Plan nadzoru 2021/2022

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2020/2021.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora

Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Kardynała Augusta Hlonda w Goleniowie oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Kardynała Augusta Hlonda  w Goleniowie na rok szkolny 2021/2022.

 I. Źródła planu:

 1. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022;
 2. Plan nadzoru pedagogicznego Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2021/2022;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.
 5. Wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły w roku szkolnym 2020/2021.

 

II. Cele nadzoru: 

1.  Wspomaganie pracy nauczycieli w celu zapewnienia prawidłowości i skuteczności procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

2.  Kontrola efektów pracy szkoły w wybranych obszarach oraz przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły.

3. Opracowanie informacji dla rady pedagogicznej, rady rodziców i organu prowadzącego o efektach pracy szkoły i możliwych kierunkach jej dalszego rozwoju.

 III. Formy realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego:

 1. Obserwacje lekcji i innych zajęć.

2.   Analiza dokumentacji.

3.   Ankiety, wywiady.

IV. Kontrola wybranych obszarów pracy szkoły:

1. efektywności nauczania matematyki w edukacji wczesnoszkolnej oraz klasach VII i VIII (XI 2021 r. / I, III 2022 r. – odpowiedzialny II wicedyrektor). Uwaga! O wynikach badania efektywności nauczania matematyki wychowawcy winni informować rodziców podczas zebrań klasowych;

2. stopnia realizacji zadań programu wychowawczo – profilaktycznego ( I  i VI 2022 r. – odpowiedzialny II wicedyrektor);

3. działalności świetlicy szkolnej celem usprawniania jej pracy (na bieżąco – odpowiedzialny I wicedyrektor);

4. aktywności uczniów w zakresie uczestnictwa w zawodach i konkursach zewnętrznych (na bieżąco - odpowiedzialny I wicedyrektor);

5. działań w zakresie edukacji ekologicznej i rozwijania postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne (I wicedyrektor – I i VI 2022 r.);

 6.   prawidłowości prowadzenia dokumentacji zgodnie z ustaleniami przedmiotowego rozporządzenia – księga uczniów, dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dzienniki świetlicy, pedagoga, psychologa, logopedy, zajęć gimnastyki korekcyjnej, zajęć pozalekcyjnych (XI 2021 r., VI 2022 r. – według kompetencji zawartych w Wykazie nieksięgowych dokumentów  w Zespole Szkół Prywatnych "Szkolna13" w Goleniowie);

7..  prawidłowości zapewnienia dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym prawidłowość zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych (koordynator ds. ppp -  XI 2021 r. / V 2022 r.);

8. Zgodności realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowym planem nauczania w klasach I - III szkoły podstawowej (IV 2022 r. – odpowiedzialny II wicedyrektor);

9. realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki (na bieżąco – odpowiedzialny I wicedyrektor).

 

V. Prowadzenie działań rozwojowych poprzez organizowanie narad i szkoleń w ramach WDN:

 1. Szkolenia w zakresie użytkowania e-dziennika oraz wykorzystania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym (według potrzeb – p. Piotr Cudziło).
 2. Szkolenie: "Komunikacja bez przemocy" (13 X 2021 r., po piątej lekcji 13:00 – 15:00, sala 2 – szkoląca – p. Anna Sudnik).
 3. Termin szkolenia w II semestrze zostanie ustalony w późniejszym terminie zgodnie z potrzebami rady pedagogicznej).

 

VI. Plan obserwacji zajęć na rok szkolny 2021/2022 w celu wspomagania pracy nauczycieli.- diagnoza w zakresie:

 1. Bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia oraz wychowanka, w tym pozostawiania porządku po zakończonej lekcji;
 2. Efektywności realizacji podstawy programowej w procesie dydaktycznym, w tym w szczególności w zakresie edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 3. Wdrażania innowacyjnych metod i form nauczania;
 4. Sposobów realizacji wniosków z zewnętrznych egzaminów;
 5. Kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych;
 6. Rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży;
 7. Wychowania do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów;
 8. Dbałości o poprawność językową uczniów, w tym kulturę słowa; częstotliwości dyktand ortograficznych;
 9. Aktywności dzieci / uczniów podczas zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych (formy pracy zespołowej);
 10. Celowości i efektywności wykorzystania programów multimedialnych i Internetu   oraz innych dostępnych pomocy dydaktycznych;
 11. Rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli;
 12. Celowości zadawania i jakości sprawdzania zadań domowych;
 13. Wartości merytorycznej uwag i komentarzy do prac klasowych i sprawdzianów;
 14. Prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania;
 15. Przestrzegania ustaleń WSO, w tym rytmiczności oceniania uczniów (liczba ocen za aktywność na lekcji, dyktanda ortograficzne, zadania domowe, kartkówki, sprawdziany)
 16. Stopnia realizacji planu godzin z wychowawcą.
 17. Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne uczniów drugorocznych oraz przybyłych z zagranicy.

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Zajęcia edukacyjne

Termin

Obserwujący

Justyna Owczarek

Edukacja wczesnoszkolna

maj

II wicedyrektor

Beata Nawrocka

Edukacja wczesnoszkolna

styczeń

II wicedyrektor

Klaudia Szymczak

Edukacja wczesnoszkolna

listopad

dyrektor

Ilona Kaczmarek

Zajęcia logopedyczne

maj

dyrektor

Maciej Onaszkiewicz

Religia

maj

I wicedyrektor

Paula Dłużyk

Muzyka

październik

I wicedyrektor

Aleksandra Winogrodzka

Wychowanie fizyczne w liceum

grudzień

II wicedyrektor

Ewa Sobańska

Technika

luty

I wicedyrektor

Agata Kamińska

Edukacja wczesnoszkolna

listopad

II wicedyrektor

Magdalena Kulczyńska

Język angielski w szkole podstawowej

październik

dyrektor

Olga Swirog

Dodatkowa lekcja języka polskiego dla obcokrajowców w liceum

luty

dyrektor

Izabela Jasielska

Dodatkowa lekcja języka polskiego dla obcokrajowców w szkole podstawowej

listopad

I wicedyrektor

Kamila Czech

Geografia w liceum

grudzień

dyrektor

Marta Pach

Język włoski w liceum

listopad

dyrektor

Magdalena Minda

Edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, Wychowanie do życia w rodzinie w liceum

grudzień/ maj

I wicedyrektor

Marta Osińska

Godzina z wychowawcą

styczeń

I wicedyrektor

Martyna Ramiączek - Cenkier

Godzina z wychowawcą

marzec

dyrektor

Julita Rosiak

Zajęcia rewalidacyjne

kwiecień

I wicedyrektor

Sylwia Gerwatowska

Matematyka w liceum

styczeń

dyrektor

Małgorzata Nazim

Matematyka

listopad

dyrektor

 

 

VII. Ocena pracy nauczyciela zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. z 27 sierpnia 2019 r. poz. 1625)

 1. p.  Małgorzata Grabowska – Rojek (maj 2021)

 

 Goleniów, 15 września 2021 r.                           dyr. Remigiusz Podstawczuk