Program doradztwa zawodowego SP i PLO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

w Szkole Podstawowej nr 8 i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym

 w Goleniowie na rok szkolny 2019/20120

1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ

-Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w szkole obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do wyboru dalszej drogi kształcenia.

- System ten określa rolę i zadania osób odpowiedzialnych w ramach rocznego planu działań, czas i miejsce realizacji zadań, oczekiwane efekty, metody pracy. Adresatami projektu są uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i instytucje wspomagające proces doradczy.

-Dobrze przygotowany uczeń do podjęcia decyzji edukacyjnej i zawodowej to taki, który wie jakie ma zainteresowania i predyspozycje, potrafi dokonać samooceny, zna swoją wartość, ma plany na przyszłość.

2. Założenia i cele WSDZ

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego zakłada, że:

- wybór zawodu jest procesem rozwojowym i stanowiącym sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia;

- na wybór zawodu składają się: wiedza na temat siebie, wiedza na temat zawodów, ścieżek edukacyjnych i rynku pracy;

- na wybór zawodu wpływają głównie cechy osobowościowe jednostki (temperament, charakter, poziom inteligencji, zainteresowania, zdolności), umiejętności, doświadczenia, wyznawane wartości i normy, czynniki emocjonalne, zdrowotne, rodzaj i poziom wykształcenia, wpływ rodziny , aktywność własna jednostki;

- preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się w toku życia człowieka;

- działania w ramach WSDZ muszą być systematyczne, zaplanowane i realizowane wg harmonogramu pracy szkoły;

- WSDZ obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami (Radą Pedagogiczną);

- WSDZ ma charakter planowych działań ogółu nauczycieli i koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego, dzięki czemu wszelkie działania szkoły mają spójny charakter.

- dla uczniów PLO optymalnie najlepsze przygotowanie do dokonania właściwych życiowych wyborów, dotyczących trafnie obranego zawodu oraz opracowania indywidualnego (zgodnego z zainteresowaniami) planu kariery edukacyjno –zawodowej;

Cele programu WSDZ:

Przygotowanie uczniów do trafnego wyboru drogi dalszego kształcenia i zawodu. Cel główny wykazuje konieczność kształcenia u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych. Jest zobowiązaniem całej społeczności szkolnej do systematycznych oddziaływań wychowawczo – doradczych.

3. Formy, metody i techniki pracy doradczej

Formy pracy adresowane do uczniów

- Zajęcia warsztatowe (grupowe) służące rozbudzeniu świadomości konieczności planowania własnego rozwoju i kariery zawodowej, umożliwiające poznanie siebie i swoich predyspozycji zawodowych.

- Warsztaty doskonalące umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej i współdziałania w grupie, radzenie sobie ze stresem w ramach programu "Rozwijamy empatię"

- Udostępnianie informacji o zawodach, szkołach.

- Spotkania z przedstawicielami różnych zawodów.

- Prowadzenie kółek zainteresowań dla uczniów.

- Udzielanie indywidualnych porad uczniom.

- Organizowanie wyjść do zakładów pracy, na targi, wycieczek.

Metody w poradnictwie grupowym najczęściej stosowane w pracy doradczej to:

- Aktywizujące problemowe - burza mózgów, dyskusja.

- Metoda dramy - inscenizacje i odgrywanie ról.

- Metody testowe (kwestionariusze, ankiety, testy).

- Metody audiowizualne - filmy edukacyjne, zasoby Internetu i programy multimedialne, prezentacje multimedialne.

- Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki.

Techniki plastyczne, wzmacniające myślenie krytyczne oraz strategiczne, kwestionariusze, wywiady, gry i zabawy

6. Efekty wynikające z wdrożenia WSDZ w Szkole

-  Kształtowanie aktywności zawodowej uczniów.

- Pomoc rodzinie w kształtowaniu określonych postaw i zachowań związanych z planowaniem kariery zawodowej ich dzieci.

- Dostęp do informacji zawodowej dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

- Świadome, trafniejsze decyzje edukacyjne i zawodowe.

- Mniej niepowodzeń szkolnych, zniechęcenia, porzucania szkoły a potem pracy, jako konsekwencji niewłaściwych wyborów.

7. Bloki tematyczne zajęć na rok szkolny 2019/2020

Prezentowany program przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej na godzinach wychowawczych.  

MĄDRZE ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ !

