WSO SP

Wewnątrzszkolny System Oceniania

w Szkole Podstawowej Nr 8

im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie

 

 

Podstawa prawna: art. 98 ust. 1 pkt 8) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 59) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (DZ. U. z dnia 18 czerwca 2015 r., poz. 843)

 

§ 1.

1.Ocenianiu podlegają:

1) osiągnięcia edukacyjne ucznia;

2) zachowanie ucznia.

 

2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomui postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

 

3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznegoi norm etycznych.

§ 2.

1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniuoraz o postępach w tym zakresie;

 

2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

 

3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

 

4) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom), nauczycielom oraz dyrektorowi szkoły informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

 

5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

 

2. Ocenianie wewnątrzszkolne przeprowadzają nauczyciele uczący w danym oddziale uczniowskim.

 

3. Oceny są informacją dla uczniów, rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy oddziału uczniowskiego, rady pedagogicznej, dyrektora szkoły i organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o efektywności procesu nauczania i wychowania.

 

4. Rodzice (prawni opiekunowie) są informowani o postępach, sukcesach i przyczynach trudności w nauce oraz zachowaniu swoich dzieci poprzez:

 

  1. spotkania z wychowawcą, które odbywają się według ustalonego na początku każdego roku szkolnego terminarza. Terminarz spotkań zatwierdza rada pedagogiczna;
  2. indywidualne spotkania z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem i dyrektorem szkoły;
  3. spostrzeżenia, uwagi, pochwały wpisywane w zeszytach przedmiotowych;
  4. stały dostęp do dziennika lekcyjnego;
  5. drogę urzędową w przypadku nieobecności nieusprawiedliwionych ucznia oraz rażącego naruszenia uregulowań statutu Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda                    w Goleniowie.

§ 3.

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego (w terminie do 30 września) informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych bieżących, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z nauczanych obowiązkowychi dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania (zapoznają z przedmiotowym systemem oceniania);

2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

3) przyjętych w szkole warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 

2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego (w terminie do 30 września) informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o przyjętych w szkole warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższejniż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, a także o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

§ 4.

1.  Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów).

2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

4. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.

§ 5.

1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt.1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 

2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnegoalbo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w § 3,   ust. 1, pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych następuje na podstawie tego orzeczenia.

 

3. Wychowawca zobowiązany jest do poinformowania nauczycieli uczących w powierzonym jemu oddziale uczniowskim o indywidualnych zaleceniach poradni psychologiczno-pedagogicznej  w stosunku do każdego ucznia posiadającego stosowną opinię/orzeczenie.

 

§ 6.

1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki i muzyki nauczyciele w szczególności winni brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

 

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatykina podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2 uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

§ 7.

1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału uczniowskiego są obowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania oraz odnotować ten fakt w dzienniku lekcyjnym poprzez wpisanie ocen według przyjętej skali.

 

2. Informację o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych wychowawca oddziału uczniowskiego przekazuje rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrania rodziców na drukach przygotowanych przez dyrektora szkoły. Tylko w przypadku niestawienia się na zebranie rodziców (prawnych opiekunów) ucznia zagrożonego oceną niedostateczną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub naganną oceną zachowania informację wysyła się listownie (listem zwykłym), a fakt ten odnotowuje się w sekretariacie w rejestrze poczty wychodzącej. Wysłanie informacji na wskazany przez rodziców (prawnych opiekunów) adres do korespondencji uznaje się za dopełnienie przez wychowawcę obowiązku poinformowania o przewidywanych dla ucznia ocenach, w tym ocenach niedostatecznych i ocenie nagannej.

 

3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca oddziału uczniowskiego po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia.

 

4. Roczna niedostateczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

 

5. W przypadku nieobecności nauczyciela prowadzącego zajęcia edukacyjne (dłuższe zwolnienie lekarskie) w czasie przewidzianym na poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych bądź w czasie wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych ocenę wystawia wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel tych samych zajęć edukacyjnych, a w przypadku braku takiego nauczyciela – nauczyciel zajęć pokrewnych - w porozumieniu z wychowawcą oddziału uczniowskiego, uwzględniając oceny wystawione w dzienniku lekcyjnym i po rozmowie z zainteresowanym uczniem.

