Zajęcia wspomagające - wzór deklaracji

Szanowni Państwo
Informuję, że w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r. w szkole będą organizowane pozalekcyjne zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, ujęte w planie lekcji.

Dyrektor szkoły na posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2021 r. uzgodnił z radą pedagogiczną, że w Szkole Podstawowej nr 8 w Goleniowie zajęcia wspomagające będą prowadzone z języka polskiego i matematyki, natomiast w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym w Goleniowie – z języka polskiego, matematyki i chemii.
Zgodnie z brzmieniem par. 10g ust. 4 proszę rodziców uczniów oraz pełnoletnich uczniów o złożenie w terminie do 15 sierpnia 2021 r. deklaracji uczestnictwa w zajęciach wspomagających według załączonego wzoru. Uczeń może uczestniczyć w jednego rodzaju zajęciach, dwóch, a w przypadku licealistów – trzech.
Zajęcia zostaną zorganizowane w przypadku zgłoszenia się chętnych w sposób zgodny z uregulowaniem par. 10g ust. 5 i 6 rozporządzenia.
Goleniów, 23 czerwca 2021 r.                                            dyr. Remigiusz Podstawczuk

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEiN z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 28 maja 2021 r., poz. 983)

 

 

wzór
Deklaracja uczestnictwa ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.


Deklaruję uczestnictwo mojego dziecka, ……………………………….., ucznia klasy ……… w pozalekcyjnych  zajęciach wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego z ……………………………………………………… (należy wpisać nazwę zajęć).

                                                                                  ……………………………………
                                                                                      (czytelny podpis rodziców)


Deklaracja uczestnictwa pełnoletniego ucznia w organizowanych w szkole zajęciach wspomagających w okresie od 2 września do 22 grudnia 2021 r.


Deklaruję swoje uczestnictwo w pozalekcyjnych  zajęciach wspomagających w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego z ……………………………………………………… (należy wpisać nazwę zajęć).

                                                                                  ……………………………………
                                                                                      (czytelny podpis ucznia, klasa)