Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie:

  1. od 9 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 25 lipca 2022 r. do 26 lipca 2022 r. do godz. 15.00 – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

 

  1. od 24 czerwca 2022 r. do 12 lipca 2022 r. do godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

 

  1. do 12 lipca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym – do 1 sierpnia 2022 r.– weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.
  2. do 18 lipca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym - do 8 sierpnia 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

  1. 19 lipca 2022 r. godz. 12.00, a w postępowaniu uzupełniającym – 9 sierpnia 2022 r. godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

  1. od 19 lipca 2022 r. do 22 lipca 2022 r. do godz. 15:00, a w postępowaniu uzupełniającym – od 9 sierpnia 2022 r. do 11 sierpnia 2022 r.  – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły.

 

  1. 25 lipca 2022 r. godz. 12:00, a w postępowaniu uzupełniającym – 12 sierpnia 2022 r.  godz. 12.00– podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

  1. 26 lipca 2022r., a w postępowaniu uzupełniającym – 16 sierpnia 2022 – poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

  1. do 27 lipca 2022 r., a w postępowaniu uzupełniającym – do 17 sierpnia 2022 r. – opublikowanie przez Kuratora oświaty w Szczecinie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.

 

Goleniów, 24 lutego 2022 r.                                                                dyr. Remigiusz Podstawczuk