 

6. W przypadku nieobecności wychowawcy danego oddziału (dłuższe zwolnienie lekarskie) w czasie przewidzianym na poinformowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania bądź w czasie wystawiania rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania ocenę wystawia pedagog szkoły, zachowując procedury obowiązujące wychowawcę. W tym wypadku pedagog organizuje również zebranie, podczas którego informuje rodziców (prawnych opiekunów) na drukach przygotowanych przez dyrektora szkoły o przewidywanych klasyfikacyjnych rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej klasyfikacyjnej rocznej ocenie zachowania.

§ 8.

  1. W Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ustala się oceny bieżące oraz klasyfikacyjne śródroczne i roczne w stopniach według następującej skali:

 

1) stopień celujący – 6;

2) stopień bardzo dobry – 5;

3) stopień dobry – 4;

4) stopień dostateczny – 3;

5) stopień dopuszczający – 2;

6) stopień niedostateczny – 1.

 

2. Przy wystawianiu ocen bieżących i śródrocznych dopuszcza się stosowanie:

1) znaku minus "-"

2) znaku plus "+"

 

3. W dzienniku lekcyjnym nauczyciele mogą ponadto stosować następujące znaki:

1) znak plus "+"- za aktywność ucznia podczas lekcji;

2) znak "np."- za zgłoszone na początku lekcji nieprzygotowanie się do zajęć, w tym brak zadania domowego; za brak stroju podczas lekcji wychowania fizycznego;

3) znak "nb" – nieobecność na zajęciach, podczas których nauczyciel ocenia całą klasę (praca klasowa, sprawdzian, dyktando, kartkówka, recytacja wiersza);

4) znak "bp" – brak poprawy oceny uzyskanej przez ucznia pomimo podjętej próby.

 

4. W dzienniku lekcyjnym oceny z prac klasowych i sprawdzianów są oznaczone kolorem czerwonym.

 

5. W dzienniku lekcyjnym spóźnienia, nieobecności i usprawiedliwienia zaznacza sięw odpowiednich rubrykach. Usprawiedliwienia zaznacza wyłącznie wychowawca danej klasy.

6. W Szkole Podstawowej nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie ustala się bieżące oceny wg skali procentowej:

1.      stopień bardzo dobry - od 90% do 100%;

2.      stopień dobry - od 75% do 89%;

3.      stopień dostateczny - od 55% do 74%;

4.      stopień dopuszczający - od 40% do 54%;

5.      stopień niedostateczny - od 0% do 39%; ".

7. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć,  a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej

§ 9.

Podczas obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ocenie nauczyciela podlegają:

1. Odpowiedzi ustne ucznia:

1) Każdy uczeń, niezależnie od liczby godzin danych zajęć edukacyjnych w tygodniu, powinien być zapytany i oceniony co najmniej raz w miesiącu. Funkcję tę może spełnić kartkówka.

2) Uczeń ma prawo do dwukrotnego nieprzygotowania się do lekcji w semestrze z danych zajęć edukacyjnych. Uczeń zgłasza nieprzygotowanie na początku lekcji. Zgłoszenie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia od aktywności na lekcji. Nieprzygotowanie do lekcji nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych, sprawdzianów, dyktand.

3) Przygotowywanie się do konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty bezpośrednio przed eliminacjami daje uczniowi prawo do zwolnienia z odpowiedzi z innych zajęć edukacyjnych i na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) do dni wolnych od zajęć szkolnych (eliminacje rejonowe – 1 dzień, eliminacje wojewódzkie – 3 dni). Zwolnienia udziela dyrektor szkoły na pisemny wniosek przez rodziców (prawnych opiekunów),  w którym zobowiążą się do zapewnienia uczniowi opieki w tym dniu/tych dniach.

4) Do zwolnienia z pytania w danym dniu mają prawo uczniowie biorący udział w dniu poprzednim w godzinach popołudniowych w pozaszkolnych rozgrywkach sportowych w reprezentacji szkoły. Prawo to mają również członkowie zespołów artystycznych biorący udział w imprezach pozaszkolnych.

5) Do zwolnienia z odpowiedzi ustnych mają prawo uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego wylosowano danego dnia jako "szczęśliwy numerek".

6) Uczeń może poprawić ocenę z odpowiedzi ustnej na najbliższej (kolejnej) lekcji lub podczas konsultacji, nie później niż w ciągu tygodnia.

2. Prace pisemne ucznia:

Praca klasowa – forma pisemna, sprawdzająca wiedzę i umiejętności nabyte przez uczniów po omówieniu konkretnego działu nauczania. Praca stylistyczna z języka polskiego kontroluje umiejętność posługiwania się określoną formą wypowiedzi (np. w oparciu o omówioną lekturę). Czas trwania – 1 godzina lekcyjna.

