorza Zachodniego z Polską na przestrzeni dziejów;

-- pokazywanie związku kultury polskiej  z osiągnięciami kultura antycznej Grecji i Rzymu;

-- okazywanie właściwych postaw patriotycznych na przykładzie postaci historycznych i współczesnych autorytetów;

-- modelowanie postaw młodzieży własnym przykładem.

Rok szkolny

 

Nauczyciele historii, języka polskiego

Wychowawcy

U

- program "Oto Polska".

I 2023

Nauczyciel geografii

J. Niemczewski

 

 

Rekomendowana tematyka godzin wychowawczych:

 1. Witajcie po wakacjach – zajęcia integracyjne.
 2. Statut szkoły (w szczególności zasady oceniania), regulaminy szkolne – przypomnienie lub zapoznanie z nimi nowych uczniów.
 3. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa i higieny związanych z chorobami zakaźnymi.
 4. Jak radzić sobie w sytuacjach trudnych – stresowych, nowych, problemowych.
 5. Po co nam normy społeczne, czyli jak dobrze współdziałać w grupie?
 6. Samoakceptacja – ważny czynnik rozwoju człowieka.
 7. Akceptacja i tolerancja w relacjach międzyludzkich.
 8. Co to znaczy być asertywnym?
 9. Negocjacje jako nieagresywny sposób rozwiązywania konfliktów.
 10. Moja mała Ojczyzna.
 11. Na czym polega zdrowy styl życia? O zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.
 12. Choroby cywilizacyjne naszych czasów.
 13. Wartości jakie może dać rodzina.
 14. Konsekwencje uzależnienia od alkoholu i papierosów.
 15. Środki psychoaktywne – zagrożenie zdrowia fizycznego i psychicznego.
 16. Zagrożenia w Internecie.
 17. Ekologia. Czyste środowisko – lepsza jakość życia.
 18. Jak spędzać wolny czas i rozwijać zainteresowania.

 

IX. PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH – działania dodatkowe.

NAUCZYCIELE

 

 1. Podnoszenie kompetencji wychowawczo - profilaktycznych nauczycieli - szkolenia i treningi z zakresu uzależnień.
 2. Przedstawianie nauczycielom wyników analizy ankiet wypełnionych przez uczniów i rodziców (odpowiedzialny - pedagog).
 3. Przedstawianie radzie pedagogicznej, radzie rodziców oraz organowi prowadzącemu informacji o sytuacji wychowawczej w szkole (odpowiedzialni – pedagog oraz dyrektor szkoły).
 4. Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji lub Sądu na temat aktualnych przepisów dotyczących odpowiedzialności nieletnich za popełnione czyny karalne (odpowiedzialny – dyrektor szkoły).

 

RODZICE

 1. Zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców poprzez pedagogizację na wybrane przez rodziców tematy .
 2. Przedstawienie rodzicom informacji na temat odpowiedzialności nieletnich i pełnoletnich za popełnione czyny karalne.
 3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w szkole procedurami postępowania z uczniem podejrzewanym o posiadanie środków niedozwolonych (zabronionych) lub o dokonanie innego czynu zabronionego (wychowawcy klas).
 4. Przekazanie rodzicom informacji o konsekwencjach w przypadku nierealizowania przez dziecko obowiązku szkolnego (podczas zebrań klasowych). Zachęta do systematycznego korzystania z dziennika elektronicznego pozwalającego na bieżąco nadzorować frekwencję ucznia.

 

X. PROCEDURA INTERWENCYJNA.

 

W przypadku:

 1. Znalezienia narkotyku (pod ławką, w toalecie, szatni, na boisku):
  • Poinformować dyrektora szkoły, wicedyrektora lub (gdy poprzedni są nieobecni) pedagoga,
  • Zabezpieczyć narkotyk,
  • Dyrektor, wicedyrektor lub pedagog wzywa Policję, w celu zabezpieczenia środka i spisania protokołu.

 

 1. Zauważenia u ucznia środka odurzającego:

            –   Natychmiast wezwać rodziców,

 • Poinformować dyrektora, wicedyrektora lub gdy poprzedni są nieobecni, pedagoga oraz wychowawcę,
 • Zabezpieczyć środek przy świadkach (nie wolno przeszukiwać teczki i rzeczy osobistych ucznia),
 • Poinformować rzeczowo rodziców o zaistniałej sytuacji, zlecić wykonanie badań,
 • Wezwać (jeśli to wskazane i możliwe) specjalistę z poradni lub punktu konsultacyjnego lub wskazać rodzicom adresy najbliższych placówek pomagających uczniom,
 • W porozumieniu z dyrektorem wezwać policję, aby zabezpieczyć narkotyk.
 1. Stwierdzenia u ucznia objawów odurzenia:
  • Nie pozostawiać go samego,
  • Poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora,
  • Natychmiast wezwać rodziców (opiekunów ucznia), zmobilizować ich do wykonania badań oraz podjęcia działań w kierunku pomocy dziecku,
  • W przypadku zagrożenia zdrowia i życia zapewnić opiekę pielęgniarki szkolnej lub wezwać pogotowie ratunkowe (tel. 999,112).
 2. Stwierdzenia u ucznia utraty przytomności lub zapaści po środkach odurzających:
  • Wezwać pielęgniarkę, pedagoga (przez osoby trzecie),
  • Wezwać pogotowie (tel. 999,112) przez osoby trzecie,
  • Udzielić pierwszej pomocy zgodnie z zasadami.
 3. Podejrzenia, że uczeń bierze narkotyki:
  • Poinformować o swoich spostrzeżeniach pedagoga szkolnego i dyrektora,
  • Poprosić (telefonicznie bądź listownie) rodziców o natychmiastowy kontakt ze szkołą,
  • Umówić spotkanie "trójkąta" (rodzic, wychowawca, pedagog, ewentualnie psycholog), zlecić wykonanie badań/diagnoz.
  • Reagować, zachowując dyskrecję (zgłosić dorosłemu: nauczycielowi, dyrekcji innemu pracownikowi szkoły).

 

 

 

Powyższy program opracował Zespół ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego w składzie:

Joanna Cudziło

Kamila Czech

Magdalena Kulczyńska

Magdalena Minda

Olga Swirog

Anna Sudnik

 

 

Załączniki:

 1. Raport z ewaluacji PWP 2021-2022.
 2. Diagnoza zapotrzebowania na działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkoły na rok 2022/2023.