Plan nadzoru 2020/2021

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2020/2021.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2020/2021.

 I. Źródła planu:

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021;
 2. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2020/2021;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                           w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

 

II. Cele nadzoru: 

1.  Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

2.  Kontrola przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3.   Monitorowanie wybranych obszarów pracy szkoły.

4.   Dokonywanie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników                                do podejmowania działań mających na celu poprawę pracy szkoły. 

5.   Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 III. Formy realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 1. Obserwacje lekcji i innych zajęć.
 2. Monitorowanie efektów nauczania, wychowania i opieki.

3.   Analiza dokumentacji.

4.   Ankiety, wywiady.

 IV. Przedmiot ewaluacji wewnętrznej wraz z harmonogramem jej przeprowadzania:

 Lp.

Przedmiot ewaluacji

Termin

Odpowiedzialny

1.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

III/IV 2021

Zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej

2.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

III/IV 2021

Zespół ds. ewaluacji wewnątrzszkolnej

 

V. Monitorowanie wybranych obszarów pracy szkoły:

1. efektywności nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach V, VI, VII i VIII (XI 2020, II, IV 2021 – odpowiedzialny II wicedyrektor). Uwaga! O wynikach badania efektywności nauczania matematyki wychowawcy winni informować rodziców podczas zebrań klasowych.

2. działań wychowawczych, w tym przede wszystkim wychowania do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych (XII 2020 r. – odpowiedzialny III wicedyrektor).

3. działalności świetlicy szkolnej celem usprawniania jej pracy (na bieżąco – odpowiedzialny I wicedyrektor);

4. stopnia uwzględnienia w pracy szkoły zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych uczniów w procesie kształcenia (I 2021 r. – odpowiedzialny II wicedyrektor);

5. aktywności uczniów w zakresie uczestnictwa w zawodach i konkursach zewnętrznych (na bieżąco - odpowiedzialny I wicedyrektor)

 V. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania prawa:

 1.   Prawidłowość prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustaleniami przedmiotowego rozporządzenia – księga uczniów, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych (IX 2020, VI 2021 – według kompetencji zawartych w Wykazie nieksięgowych dokumentów w Zespole Szkół Prywatnych "Szkolna13" w Goleniowie).

2.  Prawidłowość zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych oraz pomocy uczniom przybyłym z innych krajów (XI 2020 /  III 2021 – III wicedyrektor).

3. Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej (IV 2021 – II wicedyrektor).

4. Stopień realizacji zadań określonych w Wewnątrzszkolnym Systemie Doradztwa Zawodowego (V 2021 – III wicedyrektor).

5. Realizacja obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (na bieżąco – odpowiedzialny III wicedyrektor)

 VI. Prowadzenie działań rozwojowych poprzez organizowanie narad i szkoleń w ramach WDN::

 1. Szkolenia w zakresie użytkowania e-dziennika oraz wykorzystania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym (według potrzeb – p. Piotr  Cudziło).
 2. Techniczne możliwości aplikacji Microsoft Teams w kształceniu na odległość (XI 2020 r., szkolący – p. Agata Markowicz - Narękiewicz).
 3. Termin szkolenia w II semestrze zostanie ustalony w późniejszym terminie zgodnie z potrzebami rady pedagogicznej)

 

VII. Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2020/2021 w celu wspomagania pracy nauczycieli.- diagnoza w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz wychowanka, w tym pozostawiania porządku po zakończonej lekcji;
 2. Efektywności realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym, w tym                w szczególności w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 3. Wdrażania innowacyjnych metod i form nauczania;
 4. Sposobów realizacji wniosków z zewnętrznych egzaminów;
 5. Kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych;
 6. Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 7. Wychowania do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
 8. Dbałości o poprawność językową uczniów, w tym kulturę słowa; częstotliwości dyktand ortograficznych;
 9. Aktywności dzieci / uczniów podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (formy pracy zespołowej);
 10. Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu   oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych;
 11. Rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
 12. Celowości zadawania i jakości sprawdzania zadań domowych;
 13. Wartości merytorycznej uwag i komentarzy do prac klasowych i sprawdzianów;
 14. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 15. Przestrzegania ustaleń WSO, w tym rytmiczności oceniania uczniów (liczba ocen za aktywność na lekcji, dyktanda ortograficzne, zadania domowe, kartkówki, sprawdziany)
 16. Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą.
 17. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów drugorocznych oraz przybyłych z zagranicy.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Zajęcia edukacyjne

Termin

Obserwujący

Izabela Jasielska

Język polski

XI 2020

dyrektor

Klaudia Wojda

Godzina z wychowawcą

X 2020

III wicedyr.

Wójcik Maciej

WOS

XII 2020

I wicedyr.

Paula Dłużyk

Muzyka

II 2020

I wicedyr.

Marta Pach

Język niemiecki

X 2020 / III 2021

dyrektor / II wicedyr.

Martyna Ramiączek - Cenkier

Język hiszpański

X 2020 / IV 2021

dyrektor / III wicedyr.

Adrian Sokalski

Plastyka / technika

XI 2020 / II 2021

dyrektor / I wicedyr.

Kamila Czech

Matematyka / geografia

XII 2020 / III 2021

Dyrektor / I wicedyr.

Aleksandra Targosz

Biologia SP i PLO

XI 2020 / III 2021

III wicedyr. / I wicedyr.

Aleksandra Sikora – Muryń

Chemia SP i PLO

XI 2020 / II 2021

III wicedyr. / I wicedyr.

Aleksandra Winogrodzka

Wychowanie fizyczne

X 2020

I wicedyr.

Magdalena Minda

Edukacja dla bezpieczeństwa

XII 2020

III wicedyr.

Anna Stańczak - Mańkowska

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

III 2021

dyrektor

Maciej Onaszkiewicz

Religia

X 2020

dyrektor

Mieczysław Dusza

Religia SP i PLO

XII 2020 /

dyrektor / I wicedyr.

Monika Kwapień

Religia

X 2020

III wicedyr.

Agata Kamińska

Edukacja wczesnoszkolna

X 2020 / IV 2021

dyrektor / III wicedyr.

Iwona Sadzik

Podstawy Przedsiębiorczości

III 2021

III wicedyr.

Justyna Owczarek

Edukacja wczesnoszkolna

II 2021

II wicedyr.

Magdalena Kulczyńska

Język angielski SP i PLO

XII 2020 / III 2021

I wicedyr. / dyrektor

Beata Kulka

Matematyka

II 2021

I wicedyr.

Joanna Rosiak

Zajęcia świetlicowe

X 2020 / V 2021

I wicedyr. / III wicedyr.

Katarzyna Bohun

Zajęcia świetlicowe

III 2021

III wicedyrektor

 

 

VIII. Ocena pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 27 sierpnia 2019 r. poz. 1625)

 1. p. Anna Stańczak – Mańkowska (maj 2021)

 

 Goleniów, 9 września 2020 r.                                        dyr. Remigiusz Podstawczuk