1) Terminy prac klasowych wpisywane są przez nauczyciela do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem. Dopuszcza się 3 prace klasowe/sprawdziany w jednym oddziale uczniowskim w tygodniu. Prace klasowe powinny być poprzedzone lekcją podsumowującą/powtórzeniową. Prace klasowe musza być poprawione przez nauczyciela                w terminie dwutygodniowym, omówione na lekcji i dane uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu. Prace klasowe przechowywane są do końca bieżącego roku szkolnego przez nauczyciela danego przedmiotu. Fakt niezwrócenia danej do wglądu pracy klasowej nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym w miejscu przeznaczonym na notatki.

2) Uczeń ma prawo w ciągu tygodnia poprawić ocenę z pracy klasowej; uzyskana niższa ocena  z poprawy pracy klasowej nie jest wpisywana do dziennika lekcyjnego.

3) W przypadku nieobecności ucznia podczas pracy klasowej nauczyciel w ciągu tygodnia ustala nowy termin jej napisania. Odbywa się to w szkole przed lub po zajęciach szkolnych ucznia. Jeżeli uczeń nie pojawi się bez usprawiedliwienia w dodatkowym terminie otrzymuje z tej pracy ocenę niedostateczną.

4) Na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym śródrocznym i rocznym posiedzeniem rady pedagogicznej zakańcza się przeprowadzanie prac klasowych.

Sprawdzian – forma pisemnego sprawdzenia wiedzy i umiejętności nabytej w ciągu 3-5 lekcji.    Nie może trwać dłużej niż 20 minut.

1) Sprawdzian musi być zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem, poprawiony, oceniony i omówiony z uczniami w terminie jednotygodniowym.

2) Liczba sprawdzianów łącznie z pracami klasowymi nie może przekroczyć trzech w ciągu tygodnia i jednego/jednej w ciągu dnia.

3)  Uczeń ma prawo w ciągu tygodnia poprawić ocenę ze sprawdzianu; uzyskana niższa ocena  z poprawy sprawdzianu nie jest wpisywana do dziennika lekcyjnego.

 

4) W przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie nauczyciel w ciągu tygodnia ustala nowy termin jego napisania. Odbywa się to w szkole przed lub po zajęciach szkolnych ucznia. Jeżeli uczeń nie pojawi się bez usprawiedliwienia w dodatkowym terminie otrzymuje z tego sprawdzianu ocenę niedostateczną.

 

Krótki sprawdzian (kartkówka) – sprawdza wiedzę ucznia z ostatniej lekcji/tematu lub przygotowanie się do lekcji.

1) Kartkówka może trwać maksymalnie 10 minut.

2) Kartkówka winna być sprawdzona i oddana uczniom do wglądu w możliwie najkrótszym terminie.

3) Liczba kartkówek nie jest limitowana.

4) Ocenę z kartkówki uczeń może poprawić w wyznaczonym przez nauczyciela terminie –     nie później niż w ciągu tygodnia.

5) Z pisania kartkówki są zwolnieni uczniowie, których numer z dziennika lekcyjnego został wylosowany danego dnia jako "szczęśliwy numerek".

Prace domowe ucznia – pisemne i wszelkie inne formy przygotowane przez ucznia.

1) Brak zadania domowego uczeń zgłasza na początku lekcji.

2) Po przekroczeniu ustalonego dla danych zajęć edukacyjnych limitu zgłoszeń nieprzygotowania uczeń za brak zadania domowego otrzymuje ocenę niedostateczną mimo wcześniejszego zgłoszenia.

 

3) Uczeń może poprawić ocenę z zadania domowego w ustalonym przez nauczyciela terminie.

 

4) Zgłoszenie braku zadania domowego nie zwalnia ucznia z obowiązku jego wykonania i okazania pracy na najbliższej lekcji.

3.Aktywność ucznia podczas zajęć lekcyjnych:

1) Nauczyciel danych zajęć edukacyjnych określa na początku roku szkolnego "premię" za aktywny udział ucznia w lekcji (np. trzy plusy = ocena bardzo dobra).

