Co na pierwszym zebraniu rodziców?

Ramowy plan pierwszego klasowego zebrania rodziców w dniu 16 września 2019 r.

1.    Przedstawienie ogólnej charakterystyki oddziału uczniowskiego (liczba uczniów, nowi uczniowie, potencjał klasy, oczekiwania dzieci).
2.    Przedstawienie ramowego planu pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020 (terminy), poinformowane o planie nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły.
3.    Poinformowanie o możliwości uczestnictwa uczniów w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (szczegółowa informacja ukaże się na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły).
4.    Przypomnienie najważniejszych zapisów statutowych (terminowość usprawiedliwiania nieobecności, informowanie o przewidywanych ocenach, odpowiedzialność materialna za szkody w mieniu szkoły poczynione umyślnie przez dziecko, dyscyplina podczas lekcji i przerw, procedury postępowania  w przypadku złego samopoczucia ucznia).
5.    Przedstawienie tematyki godzin wychowawczych do zaopiniowania przez rodziców, zgodnej z projektem programem wychowawczo-profilaktycznym oraz potrzebami oddziału uczniowskiego.
6.    Odebranie od rodziców ósmoklasistów deklaracji wyboru języka na zewnętrznym, kwietniowym egzaminie oraz poinformowanie o formule tych egzaminów.
7.    Informacja o zajęciach pozalekcyjnych, godzinach pracy pedagoga, psychologa, logopedy.
8.    Informacja o stronie internetowej szkoły i jej zadaniach bieżącego informowania o planach pracy, bieżącej działalności, sukcesach..
9.    Złożenie przez rodziców podpisów na załącznikach do polisy ubezpieczeniowej dzieci.
10.    Akces w sprawie wycieczki kilkudniowej (miejsce, czas, limit kosztów).
11.    Ustalenie sposobu komunikowania się wychowawcy z rodzicami (e-mail służbowy,e-dziennik oraz inne uzgodnione).
12.    Uzyskanie zgody rodziców na:
-  udział dzieci w lekcjach religii;
- udział dzieci w zajęciach wychowania do życia w rodzinie;
13. Wybór jednego przedstawiciela klasowej rady rodziców do Rady Rodziców (pierwsze zebranie – 19 września o godz. 17:00 w sali 2).
14. Wyrażenie prośby do rodziców o pomoc w zorganizowaniu spotkania ich dzieci z ciekawym człowiekiem ze środowiska lokalnego.
15. Przekazanie nowych haseł do dziennika elektronicznego.
16. Informacja o obiadach w szkole.