Zaoczni - pisemne egzaminy semestralne

16:00 - 20:30 - pisemne egzaminy semestralne dla słuchaczy semestru drugiego