Nauczanie hybrydowe w liceum

Zarządzenie dyrektora Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie
z dnia 16 października 2020 r.

Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej w Warszawie w sprawie nauczania hybrydowego w szkołach ponadpodstawowych znajdujących się w strefie żółtej zarządzam, co następuje:

Podstawa prawna:ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020.1830)

1.    Ustalam aplikację Microsoft Teams jako jedyną obowiązującą w procesie zdalnego nauczania.
2.    Zobowiązuję wychowawców do niezwłocznego przesłania uczniom loginów i haseł do aplikacji Microsoft Teams.
3.    Zobowiązuję uczniów do niezwłocznego  zainstalowania na komputerach osobistych lub telefonach aplikacji Microsoft Teams  oraz udziału w lekcjach zdalnych według dotychczasowego planu lekcji, z wykorzystaniem wizji i fonii.
4.    Zobowiązuje nauczycieli do niezwłocznego zmodyfikowania, uaktualnienia list klasowych uczniów w aplikacji Microsoft Teams.
5.    Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia wyznaczonych lekcji zdalnych z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams według dotychczasowego planu lekcji oraz niezwłocznego odnotowywania w e-dzienniku tematów przeprowadzonych lekcji oraz obecności uczniów.
6.    Nieobecność ucznia na lekcji zdalnej winna być usprawiedliwiona przez rodziców.
7.    Ustalam w okresie 19 – 23 października 2020 r. nauczanie zdalne dla uczniów klas II a (nauczyciel w sali 8), II b (nauczyciel w sali 1) i III (nauczyciel w sali 3), a nauczanie stacjonarne dla klas Ia (uczniowie w sali 4), II c (uczniowie w sali 5) i II d (uczniowie w sali 6).
8.    Ustalam w okresie 26 – 30 października 2020 r. nauczanie zdalne dla uczniów klas I a (nauczyciel w sali 1), II c (nauczyciel w sali 8) i II d (nauczyciel w sali 3), a nauczanie stacjonarne dla klas II a (uczniowie w sali 4), II b (uczniowie w sali 5) i III (uczniowie w sali 6).
9.    Do kontaktu w sprawach technicznych wyznaczam informatyka – p. Jacka Słońca (tel. 502 064 422).

Goleniów, 16 X 2020 r.                                                               dyr. Remigiusz Podstawczuk