Harmonogram rekrutacji 2020/2021

Terminy składania dokumentów przez kandydatów do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Goleniowie:

 

1. od 15 czerwca 2020r.  do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00– składanie wniosków o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 2. od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020r  do godz. 15.00 – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  o świadectwo ukończenia szkoły

 3. od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 - Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

 

4. do 4 sierpnia 2020 r..- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. 

 

5. 12 sierpnia  2020 r. -podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

6. od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00 – termin potwierdzania przez rodziców kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego , o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

 

 

6. 19 sierpnia 2020 r. - do godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

7. 19 sierpnia 2020 r. - poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

 

8. do 20sierpnia 2020 r.. – Opublikowanie przez Kuratora Oświaty w Szczecinie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.