2) Brak aktywności ucznia na danej lekcji nie skutkuje oceną niedostateczną, ale mała aktywność na wielu lekcjach ma wpływ na śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

4.Zadania dodatkowe:

1) Uczeń może podjąć się za zgodą nauczyciela lub z własnej inicjatywy wykonania zadań dodatkowych na rzecz uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego, ale nie powinien w przypadku niewykonania lub błędnego ich wykonania otrzymać oceny negatywnej.

2) Uczeń może z własnej inicjatywy lub na prośbę nauczyciela przygotowywać się i uczestniczyć   w różnego rodzaju konkursach i zawodach, a jego wysiłek i osiągnięcia winny być docenione i odnotowane w dzienniku lekcyjnym, a w przypadku sukcesów na szczeblu wojewódzkim –  na świadectwie promocyjnym, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

5. Systematyczność i estetyka prowadzonych zeszytów przedmiotowych:

 

1) Każdy uczeń prowadzi ustalony przez nauczyciela zeszyt przedmiotowy.

2) Systematyczność i estetyka prowadzonych w nim notatek podlega ocenie, która może się wyrazić w komentarzu lub stopniu.

3) Brak zeszytu przedmiotowego należy zgłosić na początku lekcji.

4) Brak zeszytu, w którym uczeń miał okazać pracę domową, jest równoważny z jej brakiem.

5) Uczeń przechowuje ostatni zapełniony zeszyt do kontroli nauczyciela.

§ 10.

1. Wskazane w § 9 terminy umożliwiające poprawienie otrzymanych ocen ulegają wydłużeniu  w przypadkach losowych.

§ 11.

1. Szczegółowe wymagania ze wszystkich zajęć edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne zawierają opracowane przez nauczycieli "Przedmiotowe systemy oceniania w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie" (PSO).

2.  PSO (Przedmiotowy System Oceniania) jest dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) u nauczyciela uczącego danego przedmiotu oraz w gabinecie dyrektora szkoły.

§ 12.

1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.

3. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkołyz zastrzeżeniem § 18,ust. 1a.

 

4. Zachowanie ucznia poza szkołą ma wpływ na ocenę zachowania w sytuacjach drastycznych i nagminnych, natomiast sporadyczne niewłaściwe zachowanie nie powinno wpływać na ocenę  z zachowania. Nie zwalnia to jednak nauczyciela (wychowawcy) od udzielenia pouczeniaczy podjęcia innych stosownych działań wychowawczych.

 

5. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenialub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

6. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.W klasach I-III szkoły podstawowej oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych mogą być ocenami opisowymi.

 

 

§ 13.

W Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie przyjmuje się następujące kryteria na poszczególne oceny zachowania:

1. WZOROWE:

1) uczeń wzorowo spełnia wszystkie obowiązki;

2) dba o honor i tradycje szkoły;

3) cechuje się wysoką kulturą osobistą;

4) jest odpowiedzialny i uczciwy;

5) schludnie się ubiera;

6) jest zaangażowany w życie oddziału uczniowskiego i szkoły, podejmuje się dodatkowych działań z własnej inicjatywy;

7) przeciwstawia się zauważonemu przez siebie złu;

8) bierze udział w konkursach i zawodach międzyszkolnych;

9) nie ma spóźnień ani godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia;

10) z własnej inicjatywy pomaga uczniom mającym trudności w nauce.

2. BARDZO DOBRE:

1) uczeń wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych;

2) kulturalnie zachowuje się na lekcjach i przerwach;

3) bierze aktywny udział w życiu oddziału uczniowskiego, podejmuje się dodatkowych zadań;

4) daje dobry przykład innym uczniom;

5) schludnie się ubiera;

6) nie ma spóźnień ani godzin opuszczonych bez usprawiedliwienia, wszystkie nieobecności usprawiedliwia w regulaminowym terminie;

7) z własnej inicjatywy lub na prośbę wychowawcy pomaga uczniom mającym trudności w nauce.

 

3. DOBRE:

1) uczeń stara się wywiązywać ze wszystkich obowiązków szkolnych;

2) kulturalnie zachowuje się na lekcjach i przerwach;

3) bierze udział w życiu oddziału uczniowskiego, podejmuje się dodatkowych zadań na prośbę nauczyciela, wychowawcy;

4) daje dobry przykład innym uczniom;

5) schludnie się ubiera;

6) wszystkie nieobecności usprawiedliwia w regulaminowym terminie;

7) może mieć do 5 spóźnień na lekcje w semestrze.