Blok  I – PRACA

Cel ogólny:

 • poznanie przez uczniów podstawowych terminów związanych z pracą, zawodem, czynnościami zawodowymi
 • nauka autoprezentacji, pracy w zespole
 • integracja klasy

 Blok II – ZAWODY

Cel ogólny:

 • przypomnienie terminów związanych z zawodami, czynnościami zawodowymi
 • nauka pracy w zespole

Blok III – KIM CHCĘ ZOSTAĆ W PRZYSZŁOŚCI

Cel ogólny:

 • zdobywanie informacji na temat interesujących zawodów
 • rozwijanie wyobraźni w stawianiu sobie celów na przyszłość
 • ocenianie swoich celów i możliwości

Blok IV – ZAINTERESOWANIA

Cel ogólny:

 • uświadomienie uczniom w jaki sposób mogą rozwijać swoje zainteresowania
 • wskazywanie możliwych kierunków rozwoju samego siebie
 • samopoznanie

zajęcia V – UMIEJĘTNOŚCI

Cel ogólny:

 • rozwijanie umiejętności samoobserwacji, poznawania siebie i nazywania swoich mocnych stron
 • uświadomienie uczniom ich własnych zasobów
 • rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości

uświadomienie roli zainteresowań i cech charakteru w wyborze przyszłego zawodu

 

 

 

Harmonogram działań 2019/2020

 

 

L.p.

Zadanie

Planowany

termin

realizacji

Rodzaj aktywności

Osoba odpowiedzialna

1

Zapoznanie rady pedagogicznej z planem WSDZ na rok szk. 2019/2020

 

sierpień

Rada szkoleniowa

Koordynator WSDZ

2

Przedstawienie wychowawcom propozycji scenariuszy zajęć Mądrze zaplanuj swoją przyszłość- materiały dla szkoły podstawowej oraz ponadpodstawowej

 

 

wrzesień

Indywidualne spotkania koordynatora z wychowawcami klas  celem przestawienia propozycji scenariuszy zajęć

Koordynator WSDZ

3

Realizacja zajęć wg scenariuszy Mądrze zaplanuj swoją przyszłość i in.

 

cały rok

 

Wychowawcy klas

4

Realizacja zajęć w klasach -"Zawody spotykane na co dzień"

XII-II

 

 

 

 

 

Opiekun SU

 

 

5

 

Realizacja zajęć psychoedukacyjnych wspierających rozwój osobowościowy uczniów "Rozijamy empatię"

 

 

podczas lekcji wychowawczych, cały rok

 

Treningi umiejętności społecznych, mini wykłady, pogadanki, warsztaty

 

Pedagog

6

Poznawanie zawodów w swojej okolicy

cały rok szkolny

Udział uczniów w wycieczkach organizowanych do różnych instytucji, spotkania z przedstawicielami różnych zawodów

Wychowawcy klas

7

Diagnozowanie mocnych stron, uzdolnień, potrzeb i predyspozycji uczniów

styczeń-maj

Testy:

"Barwy preferencji zawodowych"

"Labirynt zawodów"

Koordynator WSDZ + wychowawcy klas

8

Udział w spotkaniach organizowanych przez koordynatora z poradni psychologiczni-pedagogicznej

według planu

spotkania

 PPP

9

Udział uczniów w konkursach wiedzy  

cały rok

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursie

 Nauczyciele

10

Poszerzanie wiedzy w zakresie doradztwa zawodowego

zgodnie z możliwościami, cały rok 

Konferencje, szkolenia

Koordynator WSDZ

11

Rozwijanie aktywności i zainteresowań uczniów w ramach SU i biblioteki szkolnej

cały rok szkolny

 

 

 

Akcje charytatywne, prowadzenie zajęć i zabaw z dziećmi ze świetlicy szkolnej

Opiekun SU, bibliotekarz

12

Organizowanie doradztwa, konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli

cały rok szkolny

 

 

 

Porady indywidualne

Koordynator WSDZ

 

 

 

13

 

Realizacja poszczególnych form pracy zawodowoznawczej z uczniami klas I-III PLO

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

zajęcia indywidualne lub grupowe

 

Doradca zawodowy PPP

 

 

 

 

 

 

 

14

 

Omówianie dokumentacji i kryteriów przyjęcia uczniów PLO do szkół wyższych. Pomoc w wyborze przedmiotów maturalnych (w tym rozszerzeń), deklaracje, procedury.

 

cały rok szkolny, wg potrzeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogadanki, mini wykłady, dyskusje

 

Koordynator WSDZ, wychowawcy, nauczyciele

Współpraca z uczelniami wyższymi

 

 

 

 

 

 

15

 

Obecność na targach szkół wyższych

 

 

wg grafiku terminów organizowanych tragów

 

wyjścia zorganizowane

 

Wychowawcy, szkolny doradca zawodowy

16

Informacja o założeniach i celach poradnictwa zawodowego, przekazywanie podstawowych informacji dotyczących kształcenia zawodowego

 

cały rok szkolny

Ulotki, plakaty

Koordynator WSDZ, wychowawcy, SU

17

Monitorowanie na bieżąco realizacji zajęć

 

cały rok szkolny

 

Koordynator WSDZ

18

Ewaluacja dotycząca realizacji WSDZ

 

czerwiec

ankieta

Koordynator WSDZ