Egzamin na kartę rowerową

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Goleniowie informuje, że na przełomie maja i czerwca zostanie zorganizowany egzamin na kartę rowerową.

Egzamin składa się z dwóch części:
1. Teoretycznej w dniu 30 maja 2022 r. o godzinie 14:30 w salach 14 i 15, a w terminie poprawkowym – 2 czerwca 2022 r. o godzinie 14:30 w sali 15;
2. Praktycznej w dniu 7 czerwca 2022 r. w godzinach 10:00 – 12:00 na boisku sportowym Szkoły Podstawowej nr 4 w Goleniowie (zbiórka w naszej szkole o godzinie 9:00).

3. Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej – 31 maja 2022 r. o godz. 12:00 w auli.

Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru składającego się z
25 pytań, sprawdzającego wiedzę z przepisów ruchu drogowego, znaków i sygnałów
drogowych, zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz wiadomości z pierwszej
pomocy. Aby go zaliczyć, należy uzyskać 85% prawidłowych odpowiedzi (22 pytania). Uczeń ma prawo do jednej poprawki testu (zawierającego inne pytania niż test właściwy) w drugim terminie. Jeżeli wynik egzaminu poprawkowego jest negatywny, uczeń przystępuje do egzaminu w następnym roku szkolnym. Czas trwania tej części egzaminu – 40 min. Test znajduje się na stronie internetowej www.brd.uczeń
Po zaliczeniu egzaminu teoretycznego uczeń przystępuje do egzaminu praktycznego z jazdy
na rowerze. Egzamin praktyczny polega na wykonaniu następujących zadań egzaminacyjnych:
1) Przygotowanie do jazdy i ruszanie z miejsca na płaskim terenie,

2) Jazda do przodu po prostej i łukach,
3) Jazda po łukach w kształcie cyfry 8 (tzw. "ósemki"),
4) Hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonych miejscach,
5) Prawidłowym wykonywaniu manewrów na drodze takich jak:
6) skręt w prawo i w lewo,
7) omijanie,
8) przejazd slalomem,
W czasie jazdy należy zwracać uwagę na następujące czynności:
1) upewnić się, czy można skręcić (bardzo ważne: odwrócić głowę w tył na lewo),
2) zasygnalizować zmianę kierunku jazdy,
3) jeżeli tor jazdy jest wyznaczony liniami, nie wolno najechać na te linie,
4) uważać, aby nie podpierać się nogami.
 Wynik części praktycznej egzaminu uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca egzamin
prawidłowo wykonała (uzyskała zaliczenie) co najmniej 7 na 8 manewrów i nie stwarza
zagrożenia dla ruchu drogowego.
Wyniki części praktycznej nauczyciel zapisuje w arkuszu przebiegu części praktycznej
egzaminu.
Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego uczeń ma obowiązek przekazać
nauczycielowi wypełniony przez wychowawcę i rodziców/prawnych opiekunów arkusz
zaliczeń.
W celu uzyskania karty rowerowej uczeń, po zaliczeniu testu kwalifikacyjnego z przepisów ruchu drogowego, jazdy na rowerze, przebyciu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskaniu akceptacji wychowawcy klasy i rodzica lub prawnego opiekuna na wydanie karty rowerowej, składa do nauczyciela techniki zdjęcie opisane swoimi danymi: imię i nazwisko, data urodzenia.
Nauczyciel wychowania komunikacyjnego przekazuje do sekretariatu szkoły uzupełnione
arkusze zaliczeń uczniów, którzy spełnili wymagania uzyskania karty rowerowej. Pozostałe
dokumenty: arkusz przebiegu części praktycznej i testy przechowuje nauczyciel. Czas przechowywania testów – cały rok szkolny.

Dyrektor szkoły na podstawie wypełnionego arkusza zaliczeń wydaje nieodpłatnie uczniom
kartę rowerową. Karta rowerowa wydawana jest w sekretariacie szkoły bezpłatnie nie prędzej, jak po upływie tygodnia od czasu egzaminu.
W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej rodzic składa w sekretariacie szkoły
podanie z prośbą o wydanie duplikatu
Szkolnym koordynatorem ds. karty rowerowej jest pani Ewa Sobańska.

Obowiązki kierującego rowerem, motorowerem lub hulajnogą elektryczną precyzują zapisy art. 33 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

 

Goleniów, 6 maja 2022 r.                                 dyr. Remigiusz Podstawczuk

 

ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA - do pobrania