 

4. POPRAWNE:

1) uczeń nie wywiązuje się ze wszystkich obowiązków szkolnych, ale poprawnie zachowuje się na lekcjach i przerwach, a sporadyczne niepoprawne zachowania nie są zamierzone i nie poniżają niczyjej godności;

2) nie niszczy celowo mienia szkoły, a ewentualne szkody stara się usunąć w regulaminowym terminie;

3) nie używa wulgarnego słownictwa, za niestosowne słowa natychmiast przeprasza;

4) może mieć do 5 spóźnień w semestrze;

5) może mieć w semestrze do 10 godzin lekcyjnych opuszczonych bez usprawiedliwienia (rodzice powinni jednak wyjaśnić nieobecności na zebraniach).

5.NIEODPOWIEDNIE:

1) uczeń nie wywiązuje się z wielu obowiązków szkolnych, niekulturalnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz swoich rówieśników, używając przy tym wulgarnego słownictwa i naruszając godność osobistą;

2) celowo niszczy mienie szkoły, ale szkody stara się usunąć w regulaminowym terminie;

3) pali papierosy na terenie szkoły lub w jej pobliżu;

4) opuścił bez usprawiedliwienia do 25 godzin w semestrze;

5) spóźnił się na lekcje do 15 razy w semestrze.

6.NAGANNE:

1) uczeń lekceważy obowiązki szkolne, agresywnie zachowuje się w stosunku do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz swoich rówieśników, używając przy tym wulgarnego słownictwa;

2) umyślnie niszczy mienie szkołynauczycieli, uczniów i innych osób i nie usuwa szkód  w regulaminowym terminie;

3) na terenie szkoły lub w jej pobliżu: posiada, używa lub rozpowszechnia środki psychoaktywne, spożywa napoje alkoholowe lub pali papierosy;

4) rozpowszechnia wśród uczniów materiały przedstawiające zachowania agresywne, okrucieństwo, treści pornograficzne lub obrażające uczucia religijne;

5) swoim zachowaniem sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia własnego, innych uczniów lub pracowników szkoły;

6)  opuścił bez usprawiedliwienia powyżej 25 godzin lekcyjnych w semestrze;

7) spóźnił się na lekcje powyżej 15 razy w semestrze.

§ 14.

1. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie kryteriów na tę ocenę.

2. Przyjmuje się tryb uzyskania oceny wyższej niż przewidywana:

1) Uczeń (bądź w jego imieniu rodzice/prawni opiekunowie) po uzyskaniu od nauczyciela informacji o przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie rocznej zgłasza mu niezwłocznie na piśmie zamiar spełnienia kryteriów na ocenę wyższą.

2) Nauczyciel ustala sposób sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższąniż przewidywana.

3)  Nauczyciel wyznacza termin sprawdzenia wiadomości i umiejętności na ocenę wyższą.

4) Nauczyciel sporządza notatkę z przebiegu sprawdzianu wraz z opisem jakości udzielanych odpowiedzi (ustnych i/lub pisemnych) i uzyskaną oceną i dołącza ewentualną pracę pisemną ucznia. Uczeń podpisuje sporządzona notatkę.

5)  Uzyskana niższa ocena ze sprawdzianu nie wpływa na obniżenie oceny przewidywanej.

 

3. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania jest spełnienie większości kryteriów na tę ocenę.

 

4. Przyjmuje się tryb uzyskania klasyfikacyjnej rocznej oceny zachowania wyższej  niż przewidywana:

1) Uczeń (bądź jego rodzice/prawni opiekunowie) po uzyskaniu od wychowawcy informacjio przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania niezwłocznie zgłasza mu na piśmie zamiar spełnienia większości kryteriów na ocenę wyższą.

2) Wychowawca wskazuje kryteria, których spełnienie do czasu klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej jest warunkiem uzyskania oceny wyższej  niż przewidywana.

3) Wychowawca ustala klasyfikacyjną roczną ocenę zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, zespołu klasowego oraz ocenianego ucznia, biorąc pod uwagę zmianę zachowania ucznia względem oceny przewidywanej.

§ 15.

1. W Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie każdego roku szkolnego ustala się organizacyjnie dwa semestry: jesienny i wiosenny.

2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego –  w miesiącu styczniu. Zmiana tego terminu może nastąpić na podstawie uchwały rady pedagogicznej po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii rodziców.

3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według przyjętej w § 8 ust. 1 i § 12 ust. 2 skali – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej zostanie stwierdzone, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, szkoła, w miarę możliwości, stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków.

