Pierwsze zebranie rodziców - ramowy plan

Ramowy plan pierwszego klasowego zebrania rodziców w dniach 14 i 17 września 2020 r.

 1. Przedstawienie ogólnej charakterystyki oddziału uczniowskiego (liczba uczniów, nowi uczniowie, potencjał klasy, oczekiwania dzieci).
 2. Przedstawienie planu pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021, poinformowane o planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
 3. Poinformowanie o możliwości uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (szczegółowa informacja ukaże się na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły).
 4. Przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych (terminowość usprawiedliwiania nieobecności, informowanie o przewidywanych ocenach, odpowiedzialność materialna za szkody w mieniu szkoły poczynione umyślnie przez dziecko, dyscyplina podczas lekcji i przerw, procedur postępowania w przypadku złego samopoczucia ucznia oraz w okresie zagrożenia epidemicznego).
 5. Przedstawienie tematyki godzin wychowawczych do zaopiniowania przez rodziców.
 6. Odebranie od rodziców ósmoklasistów deklaracji wyboru języka na zewnętrznym, majowym egzaminie oraz poinformowanie o harmonogramie tych egzaminów.
 7. Informacja o zajęciach pozalekcyjnych, zgodnym z wykazem.
 8. Informacja o stronie internetowej szkoły i jej zadaniach bieżącego informowania o planach pracy, bieżącej działalności, sukcesach.
 9. Złożenie przez rodziców podpisów na załącznikach do polisy ubezpieczeniowej dzieci (do pobrania przez wychowawców w sekretariacie).
 10. Akces w sprawie wiosennej wycieczki kilkudniowej (miejsce, czas, limit kosztów).
 11. Ustalenie sposobu komunikowania się wychowawcy z rodzicami (e-mail służbowy, e-dziennik oraz inne uzgodnione).
 12. Uzyskanie zgody rodziców na:

- udział dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;

- udział dzieci w lekcjach religii.

13. Wybór jednego przedstawiciela klasowej rady rodziców do Rady Rodziców (pierwsze zebranie – 24 września o godz. 17:00 w sali 2).

14. Wyrażenie prośby do rodziców o pomoc w zorganizowaniu spotkania ich dzieci z ciekawym człowiekiem ze środowiska lokalnego.

15. Przekazanie rodzicom nowych uczniów haseł do dziennika elektronicznego.

16. Informacja o obiadach w szkole.

Zebranie winno być protokołowane.