Pierwsze zebranie rodziców

Propozycja porządku pierwszego spotkania wychowawcy z rodzicami w dniach 18 i 21 września 2023 r. (prowadzonego w miarę możliwości z wykorzystaniem tablicy interaktywnej):

 1. Zapoznanie (przybliżenie, przypomnienie) z najistotniejszymi zapisami statutowymi (jeżeli to możliwe – z wykorzystaniem strony internetowej szkoły, do której wielokrotnie warto powracać podczas zebrania) – (m. in. terminowe usprawiedliwianie nieobecności - tydzień, informowanie o przewidywanych ocenach, poprawianie uzyskanych ocen w terminie jednego tygodnia, odpowiedzialność materialna rodziców za szkody umyślnie poczynione przez dziecko, dyscyplina, podpisane worki na obuwie zmienne), zaapelowanie o współpracę w zakresie oddziaływań dotyczących zachowania, w tym poszanowania mienia szkolnego; PSO dostępne u każdego nauczyciela – przedmiotowca; zachęcenie do codziennego korzystania z www.szkolna13.pl;
 2. Zapoznanie z założeniami programu wychowawczo-profilaktycznego oraz przedstawienie planu (tematyki) godzin wychowawczych i innych oddziaływań wychowawczych zgodnie z planem wychowawcy (np. wycieczki do kina, teatru, filharmonii, miejsc historycznych, wystawy malarstwa,  lekcje kultury zachowania i języka, lekcje o ginących zawodach i tych, które dają szansę na dobrą pracę, lekcje o radzeniu sobie z cyberprzemocą);
 3. Przekazanie informacji o organizacji roku szkolnego (planie pracy szkoły – dniach wolnych; konkursach, w których mogą wziąć udział; terminach egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego;
 4. Przekazanie indywidualnych (bez różnicowania na forum klasy) informacji o wynikach wstępnych diagnoz z poszczególnych przedmiotów w klasach pierwszych liceum;
 5. Informacja (ogólna oraz indywidualna) o udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uzyskanie przez wychowawcę zgody (podpis na karcie ppp) na udział ucznia w zajęciach;
 6. Uzyskanie deklaracji w sprawie wyboru języka obcego na egzaminie ósmoklasisty w roku 2024;
 7. W VIII klasie oraz maturalnej – w zarysie zapoznanie Rodziców z procedurami zewnętrznego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego;
 8. Uzyskanie wstępnej zgody Rodziców na kilkudniową, wiosenną wycieczkę klasową (z określeniem celu, miejsca, górnej granicy kosztów);
 9. Informacja o wysokości składek klasowych i na Radę Rodziców; Informacja o ubezpieczeniu uczniów.
 10. Informacja o dokonanym przez wychowanków wyborze gospodarza klasy i jego zastępcy;
 11. Wybór przedstawiciela rodziców do Rady Rodziców (imię i nazwisko w protokole zebrania); pierwsze posiedzenie RR  - 28 września 2023 r. o godzinie 17:00 w sali 2;
 12. Informacja o godzinach przyjęć logopedy, psychologa i socjoterapeuty;
 13. Inne informacje, zgodnie z potrzebami danego oddziału.

 

Goleniów, 4 września 2023 r.                                             dyr. Remigiusz Podstawczuk