5. Uczestnictwo ucznia w obowiązkowych zajęciach z przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie zostaje odnotowane w dzienniku lekcyjnym wyrazem "uczestniczył/a". Nieuczestniczenie niepełnoletniego ucznia w tych zajęciach wymaga sprzeciwu rodziców (prawnych opiekunów) wyrażonego na piśmie.

6. Klasyfikacja roczna w klasach I-III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych  i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej opisowej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

7. Począwszy od klasy IV, klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia  w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania, według skali przyjętej w § 8 ust. 1 i § 12 ust. 2.

§ 16.

1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródroczne/rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia  w szkolnym planie nauczania.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem,że egzamin z plastyki, muzyki, zajęć technicznych, informatyki (zajęć komputerowych) i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), którzy podczas egzaminu mogą być obecni – w charakterze obserwatorów.

6. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 2 i 3, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający  w szczególności:

 

1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 6;

2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

 

8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 

10. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnegow wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie ustalonym  przez dyrektora szkoły.

 

11. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 12 i § 17.

 

12. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 i § 19 ust.1.

 

13 Ustalona przez wychowawcę oddziału klasyfikacyjna roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 17.

§ 17.

1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

4. W skład komisji wchodzą:

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze –  jako przewodniczący komisji;

b) wychowawca klasy;

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

d) pedagog;

e) psycholog;

f) przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

g) przedstawiciel rady rodziców.

 

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następujew porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

6. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

 

7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 

1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji;

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1;

c) zadania (pytania) sprawdzające;

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a) skład komisji;

b) termin posiedzenia komisji;

c) wynik glosowania;

d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

8. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

§ 18.

1. Począwszy od klasy IV, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 18,ust. 1a.

1a. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższejlub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w tej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowychi dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75  oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

4. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.

5. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas..

6. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziałupo zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.

7. Począwszy od klasy IV, uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem § 19 ust. 1.

§ 19.

1. Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy  z tych zajęć.

2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem plastyki, muzyki, informatyki (zajęć komputerowych), zajęć technicznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

4. Wyznaczony przez dyrektora nauczyciel danego przedmiotu przygotowuje zakres materiału (zestaw wymagań programowych), konsultując je z zespołem przedmiotowym. Zestaw obejmuje swym zakresem treści i umiejętności zrealizowane w szkole podstawowej na ocenę dopuszczającą. Nauczyciel przekazuje zakres materiału uczniowi i rodzicowi (prawnemu opiekunowi) w terminie do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych. Nauczyciel kopię wymagań składa  w gabinecie dyrektora szkoły.

5. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest do odbioru zakresu materiału na egzamin poprawkowy u nauczyciela danego przedmiotu i potwierdzenie tego na piśmie. W przypadku braku kontaktu z rodzicem zakres materiału na egzamin poprawkowy wysyła się pocztą listem zwykłym.

6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;

3) nauczyciel prowadzący takie same zajęcia lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

7. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następujew porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

8. Czas trwania egzaminu poprawkowego:

1)       część pisemna trwa do 40 minut,

2)       część ustna trwa do 15 minut,

3)       przerwa między obydwoma częściami egzaminu trwa 5 minut.

 

9. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy po uzyskaniu łącznie z części pisemnej oraz części ustnej, co najmniej 70 % z punktów możliwych do uzyskania.

 

10. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierającyw szczególności:

1) skład komisji;

2) termin egzaminu poprawkowego;

3) pytania egzaminacyjne;

 

4)  wynik egzaminu poprawkowego wyrażony procentowo oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowegow wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym  przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 

12. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 13.

 

13. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 20.

1. Uczeń kończy szkołę podstawową:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne  z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła sięw klasach programowo niższych, z uwzględnieniem § 18 ust. 3 i zastrzeżeniem § 18,ust. 1a, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, oraz ponadto:

 

2)jeżeli w ostatnim roku nauki przystąpił do egzaminu ósmoklasisty, organizowany na podstawie odrębnych przepisów.

2. Uczeń kończy szkołę podstawową z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, uzyskał z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  oraz religii albo etyki średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

§ 21.

1. Dokument "Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie" jest dostępny w sekretariacie szkoły, u pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. Jest publikowany na stronie internetowej szkoły. Każdego roku dyrektor szkoły przekazuje kopię wszystkim wychowawcom oddziałów, a także Radzie Rodziców.