Plany

Ramowy plan pierwszego klasowego zebrania rodziców w dniu 17 września 2018 r.
1.    Przedstawienie ogólnej charakterystyki oddziału uczniowskiego (liczba uczniów, nowi uczniowie, potencjał klasy, oczekiwania dzieci).
2.    Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2018/2019, poinformowane o planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
3.    Poinformowanie o możliwości uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (szczegółowa informacja ukaże się na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły).
4.    Przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych (terminowość usprawiedliwiania nieobecności, informowanie o przewidywanych ocenach, odpowiedzialność materialna za szkody w mieniu szkoły poczynione umyślnie przez dziecko, dyscyplina podczas lekcji i przerw, procedur postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia).
5.    Przedstawienie tematyki godzin wychowawczych do zaopiniowania przez rodziców, zgodnej z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz potrzebami oddziału uczniowskiego.
6.    Odebranie od rodziców ósmoklasistów i gimnazjalistów deklaracji wyboru języka na zewnętrznym, kwietniowym egzaminie oraz poinformowanie o formule tych egzaminów.
7.    Przedstawienie ogólnej informacji o naborze do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie, mieszczącego się w naszym budynku.
8.    Informacja o zajęciach pozalekcyjnych, zgodnym z wykazem.
9.    Informacja o stronie internetowej szkoły i jej zadaniach bieżącego informowania o planach pracy, bieżącej działalności, sukcesach..
10.    Złożenie przez rodziców podpisów na załącznikach do polisy ubezpieczeniowej dzieci.
11.    Akces w sprawie wycieczki kilkudniowej (miejsce, czas, limit kosztów).
12.    Ustalenie sposobu komunikowania się wychowawcy z rodzicami (e-mail służbowy, e-dziennik oraz inne uzgodnione).
13.    Uzyskanie zgody rodziców na:
-  udział dzieci w lekcjach religii;
- udział dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
12. Wybór jednego przedstawiciela klasowej rady rodziców do Rady Rodziców (pierwsze zebranie – 19 września o godz. 17:00 w sali 1).
13. Wyrażenie prośby do rodziców o pomoc w zorganizowaniu spotkania ich dzieci z ciekawym człowiekiem ze środowiska lokalnego.
14. Przekazanie nowych haseł do dziennika elektronicznego w wersji podstawowej.
15. Informacja o obiadach w szkole.