Co od września?

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie.
Przed nami wkrótce, po wakacjach, kolejny rok szkolny. Już na ich początku pracownicy szkoły planują, jakie zadania będą realizowane od września.

Sporządzenie tygodniowego planu zajęć lekcyjnych do połowy sierpnia jest obowiązkiem dyrektora szkoły, którego przestrzegamy. W pierwszym półroczu nowego roku szkolnego przede wszystkim położymy nacisk na realizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Ich realizacja będzie przebiegać poza obowiązkowym tygodniowym rozkładem zajęć lekcyjnych, zgodnie z zainteresowaniem - w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych (w szkole podstawowej z języka polskiego i matematyki, a w liceum także z chemii). Każdy rodzic dziecka, a także pełnoletni uczeń, którzy posiadają opinię lub  orzeczenie, zostaną powiadomieni o możliwości udziału ucznia w tych zajęciach (zgodnie z rozporządzeniem ministra wymagana jest pisemna zgoda (deklaracja) rodzica (pełnoletniego ucznia). Plan zajęć wspomagających zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły w dniu rozpoczęcia zajęć nowego roku szkolnego. W całym roku szkolnym szczególną uwagę będziemy przykładać do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która po długim okresie edukacji zdalnej, stała się niezbędna i ważna.
       Wrzesień będzie miesiącem inaugurującym nauczanie wybranymi elementami metody Marii Montessori naszych pierwszoklasistów, z naciskiem na matematykę. Dla nich jest już sporządzony tygodniowy plan zajęć i opublikowany na stronie internetowej szkoły. Niektóre elementy metody Montessori będą wdrażane także w klasach starszych. Dla pierwszoklasistów planowany jest na zakończenie każdego tygodnia blok przyrodniczo-techniczny, podczas którego m. in. poznają tajniki ludzkiego organizmu, będą obserwować eksperymenty chemiczne, odkryją tajniki robotyki i programowania, będą się uczyć pierwszej pomocy przedmedycznej. Dla wszystkich uczniów edukacji wczesnoszkolnej uzdolnionych matematycznie kontynuować będziemy zajęcia "Klubiku matematycznego".
      Celem podniesienia efektów nauczania języka polskiego i matematyki wdrożymy na poziomach klas krótkie dyktanda ortograficzne oraz ligę matematyczną, wyniki będą publikowane na tablicy ogłoszeń. Jak każdego roku umożliwimy trzecioklasistom napisanie testu trzecioklasisty, a ósmoklasistom i maturzystom - próbnych egzaminów. Nadal we wszystkich klasach oprócz języka angielskiego będzie nauczany dodatkowy język hiszpański, a w jednej z klas licealnych – także włoski i niemiecki. Każdy zainteresowany uczeń będzie mógł wziąć udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, czy innego rodzaju konkursach i zawodach zewnętrznych. Nadal uczniowie klas siódmych i ósmych oraz licealiści będą mogli wybierać w ramach wychowania fizycznego rodzaj aktywności (siatkówkę, tenis stołowy, taniec nowoczesny czy aktywne formy turystyki). Harmonogram konsultacji z nauczycielami zostanie opublikowany do końca września. Wsparcia w różnych sytuacjach na bieżąco udzielać będą pedagog, socjoterapeuta i psycholog.
     Działalność pozalekcyjną wyznaczać będzie, jak każdego roku, szkolny program wychowawczo - profilaktyczny, w którym zaplanowane zostaną wszystkie proponowane uroczystości, imprezy, akcje, konkursy i zawody szkolne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi ze środowiska lokalnego. Dla uczniów pozostających po lekcjach  dłużej w szkole oprócz świetlicy z tygodniami tematycznymi i dla wszystkich zainteresowanych przewidujemy: koła przedmiotowe, zajęcia brazylijskiego jiu-jitsu, zajęcia kulinarne, koło plastyczne, klub miłośników czytelnictwa, naukę gry na perkusji, naukę śpiewu, koło robotyki, koło dziennikarskie - redakcja szkolnej gazety, zajęcia na magicznym dywanie, w edukacji wczesnoszkolnej - zajęcia szachowe dla wszystkich, a SKS dla chętnych.  Uczniowie będą mogli aktywnie działać w ramach samorządu uczniowskiego i szkolnego wolontariatu. Licealistom zaproponujemy, jeżeli sytuacja pozwoli, wyjazdy na warsztaty na wyższe uczelnie. Zaplanujemy organizowane przez nas międzyszkolne konkursy "Młodszy ekspert IT" oraz "Mądra główka". Nie zabraknie wycieczek klasowych oraz lekcji w terenie. Dla uczniów klas IV – VI kontynuowany będzie blok muzyczno-plastyczny. Na wiosnę spotkamy się na Festynie rodzinnym. Umożliwimy uczniom, jak każdego roku, uzyskanie karty rowerowej. Będziemy współpracować ze środowiskiem lokalnym, m. in. prowadząc zajęcia dla wychowanków zaprzyjaźnionych przedszkoli.
     Realizować będziemy programy "Szklanka mleka" oraz "Owoce i warzywa w szkole". Nadal zamierzamy kontynuować akcję cichej przerwy pod hasłem "Hałas szkodzi zdrowiu" oraz akcję aktywnej przerwy (w auli). Podczas ferii zimowych zorganizujemy półkolonię dla zainteresowanych uczniów klas I - IV.
   Zastanawiamy się, czy przywrócić dzwonki, bez których funkcjonowaliśmy przez część maja i cały czerwiec.
   Czekamy na Państwa i Wasze, Uczniowie, uwagi i propozycje, co jeszcze moglibyśmy zrobić w naszej szkolnej drużynie, której członkami są Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice.


Łączę wyrazy szacunku, życząc udanych wakacji - dyr. Remigiusz Podstawczuk


Goleniów, 7 lipca 2021 r.